Zasady zawierania umów w obrocie prawnym w branży wodociągowej i komunalnej (w tym wydziały zarządzania nieruchomościami)

CEL SZKOLENIA:
Szkolenie dedykowane jest osobom, które w pracy zawodowej zajmują się zawieraniem umów zakupu, zlecaniem remontów, napraw, a także umów o dzieło i zlecenie. Celem szkolenia jest rozszerzenie wiedzy z zakresu prawa cywilnego, w tym problematyki rękojmi i gwarancji.

METODY SZKOLENIOWE:
- praca z dokumentem (odpis z KRS, pełnomocnictwo, aneks)
- analiza treści konkretnych umów, w tym najczęściej występujących klauzul umownych
- dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych
- rozwiązywanie problemów praktycznych tzw. kazusów
- wykład wzbogacony o technikę multimedialną (prezentacja w Power Point).
Zagadnienia ogólne:
- Pojęcie umów w obrocie gospodarczym. Obrót gospodarczy a obrót konsumencki.
- Zwłoka a opóźnienie w wykonaniu umowy (dostawy towaru, wykonania zlecenia...).
- Uprawnienia zamawiającego/kupującego w razie zwłoki wykonawcy/dostawcy/sprzedającego.
- Pojęcie kary umownej. Kiedy może być naliczana (przesłanki, przeszacowanie, niedoszacowanie, korzyści, wady i zalety). Kara umowna a odszkodowanie. Problem odszkodowania uzupełniającego.
- Zasady sporządzania aneksów (praca z dokumentem).
- Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu umów.
- Czy podpisy na umowach powinny być czytelne?
- Prawidłowe oznaczanie stron umowy, miejsca i czasu zawarcia umowy.
- Przesunięcie w czasie umowy w przyszłość i wstecz.
- Problem zmiany właściwości miejscowej sądu.
- Wprowadzanie w firmie globalnych zasad dotyczących zawierania umów.
- Biznesowy savoir – vivre.

Zasady reprezentacji w kontekście zawierania umów:
- Osoby uprawnione do zawierania umów w obrocie gospodarczym na przykładzie poszczególnych rodzajów spółek - prawo do zawierania umów przez: prezesów, wiceprezesów, prokurentów, wspólników...
- Omówienie odpisu z KRS w kontekście zasad reprezentacji (praca z dokumentem).
- Problem aktualności odpisów z KRS.
- Problem podpisania umowy przez osobę nie będącą już reprezentantem spółki, ale nadal wpisaną do KRS.
- Jak długo aktualny jest odpis z KRS.
- Pełnomocnictwo (praca z dokumentem).
- Prokura. Co to jest prokura, rodzaje prokury.
- Czy prokurent odpowiada za długi, wynikające z umów, które zawiera.
- Konsekwencje zawarcia umowy przez osoby nieuprawnione. Czy umowa podpisana niezgodnie z zasadami reprezentacji jest zawsze nieważna?

Umowa kupna – sprzedaży:
- Na czyj koszt następuje dostarczenie i rozładunek rzeczy zamówionej?
- Pojęcie wady i niezgodności towaru z umową, na czym może polegać. Rodzaje wad.
- Uprawnienia kupującego w razie wystąpienia wad.
- Czy kupujący może domagać się rozpatrzenia reklamacji pomimo braku paragonu lub innego dowodu zakupu?
- Rękojmia a gwarancja, czym się od siebie różnią.
- Uprawnienia przysługujące z tytułu gwarancji.
- Pułapki gwarancji – gwarancja jako forma ukrytego budowania kosztów.
- Kto może udzielić gwarancji, na jaki czas, w jakim zakresie?
- Odpowiedzialność odszkodowawcza sprzedawcy za sprzedanie wadliwego towaru.
- Terminy przy dochodzeniu roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową, termin do zgłoszenia niezgodności, jej wykrycia.
- Przedawnienie.
- Czy niezgodność towaru z umową można zgłaszać producentowi, a nie sprzedawcy.
- Atesty i certyfikaty w przypadku nabywanego towaru. Fakty i mity.

Umowa o dzieło:
- Umowa o dzieło a umowa zlecenie (różnice).
- Sposób określenia ceny (ryczałtowy, kosztorysowy, według obmiaru).
- Roboty dodatkowe a roboty zamienne.
- Wady i zalety kosztorysu.
- Odpowiedzialność za wady wykonującego dzieło (rękojmia i gwarancja).
- Uprawnienia zamawiającego w przypadku wadliwego wykonywania dzieła w trakcie wykonywania prac. Problem tzw. wykonawstwa zastępczego.
- Opóźnienie w wykonaniu dzieła i uprawnienia zamawiającego.
- Czy wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie firm, którym zleca wykonanie dzieła?

Umowa zlecenie:
- Problem możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy zlecenie.
- Czy w przypadku umowy zlecenie występuje pojęcie wad, gwarancji i rękojmi.

Problem wadliwego określania przedmiotu zamówienia:
- Nieprawidłowe określanie przedmiotu zamówienia, czyli jak zorganizować przetarg i przepłacić.
- Nieprawidłowe określanie przedmiotu zamówienia, czyli jak zorganizować przetarg i stracić dobrych wykonawców.
Koszt uczestnictwa:
520,00 zł + 23% VAT*
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych


Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Cena obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.
Godziny zajęć: 10.00- 16.00
Miejsce zajęć:centrum miasta - o dokładnym miejscu poinformujemy na 5 dni przed terminem szkolenia
Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co