Rozliczanie podatku PIT oraz składki zdrowotnej po zmianach w 2022 r. oraz informacje i deklaracje roczne za 2021 r. – na przykładach

Szanowni Państwo
Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu wprowadzonych i planowanych zmian w ustawie PIT w ramach „Polskiego Ładu” oraz zasad sporządzania i przesyłania rozliczeń rocznych do US i zatrudnionych osób. W trakcie spotkania omówione zostaną zmiany w podatku już wprowadzone jak i planowane w kolejnych latach. Szkolenie oparte zostanie na przepisach ustaw, rozporządzeń oraz objaśnień podatkowych MF.

Cele i korzyści ze szkolenia:
- Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji na temat zmian w podatku dochodowego od osób fizycznych.
- Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z nowymi wprowadzonymi zmianami przepisów prawa podatkowego, które weszły w życie w 2022 roku oraz planowanymi w dalszej perspektywie.
- Uczestnicy dowiedzą się jaki wpływ na ich bieżącą pracę będą miały zmiany w przepisach podatkowych.
- W ramach szkolenia nastąpi podsumowanie zmian oraz zasad rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2021.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Adresaci: Zapraszamy na szkolenie pracowników działów kadr i płac zajmujący się rozliczaniem dochodów uzyskiwanych przez pracowników oraz zleceniobiorców, pracownicy służb księgowych i finansowych, osoby stosujące w bieżącej pracy prawo podatkowe. Szkolenie skierowane jest zarówno dla osób, które dopiero rozpoczynają pracę, jak i dla bardziej doświadczonych osób, które dzięki szkoleniu będą mogły zaktualizować już posiadaną wiedzę.
1. Zmiany w podatku PIT wprowadzone w „Polskim Ładzie” od 2022 r.
a) Koszty uzyskania przychodów oraz kwota wolna od podatku obowiązująca w 2021 r. i po zmianach od 2022 r:
b) Skala podatkowa oraz stawki podatku.
c) Składki ZUS, składka zdrowotna oraz ulga dla klasy średniej – progi, algorytm wyliczenia, zasady wyliczenia na przykładach
d) Wnioski i oświadczenia pracowników dotyczące ulgi dla klasy średniej, wspólnego rozliczenia małżonków, zwolnień z opodatkowania.
e) Zwolnienie od podatku dla osób do 26 roku życia w tym składka zdrowotna do wysokości hipotetycznej zaliczki – przykłady rozliczeń.
f) Zwolnienie od podatku dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny i pozostali na rynku pracy- przykłady naliczania wynagrodzenia oraz składki zdrowotnej
g) Zwolnienie od podatku dla rodziców czwórki lub więcej dzieci – przykłady naliczania wynagrodzenia oraz składki zdrowotnej
h) Kilka wynagrodzeń w jednym miesiącu – kiedy i jak rozliczyć z ulgą dla klasy średniej i nowymi zasadami naliczania składki zdrowotnej.
i) Pracownik zatrudniony na część etatu – zasady naliczania wynagrodzenia i składki zdrowotnej.
j) Ulga na powrót, dla kogo?
k) Rozliczanie wspólne małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci.
2. Nielegalnie zatrudnianie pracowników a konsekwencje podatkowe dla pracodawcy w tym przypisanie do dochodu, naliczenie składek ZUS, brak kosztów i inne.
3. Zasady opodatkowania dla osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się na zasadach ogólnych, podatku liniowy, ryczałt oraz rozliczanie składki zdrowotnej na nowych zasadach w tym terminy zgłaszania wyboru sposobu opodatkowania.
4. Przychody zwolnione z opodatkowania – warunki i zasady stosowania zwolnień, limity kwotowe przewidzianych ustawą PIT ustawy, w tym:

- świadczenia z ZFŚS,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP,
- podróże służbowe,
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracownika,
- stypendia,
- świadczenia rodzinne, zasiłki porodowe, zasiłki pogrzebowe,
- odprawy, odszkodowania, ugody itp..
- dofinasowanie żłobków i przedszkoli
- inne
5. Sporządzanie informacji i deklaracji PIT za rok 2021 r.
a) Formularze podatkowe płatnika (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-IFT i inne), zasady sporządzania, terminy złożenia i wysłania informacji do US i pracownika,
b) Zasady sporządzania rozliczeń rocznych pracowników zwolnionych z podatku.
c) Rozliczenie roczne podatnika w tym ulgi, odliczane od dochodu i od podatku min. ulga rehabilitacyjna, termomodernizacyjna, darowizny, ulga prorodzinna, wspólne rozliczanie małżonków i inne.
6. Wskazanie kolejnych zmian w ustawie w terminach późniejszych
7. Panel dyskusyjny.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21-01-2022)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21-01-2022
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe ( wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co