Zmiany w podatku VAT od 1.04.2020r. i 01.07.2020r. z uwzględnieniem procedowanych zmian oraz wyjaśnień Ministerstwa Finansów

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie obejmujące najważniejsze zmiany od kwietnia i lipca 2020 r. Zmiany te dotyczą przede wszystkim Jednolitego Pliku Kontrolnego, zmiany stawek VAT oraz identyfikacji towarów i usług dla celów VAT. Dodatkowo planowane jest uszczegółowienie zapisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności, białej listy podatników, MDR, ale także wystawiania i ujmowania faktur z kas fiskalnych w JPK. Nowelizacja została ujęta w kilkunastu ustawach zmieniających, co dodatkowo utrudnia zapoznanie się ze wprowadzanymi przepisami.

Grupa docelowa: Zapraszamy na szkolenie skarbników, księgowych, kierowników jednostek, osoby, które są lub będą zobowiązane rozliczać lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT oraz wszystkich zainteresowanych ww. tematem.

Cele szkolenia: Głównymi zagadnieniami omawianymi na szkoleniu będzie nowy plik JPK_VDEK stanowiący połączenie deklaracji VAT oraz ewidencji w tym podatku. W szczególności zwrócona zostanie uwaga na nowe obowiązkowe elementy, które muszą znaleźć się w nowym pliku i ewidencji podatkowej. Wskazane zostaną nowe zasady ewidencyjne oraz ewentualne kary za nieprzestrzeganie bieżących przepisów JPK_VAT.

W trakcie szkolenia zostaną przekazane informacje dotyczące wprowadzenia Wiążącej Informacji Stawkowej, która ma pomóc w identyfikacji towarów i usług dla celów VAT. Wskazane zostaną nowe zasady występowania o uzyskanie interpretacji dotyczącej stawek podatkowych oraz uzyskiwania interpretacji w pozostałych kwestiach problematycznych. Będzie to szczególnie istotne wobec zmian w sposobie klasyfikowania towarów i usług dla celów VAT wprowadzanych od kwietnia 2020 r. W związku z pojawieniem się informacji uszczegóławiających MF oraz interpretacji podatkowych dotyczących min. MPP, białej listy podatników, MDR na szkoleniu uczestnikom zostanie przedstawiona ugruntowana linia orzecznictwa.
Zagadnienia zostały tak dobrane, aby w przystępny i praktyczny sposób przybliżyć niełatwy temat podatku VAT oraz wskazać praktyczne rozwiązania.

Korzyści ze szkolenia: Po zakończeniu szkolenia uczestnicy pozyskają wiedzę jak przygotować się do bardzo ważnych i trudnych zmian oraz ewentualnych planowanych kontroli. Uzyskana wiedza pomoże zapobiec ewentualnym nieprawidłowościom w rozliczaniu podatku VAT.
1. Nowy schemat JPK_VDEK oraz zasady sporządzania i przesyłania
a) Co należy rozumieć przez „likwidację” deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz załączników VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT,
b) Nowy schemat JPK-VAT od 1 kwietnia 2020 r. oraz przepisy przejściowe dotyczące m.in. jednostek samorządu terytorialnego,
c) Nowe dane do raportowania w JPK w części ewidencyjnej i deklaracyjnej,
d) Szczegółowe omówienie rejestrów sprzedaży i zakupów,
e) Kasy rejestrujące a JPK – prowadzenie ewidencji, wykazywanie danych, kiedy paragon a kiedy faktura,
f) Jak korygować dane w JPK przed i po wejściu w życie przepisów,
g) Czy i jakie elementy obowiązkowo korygować bez wezwania przez US,
h) Kary porządkowe za błędy i nieprawidłowości w JPK.
2. Nowa matryca stawek VAT oraz Wiążąca Informacja Stawkowa
a) Założenia i cele zmian,
b) Modyfikacja zasad stosowania PKWiU,
c) Wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako nowy sposób identyfikacji towarów na gruncie ustawy VAT,
d) Zmiany w zakresie stawek na poszczególne towary /usługi,
e) Zasady występowania do WIS, KIS o interpretacje stawkowe, statystyczne oraz indywidualne – zasady postepowania podatników,
f) Przepisy przejściowe.
3. Zasady stosowania Mechanizmu Podzielonej Płatności na podstawie informacji MF i interpretacji indywidualnych
a) Płatności kartą płatniczą, przekazem, przelewem – wskazanie zasad stosowanie MP,
b) Płatności na rzecz komorników, w ramach postępowań egzekucyjnych, sądowych postanowień o zajęciu należności, płatności w ramach likwidacji szkód,
c) Potrącenia, kompensaty, faktoring, płatności na rzecz podmiotów innych niż dostawca, cesje należności,
d) Płatności zaliczkowe,
e) Faktura i korekty faktury – jak płacić, jak rozliczać,
f) Płatności zbiorcze,
g) Kwota 15 tys., czy będzie zmiana?
h) Solidarna odpowiedzialność – zmiany,
i) Zastrzeżenia w umowach, zamówieniach o stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności,
j) Inne problemy i wątpliwości stosowania MPP.
4. Zasady działania wykazu podatników VAT („białej listy”) od 1 stycznia 2020 r.
a) Funkcjonowanie w praktyce rachunków bankowych w ramach tzw. białej listy po wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów,
b) Zakres danych przechowywanych w wykazie podatników,
c) Rachunki bankowe wirtualne, wewnętrzne, subkonta i inne a biała lista,
d) Potwierdzanie i dokumentowanie weryfikacji kontrahentów,
e) Cesja, faktoring, kompensaty, potracenia, egzekucja należności i inne,
f) Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu, w wykazie podmiotów – druk ZAW NR – analiza wniosku z objaśnieniami, zmiana terminu wysyłania dokumentu,
g) Zakłady budżetowe, jednostki budżetowe i inne podmioty scentralizowane do VAT a rachunki na białej liście,
h) Konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury z pominięciem rachunku płatniczego lub za pośrednictwem rachunku nieujętego w wykazie – nowe sankcje w VAT, PIT, CIT,
i) Odpowiedzialność płacącego za zobowiązania sprzedającego w podatku VAT.
5. MDR
a) Konsultacje dotyczące uproszczenia zasad raportowania,
b) Zmiany uszczegóławiające w przepisach ustawy ordynacja podatkowa,
c) Zapisy wewnętrzne w organizacji – na co zwrócić uwagę?
6. Nowe zasady stosowania kas fiskalnych w 2020 roku:
a) Zasady stosowania zwolnień z kas fiskalnych w 2020 r.,
b) Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów,
c) Kasy fiskalne online – obowiązkowe dla wybranych branż,
d) Sposoby wysyłki e-paragonu,
e) Zmiany w zakresie obowiązków związanych z kasami fiskalnymi: zgłaszanie, serwisowanie, itp.,
f) Sankcje za brak e-paragonów,
g) Sankcje przewidziane za nieprawidłowe wystawianie faktur do paragonów.
7. Podsumowanie zmian w podatku VAT. Pierwsze praktyki organów podatkowych.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Koszt uczestnictwa od osoby: 420,00 zł +23% VAT* *Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Cena obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.
Godziny zajęć: 10.00- 15.00
Miejsce zajęć: centrum miasta - o dokładnym miejscu poinformujemy na 5 dni przed terminem szkolenia

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co