Zmiany w prawie pracy wprowadzone tarczą antykryzysową – przedstawienie najważniejszych uregulowań (szkolenie online)

CEL: Tarcza antywirusowa w sposób znaczący wpływa na kwestie związane z zatrudnieniem – obowiązkami i uprawnieniami pracodawcy oraz pracownika. Na szkoleniu uzyskają Państwo informacje jakie zmiany ustawa ta wprowadziła w prawie pracy.
Metodyka
  • wykład
  • dyskusje
  • kazusy
  • wymiana doświadczeń
  • szkolenie online (na żywo)

Grupa docelowa
Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące się polityką kadrową, pracowników działów kadr, osoby zarządzające oraz wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką szkolenia.
Obniżenie wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia:
-który pracodawca może zastosować przepisy zawarte w ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw pojęcie spadku obrotów gospodarczych (KoronawirusU)
-zakres możliwego obniżenia wymiaru czasu pracy
-porozumienie z organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników – zawarcie, minimalna treść
-brak konieczności zmian indywidualnych umów o pracę
-dofinansowanie wynagrodzenia po obniżeniu wymiaru czasu pracy.

Uprawnienia szczególne odnośnie czasu pracy dla części pracodawców:
-katalog pracodawców objętych możliwościami szczególnymi
-zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji
-rezygnacja z limitów pracy nadliczbowej
-zobowiązanie do pełnienia dyżuru bez ograniczeń czasowych
-narzucenie realizowania prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę
-wyłączenie prawa do urlopu wypoczynkowego i innych urlopów
-konieczność zapewnienia zakwaterowani i wyżywienia pracownikom.

Ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego oraz zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy:
-pracodawcy uprawnieni – spadek obrotów gospodarczych, brak zaległości publicznych, wyjątki od wymogu braku zaległości
-maksymalne ograniczenie odpoczynków
-równoważenie skróconych odpoczynków
-system równoważny i przedłużony okres rozliczeniowy
-porozumienie odnośnie systemu równoważnego i przedłużonego okresu rozliczeniowego
-obowiązek przekazania kopii porozumienia PIP.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy:
-kiedy przysługuje
-nowość – zasiłek w związku z zamknięciem szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego, do którego uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna
-okres pobierania.

Badania profilaktyczne:
-zachowanie ważności orzeczeń lekarskich wydannych w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań Art. 31m. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich
-zawieszenie obowiązków w zakresie badań okresowych i zobowiązanie do podjęcie zawieszonych obowiązków
-możliwość wykonania badań wstępnych lub kontrolnych przez innego lekarza niż lekarz medycyny prac.

Zatrudnianie młodocianych.

Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym:
-zakres pracodawców objętych możliwością uzyskania dofinansowania
-wymogi, jakie musi spełniać pracodawca, pojęcie spadku obrotów gospodarczych
-przestój ekonomiczny
-dofinansowanie dotyczące wynagrodzeń pracowników, zleceniobiorców, wysokość dofinansowania, porozumienie dotyczące warunków wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego.

Ważność orzeczeń o niepełnosprawności.

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców i zleceniobiorców:
-osoby uprawnione
-wyłączenie prawa do świadczenia
-wysokość świadczenia
-wniosek o świadczenie
-powtarzalność świadczenia.

Częściowe dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców:
-warunki dla uzyskania
-wysokość dofinansowania
-wniosek o dofinansowanie
-obowiązek utrzymania w zatrudnieniu pracowników.

Dofinansowanie dla samozatrudnionych:
-przesłanki uzyskania
-wysokość i okres dofinansowania
-wniosek.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy zoom.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Koszt udziału dot. sektora publicznego:

199,00 zł +23% VAT* (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 27/04/2020)
249,00 +23% VAT *zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 27/04/2020)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

W szkoleniu będzie można wziąć udział za pomocą:
-komputera/laptopa z systemem Windows
-komputerów MAC (Apple)
-tabletu/smartphona

Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczanym dniu i godzinach

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 10.00 – 13.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co