Zrozumieć podatek VAT – kurs dla poczatkujących z uwzględnieniem najnowszych zmian (szkolenie online)

Zapraszamy Państwa na trzydniowe szkolenie związane z zasadami funkcjonowania i rozliczania podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach podległych, zakładach budżetowych oraz w innych podmiotach obowiązanych stosować przepisy ustawy VAT.
Podatek VAT należy do jednych z najtrudniejszych podatków do rozliczenia. W praktyce osoby zajmujące się lub które będą zajmować się rozliczaniem podatku często natrafią na problemy z jego stosowaniem. Jednak podatek ten można zrozumieć i stać się w ciągu zaledwie paru miesięcy specjalistą z zakresu rozliczania podatku VAT.
Zaproponowane szkolenie kompleksowo pozwoli zapoznać się z trudnym tematem dotyczącym podatku VAT. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zasady funkcjonowania podatku VAT w Polsce. W kompleksowy i praktyczny sposób omówione zostaną zagadnienia dotyczące obowiązku podatkowego, naliczenia i odliczenia podatku VAT, zasad wystawiania i korygowania faktur, ewidencjonowania sprzedaży i zakupów w nowym JPK, prawidłowej weryfikacji kontrahentów, dokonywania płatności na rzecz kontrahentów oraz wskazane zostaną rozwiązania praktyczne.
Szkolenie będzie swoim zakresem obejmowało również ostatnie wprowadzone i planowane nowelizacje w przepisach.
Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają od podstaw zasady opodatkowania transakcji podatkiem VAT. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni bez lęku i obaw poruszać się po zagadnieniach z zakresu podatku VAT.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład
• wymiana doświadczeń

Grupa docelowa
Na szkolenie zapraszamy księgowych, inspektorów, kierowników jednostek oraz wszystkie osoby, które są lub będą zobowiązane rozliczać, lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT. Zapraszamy również osoby, które chcą usystematyzować już posiadaną wiedze.
Zjazd 1 – 8 marzec 2021 r., od 10:00 do 15:00 (w tym przerwy)

Najważniejsze przepisy regulujące prawidłowe rozliczanie podatku VAT w Polsce – omówienie i wskazanie sposób czytania i interpretowania ustaw i rozporządzeń:

• regulacje prawne obowiązujące w Polsce,
• ustawa VAT:
• definicje podatkowe, jako jeden z aspektów wyjaśnień pojęć ustawowych,
• omówienie i interpretowanie zapisów ustawy na przykładach,
• znaczenie rozporządzeń do ustawy zasadniczej oraz zasady ich stosowania,
• wyroki WSA, NSA, TSUE, interpretacje podatkowe ogólne i indywidualne – znaczenie dla podatnika.

Co podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
• czynności podlegające opodatkowaniu,
• czynności zwolnione przedmiotowo i podmiotowo z podatku VAT,
• czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT z uwzględnieniem Interpretacji Ogólnej Ministerstwa Finansów.

Podstawa opodatkowania – elementy kalkulacyjne VAT:
• kwoty stanowiące podstawę do naliczenia podatku VAT,
• co wlicza się do podstawy opodatkowania?
• jakich kwot nie wlicza się do podstawy opodatkowania?
• jak przeliczać podstawę opodatkowania wyrażoną w walucie?
• podstawa opodatkowania przy nieodpłatnych świadczeniach.

Stawki podatku VAT oraz zwolnienie z opodatkowania na przykładach:
• stawka podstawowa 23% jak stosować na przykładach,
• stawki obniżone oraz zakres ich zastosowania na przykładach np. najem obiektu sportowego, sprzedaż publikacji, woda i ścieki oraz wiele innych,
• zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe z VAT – co oznacza i jak stosować,
• zasady występowania do WIS, jako interpretacja stawkowa – zasady postepowania podatników oraz ochrona podatników.

Moment powstania obowiązku podatkowego:
• co to jest moment powstania obowiązku podatkowego?
• zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego – przykłady praktyczne,
• wyjątki od zasady ogólnej – szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego – przykłady praktyczne np. najem, dzierżawa, media, ochrona i inne,
• zaliczki a obowiązek podatkowy, – kiedy rozpoznać moment podatkowy przy otrzymaniu pieniędzy a kiedy mam wybór – przykłady.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Zjazd 2 - 9 marzec 2021 r., od 10:00 do 15:00 (w tym przerwy)

Zasady dokumentowania sprzedaży towarów i usług – praca na dokumentach.
Podstawy prawne wystawiania faktur:
• aktualne przepisy regulujące wystawianie faktur,
• rozporządzenia wykonawcze do ustawy VAT dotyczące fakturowania.

Ogólne zasady wystawiania faktur:
• transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą,
• kiedy i komu obowiązkowo wystawić fakturę?
• kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur?
• faktury zaliczkowe i rozliczające zakończenie wykonania usługi/dostawy towaru,
• refakturowanie czy istnieje i kiedy można stosować refakturowanie,
• terminy wystawiania faktur – zasady ogólne i szczególne,
• moment podatkowy a moment wystawienia faktury (data wystawienia, sprzedaży, podatkowa),
• stawki podatku VAT aktualne i po zmianach,
• stosowanie zwolnienia, kiedy i jakie warunki należy spełnić, żeby zastosować zwolnienie,
• zasady obliczania kwoty podatku VAT na fakturze,
• zasady zaokrąglania kwot na fakturze,
• w ilu egzemplarzach można wystawić fakturę?

Informacje jakie muszą zwierać faktury:
• kiedy dokument jest fakturą,
• obowiązkowe dane na fakturze,
• przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji.

Wystawianie faktur elektronicznych:
• pojęcie faktury elektronicznej wg ustawy o VAT,
• zasady wystawiania faktur elektronicznych,
• jak prawidłowo przechowywać i przekazywać kontrahentom faktury wystawione w formie elektronicznej?
• obowiązek zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej,
• jak zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury elektronicznej?

Korygowanie danych na fakturach z uwzględnieniem zmian od 2021 r.:
• faktura korygująca a nota korygująca,
• dane jakie powinna zawierać faktura korygująca,
• dane jakie powinna zwierać nota korygująca,
• możliwość wystawiania zbiorczych faktur korygujących,
• korygowanie faktury korygującej,
• anulowanie faktur,
• moment podatkowy a moment wystawienia faktury korygującej zmniejszającej podatek VAT,
• moment podatkowy a moment wystawienia faktury korygującej zwiększającej podatek VAT.

Postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia faktury:
• kto może wystawić duplikat faktury?
• dane, jakie powinien zawierać duplikat faktury.

Wybrane usługi oraz sprzedaż towaru a zasady opodatkowania – szczegółowe omówienie zagadnień na przykładach i dokumentach:
• najem, dzierżawa wraz z dostawą mediów, usługi komunalne, w tym znaczenie umów cywilnoprawnych,
• Interpretacja ogólna MF z 10 czerwca 2020 r. – omówienie zapisów w tym wyżywienie uczniów, nauczycieli i personelu, duplikaty legitymacji i świadectw, zakwaterowanie w bursie, internacie, kolonie obozy i inne świadczenia objęte systemem oświaty a podatek VAT,
• Interpretacja ogólna MF z 10 czerwca 2020 r. – omówienie zapisów dotyczące pomocy społecznej w tym decyzja, korekty w przypadku otrzymania decyzji po terminie,
• obrót nieruchomościami, w tym:
• sprzedaż gruntów niezabudowanych (rolne, leśne, inne) przeznaczonych pod zabudowę,
• sprzedaż nieruchomości, budynków, budowli lub ich część,
• wywłaszczenie, zamiana, przekazanie,
• wadium – kiedy wadium a kiedy zaliczka; moment podatkowy,
• darowizny – kiedy darowizna a kiedy już sponsoring,
• kaucje, kary.

Kasy rejestrujące – zakres zwolnienia oraz procedowane zmiany (kasy on-line):
• zakres obowiązku stosowania kas fiskalnych,
• kto i co korzysta ze zwolnienia stosowania kas fiskalnych – nowe rozporządzenie oraz wskazanie zmian na 2019 r.,
• kasy rejestrujące on-line, od kiedy i dla kogo?
• inne zagadnienia dotyczące kas fiskalnych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Zjazd 3 – 10 marzec 2021 r., od 10:00 do 15:00 (w tym przerwy)

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z uwzględnieniem uwag pokontrolnych NIK:

• co to jest podatek naliczony?
• kiedy powstaje prawo do odliczania podatku VAT?
• zakupy dające prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego,
• terminy ustawowe odliczenia,
• wyłączenia z prawa do odliczenia,
• odliczenie podatku na wprost (art. 86 ust. 1), częściowe odliczenie VAT zgodnie ze współczynnikiem sprzedaży (proporcja) art. 90 oraz preproporcją art. 86 ust.2a-2h na przykładach.

Dokonywanie płatności na rzecz kontrahentów „mechanizm podzielonej płatności”– obowiązkowo i dobrowolnie:
• zasady stosowania podzielonej płatności – kiedy i komu obowiązkowo a kiedy dobrowolnie?
• wykaz towarów i usług objętych obowiązkową podzieloną płatnością,
• brak informacji na fakturze a stosowanie mechanizmu podzielonej płatności – obowiązki sprzedawcy i nabywcy,
• zasady dokonywania płatności mechanizmem podzielonej płatności w tym zapłata należność, PIT, ZUS i inne podatki a konta VAT?

Wykaz podatników VAT („białej listy”) z uwzględnieniem zmian:
• co to jest „Biała Lista podatników”, co oznacza dla płacących i w czym może pomóc?
• opis na fakturze z transakcjami powyżej 15 tys. zł., sposób sprawdzania oraz inne obowiązki podatników,
• inny rachunek na Białej Liście Podatników a inny na fakturze jak postępować,
• zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów – druk ZAW NR – analiza wniosku z objaśnieniami, termin wysyłania dokumentu.

Ewidencja podatku VAT należnego i naliczonego w tym schemat JPK oraz zasady sporządzania i przesyłania danych od 1 października 2020 r.:
• jakie transakcje należy ujmować w ewidencji VAT (zasada spójności ewidencji),
• omówienie na przykładach rejestrów sprzedaży i zakupów oraz deklaracji JPK– oznaczenia symbole, procedury,
• jak korygować dane w JPK przed i po wejściu w życie przepisów na wezwanie i bez wezwania,
• kary porządkowe za błędy i nieprawidłowości w JPK.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
Cały kurs:

• 1199 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 03-03-2021)
• 1299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 03-03-2021)
Zjazd I:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 03-03-2021)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 03-03-2021)
Zjazd II:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 03-03-2021)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 03-03-2021)
Zjazd III:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 03-03-2021)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 03-03-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co