Zrozumieć rachunkowość budżetową –  warsztaty z najnowszymi zmianami w rachunkowości dla jednostek straży pożarnej

Szkolenie skierowane jest do: głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo – księgowych jednostek sektora finansów publicznych.
PROGRAM:
1. Polityka rachunkowości - a początek roku budżetowego,  w świetle ustawy o rachunkowości.
a) określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych
b) metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
c) inwentaryzacja aktywów i pasywów
d) zasada ostrożności
e) ochrona danych i ich zbiorów ksiąg rachunkowych
f) zasady klasyfikacji zdarzeń i ich porządek chronologiczny i systematyczny
g) zasada memoriału - zasad istotności w świetle Krajowych Standardów Rachunkowości.
2. Odpowiedzialność karna wg ustawy o rachunkowości.
3. Dyscyplina finansów publicznych.
4. Zmiana od 01.01 2020 stawki 40 EURO – obowiązek stosowania i naliczania przez jednostki sektora finansów publicznych.
5. OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT W PODATKU VAT - MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (MPP) W ROZLICZENIACH JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, Solidarna odpowiedzialność, „Biała Lista Podatników”
6. Platforma  Elektronicznych Faktur – posiadanie konta ustawowym obowiązkiem zamawiającego jednostek finansów publicznych.
7. Kontrola biznesowa, autentyczność pochodzenia dokumentu – odpowiedzialność pracowników merytorycznych.
8. Elementy faktury Vat a nota księgowa, w jakich sytuacjach stosować notę księgową.
9. Zmiany wprowadzone  w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych – zmiana okresu naliczenia a obowiązek skorygowania składek.
10. Remont a ulepszenie – wyjaśnienie różnic.
11. Umowa na roboty remontowe:
- omówienie podstawowych elementów
- termin płatności
- kary umowne
- kompensata należności
12. Opis faktur za roboty remontowe.
13. Elementy kontroli,  dokładne omówienie znaczenia kontroli oraz kto odpowiada za poszczególne jej etapy:
- wstępna kontrola dokumentów
- kontrola formalno-rachunkowa
- kontrola merytoryczna i jej znaczenie.
14. Dekret a powiązanie z dokumentem  źródłowym – czy jest obowiązek nanoszenia dekretu na dokumentach księgowych?
15. Prawidłowa ewidencja zdarzeń gospodarczych a program finansowo – księgowy:
a.  Moment ujęcia w księgach rachunkowych
b.  Grupowanie dokumentów finansowych
16.  Delegacja służbowa – zwrócenie uwagi na podstawowe elementy aby prawidłowo rozliczyć podróż służbową- najczęściej popełniane błędy
a. Podróże służbowe dla funkcjonariuszy skierowanych do szkoły na przeszkolenie lub studia – jak prawidłowo rozliczyć ryczałt finansowy na dojazdy
b. Definicja usługi hotelarskiej – jakie obiekty hotelowe stanowią podstawę prawidłowego zakwalifikowania do rozliczenia delegacji służbowej.
17.  Pracowniczy Plan kapitałowy PPK – podstawowe pojęcia a obowiązki pracodawcy.
18. Od 1 stycznia 2020 r. nowe zasady wystawiania faktur.
19. Panel  dyskusyjny.
Koszt uczestnictwa od osoby:
420,00 zł +23% VAT*
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Cena obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat.
Godziny zajęć: 10.00- 15.00
Miejsce zajęć: centrum miasta - o dokładnym miejscu poinformujemy na 5 dni przed terminem szkolenia

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co