Zrozumieć rachunkowość budżetową – warsztaty z najnowszymi zmianami w rachunkowości

Cel szkolenia: uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy w zakresie nowych zasad rachunkowości budżetowej, dyscypliny finansów publicznych, inwentaryzacji, „Split Payment”, poznanie organizacji prac związanych z zamknięciem roku obrotowego oraz zasad sporządzania sprawozdania finansowego.

Szkolenie skierowane jest do: głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo – księgowych jednostek sektora finansów publicznych.
Przyjazd i zakwaterowanie – 23.02.2020 r.

I Dzień szkolenia – 24.02.2020 r.

1. Polityka rachunkowości – a początek roku budżetowego, w świetle ustawy o rachunkowości.
 • określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
 • inwentaryzacja aktywów i pasywów
 • zasada ostrożności
 • ochrona danych i ich zbiorów ksiąg rachunkowych
 • zasady klasyfikacji zdarzeń i ich porządek chronologiczny i systematyczny
 • zasada memoriału – zasad istotności w świetle Krajowych Standardów Rachunkowości.


 • 2. Odpowiedzialność karna wg ustawy o rachunkowości.

  3. Dyscyplina finansów publicznych.

  4. Zmiana od 01.01 2020 stawki 40 EURO – obowiązek stosowania i naliczania przez jednostki sektora finansów publicznych.

  5. OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT W PODATKU VAT – MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (MPP) W ROZLICZENIACH JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

  6. Platforma Elektronicznych Faktur – posiadanie konta ustawowym obowiązkiem zamawiającego jednostek finansów publicznych.

  7. Kontrola biznesowa, autentyczność pochodzenia dokumentu – odpowiedzialność pracowników merytorycznych.

  8. Elementy faktury Vat a nota księgowa, w jakich sytuacjach stosować notę księgową.

  9. Zmiany wprowadzone w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych – zmiana okresu naliczenia a obowiązek skorygowania składek.

  10. Remont a ulepszenie – wyjaśnienie różnic.

  11. Umowa na roboty remontowe
 • omówienie podstawowych elementów
 • termin płatności
 • kary umowne
 • kompensata należności.


 • 12. Opis faktur za roboty remontowe.

  13. Elementy kontroli, dokładne omówienie znaczenia kontroli oraz kto odpowiada za poszczególne jej etapy.
 • wstępna kontrola dokumentów
 • kontrola formalno-rachunkowa
 • kontrola merytoryczna i jej znaczenie


 • 14. Dekret a powiązanie z dokumentem źródłowym – czy jest obowiązek nanoszenia dekretu na dokumentach księgowych?

  15. Prawidłowa ewidencja zdarzeń gospodarczych a program finansowo – księgowy
 • moment ujęcia w księgach rachunkowych
 • grupowanie dokumentów finansowych.


 • 16. Delegacja służbowa – zwrócenie uwagi na podstawowe elementy aby prawidłowo rozliczyć podróż służbową.

  17. Pracowniczy Plan kapitałowy PPK – podstawowe pojęcia a obowiązki pracodawcy.

  18. Panel dyskusyjny.

  II Dzień szkolenia – 25.02.2020 r.

  1. Organizacja prac związanych z zamknięciem roku obrotowego:
 • podstawy prawne zamknięcia roku
 • nadrzędne zasady rachunkowości
 • opracowanie harmonogramu czynności dotyczących zamknięcia roku obrotowego


 • 2. Inwentaryzacja w związku z zamknięciem roku obrotowego:
 • podstawowe zasady inwentaryzacji rocznej
 • potwierdzenie salda
 • ujęcie wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych


 • 3. Wykonanie czynności ewidencyjno-rozliczeniowych:
 • bieżące zaksięgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym i roku obrotowym
 • okres przejściowy
 • zobowiązania realizowane na przełomie roku budżetowego
 • zweryfikowanie oraz sklasyfikowanie czynnych i biernych rozliczeń kosztów
 • rozliczenia międzyokresowe przychodów
 • monitorowanie realizacji zobowiązań
 • segregacja i ostateczna weryfikacja dowodów księgowych
 • wzajemne uzgodnienie ewidencji syntetycznej oraz analitycznej środków trwałych i materiałów
 • sprawdzenie ewidencji operacji gospodarczych dotyczących obrotu gotówkowego i bezgotówkowego
 • ewidencja i weryfikacja zaangażowania
 • sporządzenie oraz weryfikacja zestawienia obrotów i sald
 • wycena aktywów i pasywów
 • rozliczenie dotacji
 • ewidencja oraz weryfikacja należności i zobowiązań.


 • 4. Przygotowanie poszczególnych części sprawozdania finansowego – omówienie poszczególnych pozycji:
 • bilans
 • rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
 • zestawienie zmian w funduszu jednostki
 • informacja dodatkowa.


 • 5. Panel dyskusyjny.
  Białka Tatrzańska, 23-25 luty 2020 r.

  Koszt uczestnictwa od osoby: 1490,00 zł +23% VAT*

  *Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

  Cena obejmuje:

  uczestnictwo w szkoleniu i zakwaterowanie w pokojach 2 i 3-osobowych od dnia 23.02.2020 r. do 25.02.2020 r. w Pensjonacie Burkaty***; ul. Środkowa 252A; 34-405 Białka Tatrzańska, pełne wyżywienie od kolacji w dniu 23.02.2020 r. do obiadu w dniu 25.02.2020 r., przerwy kawowe, materiały, certyfikat.

  Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:

  ALIOR BANK S.A. 52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

  Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

  Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49

  Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co