ABC rachunkowości budżetowej w pigułce, a najczęstsze błędy.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu wydatków budżetowych- znaczenie planu wydatków, istota zaangażowania.
Uczestnicy poznają zasady gospodarki środkami publicznymi, politykę rachunkowości oraz najczęściej stwierdzane nieprawidłowości. Uczestnicy zapoznają się z etapami kontroli: formalnej, rachunkowej, merytorycznej a kontroli biznesowej.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład
• wymiana doświadczeń

Grupa docelowa
Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROWADZĄCA:
Ewa Kozakiewicz
– praktyk, czynny zawodowo, doświadczony szkoleniowiec specjalizujący się w rachunkowości budżetowej. Pracę w finansach rozpoczęła ponad 20 lat temu. Brała udział w realizacji projektów unijnych. Doradca w zakresie finansów publicznych. Koordynatorka wdrożenia budżetu zadaniowego w straży pożarnej. Ukończyła liczne kursy i szkolenia doskonalące m. in. w zakresie rachunkowości środków unijnych, budżetu zadaniowego i rachunkowości budżetowej.
Jakie obligatoryjne elementy powinna zawierać polityka rachunkowości?
• uproszczenia – a wprowadzone zapisy do Polityki rachunkowości.
Stosowanie w rachunkowości jednostki konta 300.
Przełom roku a okres przejściowy: uproszczenia dla kosztów dostaw usług dotyczących przełomu miesięcy grudzień-styczeń.
Do jakiego dnia należy zaliczyć wszystkie dotyczące jednostki zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym?
Obligatoryjne terminy sporządzania zestawienia obrotów i sald.
Prawo zamówień publicznych a rola głównego księgowego.
Wydatki budżetowe: znaczenie planu wydatków, istota zaangażowania, możliwość zaciągania zobowiązań dla zapewnienia ciągłości działania ponad wielkości określone planem.
Ewidencja zaangażowania wydatków:

• zaangażowanie umów, decyzji i innych postanowień,
• prawne zaangażowanie wynagrodzeń i pochodnych,
• jakie są zasady ewidencji zaangażowania wydatków w jednostce budżetowej w przypadku umów wieloletnich?
Etapy kontroli: formalnej, rachunkowej, merytorycznej a kontroli biznesowej.
Remont a ulepszenie – znaczenie komórek merytorycznych:

• komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe”.
Umowa na roboty remontowe a obligatoryjne elementy jakie powinna zawierać.
Ewidencja księgowa realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz rozliczenie efektów na poszczególne obiekty środków trwałych.
Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w powyższym zakresie przez audyt i instytucje kontroli zewnętrznej (RIO, NIK i KAS):

• nieodnotowywanie w ewidencji księgowej daty wymagalności zobowiązań,
• nieprawidłowa ewidencja zobowiązań wobec kontrahentów,
• nieprawidłowa ewidencja zobowiązań podatkowych jednostki budżetowej,
• nieprawidłowa ewidencja zobowiązań podatkowych jednostki budżetowej,
• rozbieżności w nazwach kont syntetycznych,
• dokonywanie wydatków, które nie miały pokrycia w planie finansowym jednostki.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21-03-2024)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21-03-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 09.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem biuro@afir.co