Aspekty finansowo-księgowe projektów UE 2021-2027 – szkolenie specjalistyczne.

Celem szkolenia jest nabycie lub wzbogacenie wiedzy z zakresu aspektów finansowo-księgowych projektów UE 2021-2027.
Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki jak prowadzić wyodrębnioną księgowość projektu, kto i jak powinien opisywać dokumenty księgowe, jak ewidencjonować środki trwałe powstałe/ulepszone w projekcie, co robić w przypadku zwrotów, pomyłek, jak powinna być prowadzona współpraca na linii księgowość – finanse projektu, jak zachować trwałość projektu, jak przygotować projekt do kontroli od strony finansowej, jak rozliczyć korygować wydatki, jak bronić kwalifikowalności wydatków, jak postępować z VAT w projektach, rozliczać i dokumentować wynagrodzenia.

Metodyka
• dyskusja
• omówienie studium przypadków
• prezentacja
• szkolenie online (na żywo)
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie dla samorządów, przedsiębiorstw, pup, szkół, ops, pcpr, urzędów marszałkowskich i wojewódzkich, pracowników ministerstw, którzy wdrażają się w projekty.

Prowadząca
Małgorzata Rulińska

ekonomistka, trener z zakresu projektów od ponad 20 lat, ocenia projekty od kilkunastu lat, autorka i koordynatorka wielu projektów, w tym ponadnarodowych i innowacyjnych, ponad 25 lat praktyki w projektach, członek Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy w Strasburgu przez 5 lat, pracowała 8 lat w samorządach na stanowiskach kierowniczych, obecnie dyrektor firmy szkoleniowo-doradczej, działa w organizacjach pozarządowych, przeprowadziła ponad 500 szkoleń w całej Polsce z mijającej perspektywy finansowej, a blisko 80 z nowej perspektywy, w tym z rozliczania, finansów i księgowości projektu, wyboru wykonawców, kwalifikowalności wydatków, rozliczania personelu, rozliczania projektów ryczałtowych i wiele innych, stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych.
Najważniejsze różnice pomiędzy perspektywami.
Wyodrębniona księgowość w prawie unijnym.
Konsekwencje braku wyodrębnienia księgowego wydatków projektowych.
Specyfika księgowania wydatków projektowych w samorządach.
Przykłady prawidłowych zapisów w Polityce rachunkowości.
Uspójnienie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentacji księgowej z wymogami projektu, wytycznymi i instrukcjami IP/IZ.
Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (lub decyzji) a ich księgowanie i rozliczanie w CST.
Warunki przeksięgowań.
Przebieg kontroli księgowej dokumentacji.
Najczęściej popełniane błędy w księgowości projektowej.
Wydatki niekwalifikowane jak i kiedy skorygować księgowo.
Faktury korygujące we wnioskach o płatność.
Metody uproszczone:

• stawki jednostkowe,
• stawki ryczałtowe,
• kwoty ryczałtowe,
• sposób księgowania i rozliczania.
Granty – rozliczanie i księgowanie.
Koszty pośrednie:
• zmiany dla projektów inwestycyjnych,
Cross-financing – nowa definicja a trwałość projektu.
Zwroty i korekty we wniosku o płatność w CST.
Specyfika zwrotów w projektach PUP-ów.
Prawidłowe dokumentowanie wydatków projektowych – opisy, kto kiedy ich dokonuje.
Wymogi archiwizacji dokumentacji projektowej a przepisy dotyczące instrukcji kancelaryjnej i archiwizacji w JSFP.
Prawidłowe rozliczanie umów- zlecenia oraz dokumentacja z tym związana – omówienie na przykładach.
Kwalifikowanie, rozliczanie i księgowanie wynagrodzeń w projektach.
Wkład własny, w tym niepieniężny, jak rozliczać i księgować.
Kary umowne w projektach i ich ujmowanie księgowe oraz finansowe – różne przypadki.
VAT w projektach.
Zamykanie finansowe projektu, kontrole w okresie trwałości, w tym kontrole VAT.
Zwroty w okresie trwałości.
Najważniejsze zapisy wytycznych w zakresie nieprawidłowości na lata 2021-2027.
Sposób postępowania z nieprawidłowościami.
Sesja pytania i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30-04-2024)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30-04-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe ( wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem biuro@afir.co