Aspekty finansowo-księgowe projektów UE 2021-2027.

Celem szkolenia jest nabycie lub wzbogacenie wiedzy z zakresu aspektów finansowo-księgowych projektów UE 2021-2027.
Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki jak prowadzić wyodrębnioną księgowość projektu, kto i jak powinien opisywać dokumenty księgowe, jak ewidencjonować środki trwałe powstałe/ulepszone w projekcie, co robić w przypadku zwrotów, pomyłek, jak powinna być prowadzona współpraca na linii księgowość – finanse projektu, jak zachować trwałość projektu, jak przygotować projekt do kontroli od strony finansowej, jak rozliczyć korygować wydatki, jak bronić kwalifikowalności wydatków, jak postępować z VAT w projektach, rozliczać i dokumentować wynagrodzenia.

Metodyka
• dyskusja
• omówienie studium przypadków
• prezentacja
• szkolenie online (na żywo)
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działu księgowości i osób zajmujących się aspektami finansowo-księgowymi projektów unijnych w JST, JSFP, NGO i firm/przedsiębiorstwo.

Prowadząca
Małgorzata Rulińska

ponad 25 lat doświadczenia w projektach, złoty certyfikat trenera EFS, nadzorowała pracę pup jako wicestarosta, następnie realizowała projekty UE w partnerstwie z pup. W mijającej perspektywie przeprowadziła ponad 500 szkoleń, w tym ok. 80 dla pup. Ocenia projekty EFS od kilkunastu lat. Jest na liście ekspertów oceniających projekty w zakresie rynku pracy z EFS+ na lata 2021-2027, ekonomista, stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych, reprezentowała samorządy w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy w Strasburgu przez 5 lat.
Najważniejsze różnice pomiędzy perspektywami.
Wyodrębniona księgowość w prawie unijnym.
Konsekwencje braku wyodrębnienia księgowego wydatków projektowych.
Specyfika księgowania wydatków projektowych w samorządach.
Przykłady prawidłowych zapisów w Polityce rachunkowości.
Uspójnienie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentacji księgowej z wymogami projektu, wytycznymi i instrukcjami IP/IZ.
Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (lub decyzji) a ich księgowanie i rozliczanie w CST.
Warunki przeksięgowań.
Przebieg kontroli księgowej dokumentacji.
Najczęściej popełniane błędy w księgowości projektowej.
Wydatki niekwalifikowane jak i kiedy skorygować księgowo.
Faktury korygujące we wnioskach o płatność.
Metody uproszczone:

• stawki jednostkowe,
• stawki ryczałtowe,
• kwoty ryczałtowe,
• sposób księgowania.
Koszty pośrednie:
• zmiany dla projektów inwestycyjnych,
Cross-financing – nowa definicja a trwałość projektu.
Zwroty i korekty we wniosku o płatność w CST.
Specyfika zwrotów w projektach PUP-ów.
Prawidłowe dokumentowanie wydatków projektowych – opisy, kto kiedy ich dokonuje.
Wymogi archiwizacji dokumentacji projektowej a przepisy dotyczące instrukcji kancelaryjnej i archiwizacji w JSFP.
Prawidłowe rozliczanie umów- zlecenia oraz dokumentacja z tym związana – omówienie na przykładach.
Kwalifikowanie, rozliczanie i księgowanie wynagrodzeń w projektach.
Kary umowne w projektach i ich ujmowanie księgowe oraz finansowe – różne przypadki.
VAT w projektach.
Zamykanie finansowe projektu, kontrole w okresie trwałości, w tym kontrole VAT.
Zwroty w okresie trwałości.
Najważniejsze zapisy wytycznych w zakresie nieprawidłowości na lata 2021-2027.
Sesja pytania i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 14-09-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 14-09-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe ( wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co