Błędy i nieprawidłowości w gospodarce finansowej i rachunkowości JSFP.

Celem szkolenia jest omówienie procedury oraz etapów zamknięcia roku budżetowego, w tym elementy praktyczne sporządzenia sprawozdania finansowego, omówienie zasad ewidencji Programu Modernizacji.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Do udziału zapraszamy głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych w JSFP oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

PROWADZĄCA:
Ewa Kozakiewicz
– praktyk, czynny zawodowo, doświadczony szkoleniowiec specjalizujący się w rachunkowości budżetowej. Pracę w finansach rozpoczęła ponad 20 lat temu. Brała udział w realizacji projektów unijnych. Doradca w zakresie finansów publicznych. Koordynatorka wdrożenia budżetu zadaniowego w straży pożarnej. Ukończyła liczne kursy i szkolenia doskonalące m. in. w zakresie rachunkowości środków unijnych, budżetu zadaniowego i rachunkowości budżetowej.
Podstawowa dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych niezbędna do ustalenia prawidłowych zasad regulujących gospodarkę finansową (co powinna zawierać polityka rachunkowości, przykłady najczęstszych błędów).
Zaciąganie zobowiązań i wykonanie wydatków bez upoważnienia, wynikającego z planu finansowego, budżetu JST, WPF, przepisów prawa.
Niezgodność sprawozdań finansowych z ewidencją księgową.
Zakładowy plan kont a prawidłowe powiązanie z systemami komputerowymi.
Analiza wraz z przykładami wybranymi z najczęściej występujących nieprawidłowości skutkującymi naruszeniem dyscypliny finansów publicznych m.in. w:

• dokonywania wydatków,
• zaciągania zobowiązań,
• nieterminowych zapłat.
Zaangażowanie wydatków – zwrócenie uwagi na nieprawidłowości w zakresie ich ewidencji w zakresie:
• zapewnienia prawidłowości ewidencjonowania zaangażowania,
• istotnych różnic między zobowiązaniem a zaangażowaniem,
• zasad ujmowania zaangażowania w sprawozdaniach budżetowych Rb-28 (państwowe) i Rb-28S (samorządowe),
• rodzajów dokumentów, które powinny stanowić podstawę zapisu zaangażowania wydatków w księgach rachunkowych itp.
Ewidencja w programie finansowo-księgowym a błędy w prowadzaniu danych.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16-05-2024)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16-05-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 09.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co