Czas pracy w instytucjach kultury – planowanie, rozliczanie, regulacje wewnętrzne.

Szkolenie ma na celu przedstawienie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie czasu pracy, rozstrzygnięcie pierwszeństwa stosowania poszczególnych przepisów oraz przedstawienie optymalnych rozwiązań dotyczących czasu pracy w instytucji. Przy poszczególnych zagadnieniach będą omawiane również przepisy odrębne dotyczące czasu pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy kierowców. Specyfika działalności instytucji kultury skutkuje m.in. obowiązywaniem części szczególnych regulacji dotyczących czasu pracy zatrudnionych pracowników.

Metodyka
• dyskusja
• techniki multimedialne
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr i księgowości, osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych odpowiedzialnych za organizację pracy podległych pracowników w państwowych i samorządowych instytucjach kultury.
Przepisy regulujące czas pracy w instytucji kultury.
Czas pracy – podstawowe zagadnienia:

• pojęcie czasu pracy, odrębne definicja czasu pracy kierowcy,
• normy czasu pracy,
• czas pracy w podróży służbowej,
• okresy rozliczeniowe.
Pojęcie doby pracowniczej, konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej, zmienne i ruchome rozkłady czasu pracy oraz indywidualne rozkłady czasu pracy kierowców.
Systemy czasu pracy – podstawowy, równoważny, przerywany.
Rozkłady czasu pracy:

• rozkład w regulaminie pracy,
• harmonogramy czasu pracy – obowiązek tworzenia, sytuacje, w których nie tworzymy harmonogramów, dopuszczalność zmian harmonogramu w tracie okresu nim objętego,
• zwolnienie z obowiązku tworzenia rozkładów czasu pracy kierowców,
• planowanie czasu pracy w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy,
• zasady tworzenia harmonogramów, najczęściej występujące błędy w harmonogramach.
Konsekwencje obowiązywania przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.
Praca w godzinach nadliczbowych:

• pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych,
• limity godzin nadliczbowych – dobowy, średniotygodniowy, roczny, odrębna regulacja dotycząca rocznego limitu nadgodzin kierowców,
• przesłanki wykonywania pracy w nadgodzinach,
• polecenie pracy w godzinach nadliczbowych,
• nadgodziny dobowe i średniotygodniowe,
• nadgodziny w okresie pomiędzy dobami pracowniczymi,
• nadgodziny przy pracy w niedziele, święta i w dniach wolnych od pracy,
• nadgodziny w ruchomych rozkładach czasu pracy,
• nadgodziny w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy,
• rekompensowanie pracy nadliczbowej.
Szczególna możliwość rekompensaty dni wolnych dla pracowników instytucji kultury.
Praca w niedziele i święta:

• pojęcie niedzieli i święta, możliwość wprowadzenia wewnętrznych regulacji dotyczących godzin granicznych niedzieli i święta,
• rekompensowanie pracy w niedziele i święta – czas wolny lub dodatek,
• brak obowiązku zapewnienia wolnej niedzieli.
Praca w porze nocnej.
Przykładowe zapisy regulaminu pracy dotyczące czasu pracy, odrębne regulacje regulaminu dotyczące czasu pracy kierowców.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-06-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-06-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9:00 - 14:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co