Dostęp do informacji publicznej i dane osobowe w jednostkach medycznych.

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych w kontekście udzielania informacji publicznej. Każda instytucja medyczna, pobierająca pieniądze budżetowe, musi brać pod uwagę uwarunkowania związane z tajemnicą lekarską/medyczną i ochroną danych osobowych pacjentów/klientów, ale również wypełnianiem zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Rysujący się konflikt na linii RODO i informacji publicznej winien być szczegółowo omówiony i przedyskutowany podczas szkolenia, gdyż niewywiązywanie się zarówno z zobowiązań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej jak i RODO może prowadzić do odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej.

Metodyka

• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest dla pracowników placówek medycznych.
Zagadnienia wstępne związane z udostępnianiem informacji w jednostkach medycznych – Konstytucja, Ustawa o dostępie do informacji publicznej, RODO, kodeks postępowania administracyjnego:
• kto i do czego jest zobowiązany (ustawa, kpa, RODO) w kontekście udzielania i przekazywania informacji publicznej,
• kto i do czego jest uprawniony w kontekście otrzymywania informacji publicznej (dziennikarze, tzw. „każdy”, strony postępowania administracyjnego, inne instytucje lub organy),
• kodeks postępowania administracyjnego a ustawa o informacji publicznej – jak się statuuje, kiedy się uzupełniają, kiedy się wyłączają,
• ochrona danych osobowych – w tym danych wrażliwych – zagadnienia wstępne.
Prawo do informacji publicznej w praktyce, czyli co jest a co nie jest informacją publiczną w jednostkach medycznych.
Sposób udzielania informacji publicznej:
• informacja udzielana telefonicznie,
• informacja udzielana mailowo, faxem,
• informacja udzielana przez portale społecznościowe lub komunikatory,
• udzielanie informacji publicznej dziennikarzom – szczególny tzw. tryb prasowy i jego rozumienie przez sądy administracyjne.
Dane osobowe a informacja publiczna:
• jakie dane mogą być udostępniane?
• dane osobowe urzędników z podziałem na funkcjonariuszy publicznych, osoby pełniące funkcje publiczne i osoby pełniące funkcje pomocnicze,
• majątki urzędników jako informacja publiczna (kwestia oświadczeń majątkowych),
• dane wrażliwe.
Dokumentacja medyczna a dane osobowe:
• najnowsze orzecznictwo,
• uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie dokumentacji medycznej,
• możliwości udostępniania dokumentacji medycznej,
• udostępnianie informacji wynikających z dokumentacji medycznej,
• dokumenty wewnętrzne, opinie dotyczące zdrowia, ekspertyzy w dokumentacji medycznej i możliwość ich udostępniania.
Rozróżnienie informacji w kontekście danych osobowych – czyli co jest a co nie jest informacją publiczną:
• informacje nie będące informacją publiczną – praktyczne przykłady (orzecznictwo, praktyka trenera),
• informacje prywatne – praktyczne przykłady w świetle ochrony danych osobowych (podział na dane zwykłe i dane wrażliwe),
• dokumenty zawierające informację publiczną a ochrona danych osobowych w jednostkach medycznych,
• typowe informacje publiczne w jednostkach medycznych.
Monitoring wizyjny w jednostkach medycznych w świetle RODO.
Informacja publiczna prosta, przekształcona i przetworzona:

• wnioski „Proszę o zeskanowanie 1000 decyzji administracyjnych”, „Proszę o stworzenie wykazu….” itp. – jak je rozpatrywać, przyjęta procedura zgodna z ustawą o dostępie do informacji publicznej,
• interes publiczny – definicja praktyczna.
Odpowiedzi na wnioski – procedura, terminy, sposób:
• jeśli żądana informacja nie jest informacją publiczną,
• jeśli żądana informacja jest informacją publiczną,
• jeżeli żądana informacja jest informacją przetworzoną.
Odmowa udzielenia informacji publicznej:

• przyczyny odmowy – szczegółowe omówienie każdej z przesłanej,
• forma odmowy – decyzja administracyjna – praktyczne wskazówki w redakcji decyzji,
• termin wydania i przekazania decyzji – kpa oraz udip.
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej:
• odpowiedzialność karna – kto może być pociągnięty do odpowiedzialności,
• odpowiedzialność administracyjna – kto może ponosić odpowiedzialność.
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych w kontekście przekazywania informacji publicznej.
Odpowiedzialność cywilna za naruszenie przepisów prawa cywilnego (w szczególności dóbr osobistych, tajemnicy handlowej) przy udzielaniu informacji publicznej.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 26-10-2022)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 26-10-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49, 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co