Dostępność i równość w Funduszach Europejskich 2021-2027 – jak spełnić nowe kryteria horyzontalne?

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestniczkom i uczestnikom nowego podejścia do zasad horyzontalnych, które każdy projekt, aby otrzymać dofinasowanie w nowym okresie programowania na lata 2021-202 musi spełnić.
Uczestniczki i uczestnicy z Instytucji Zarządzających i Pośredniczących nabędą wiedzę, pozwalającą prawidłowo oceniać wnioski o dofinansowanie zarówno w ramach EFS+ jak i EFRR/FS/FST.

Metodyka
• case studies
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów publicznych szczebla rządowego i samorządowego, uczelnie, instytucje badawcze, instytucje kultury, szpitale, fundacje, stowarzyszenia, firmy zamierzające korzystać z Funduszy Europejskich 2021-2027 (EFS+, EFRR i FS). Instytucje oraz ekspertki oceniający wnioski o dofinansowanie w ramach Nowej Perspektywy 2021-2027 (Ministerstwa, Urzędy Marszałkowskie, Agencje, Centra Obsługi Przedsiębiorców, Fundacje i Stowarzyszenia pełniące rolę Instytucji Zarządzającej, Pośredniczącej lub Wdrażającej w FE 2021-2027).

Prowadząca:
Ingrid Szrajer

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji.
Jest ekspertką zewnętrzną oceniającą wnioski o dofinansowanie w ramach POWER 2014-2020 w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz w ramach RPO 2014-2020. Jest praktykiem, prowadząc szkolenia wykorzystuje swoją wiedzę oraz doświadczenie z realizacji projektów, a także audytów i kontroli projektów. Jest zwolenniczką uczenia się na błędach innych oraz korzystania z dobrych praktyk oraz sprawdzonych rozwiązań w zarządzaniu projektami unijnymi.
Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów, realizacji zasad horyzontalnych i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów.
Zasady horyzontalne obowiązujące w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.
Standard minimum w projektach współfinansowanych z EFS+:

• na czym polega obowiązkowy Standard minimum na lata 2021-2027,
• jakie zapisy i w których miejscach we wniosku o dofinansowanie będą potwierdzeniem spełnienia Standardu minimum – analiza przypadków,
• jakie zapisy we wniosku o dofinansowanie wskazują, że wniosek nie spełnia standardu – przykłady zapisów, omówienie konsekwencji
Zasada równości kobiet i mężczyzn obowiązująca w projektach współfinansowanych z EFRR/FS/FST:
• czy projekt inwestycyjny może być neutralny w stosunku do zasady równości kobiet i mężczyzn?
• ocena informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu, pod kątem spełnienia zasady równości kobiet i mężczyzn.
Dostępność projektów, przedsięwzięć i ich efektów:
• standardy dostępności w projektach EFS+ i EFRR/FS/FST;
• standard architektoniczny,
• standard transportowy
• standard cyfrowy:
• standard informacyjno-promocyjny,
• standard szkoleniowy
• jakie zapisy wniosku o dofinansowanie potwierdzają spełnienie standardów dostępności – przedstawienie dobrych praktyk,
• mechanizm racjonalnych usprawnień.
Środki europejskie na zwiększanie dostępności – przegląd możliwych źródeł finansowania.
Zasada zrównoważonego rozwoju w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027 – nowe podejście, czyli zasada DNSH w projektach EFS+ i EFRR/FS/FST.
Zgodność projektów z zapisami Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.
Wskaźniki projektu jako narzędzie monitorowania aspektu równościowego w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-06-2024)
• 749 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-06-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 8.30 – 15.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem biuro@afir.co