Działalność na terenie SSE- aspekty praktyczne korzystania z zezwoleń.

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych .
Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców działających na terenach specjalnych stref ekonomicznych na podstawie Zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. W trakcie warsztatów uczestnicy, posiadający Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych poznają praktyczne aspekty prowadzenia działalności na terenach SSE. Omówione zostaną zasady ustalania dostępnego limitu pomocy publicznej w oparciu o ulgę z tytułu zatrudnienia lub kosztów nowej inwestycji, a także efektywnego wykorzystywania ulg, monitorowania wykorzystania pomocy publicznej w SSE oraz kumulacji pomocy publicznej otrzymywanej z różnych źródeł na tą samą inwestycję. Uczestnicy poznają sposób kwalifikacji przychodów i kosztów do działalności zwolnionej z opodatkowania oraz opodatkowanej i sposobu ustalania wyniku podatkowego – dochodu (straty) na działalności podlegającej opodatkowaniu oraz działalności zwolnionej z opodatkowania. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość poznania zasad dyskontowania poniesionych kosztów kwalifikowanych oraz uzyskanej pomocy publicznej na przykładzie liczbowym. Omówiony zostaną także zasady prezentacji danych dotyczących na formularzu CIT-8S.
Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa Szkolenie skierowane jest do pracowników zajmujących się podatkami w przedsiębiorstwach, które posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych.

Prowadząca:
Sylwia Rusinek - prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doradca podatkowy. Zawodowo od 2002 r. specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Od 2010 r. w ramach prowadzonej indywidualne Kancelarii zajmuje się m. in. obsługą prawno - podatkową firm, przekształceniami przedsiębiorstw, sporządzaniem dokumentacji cen transferowych oraz doradztwem na rzecz podmiotów prowadzących działalność na terenach specjalnych stref ekonomicznych, w szczególności dotyczących korzystania z pomocy publicznej oraz przysługujących zwolnień w podatku dochodowym, sporządzaniem ofert mających na celu uzyskanie zezwoleń na terenie strefy, reprezentowaniem klientów w sporach sądowo - administracyjnych oraz szkoleniami otwartymi i zamkniętymi.
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie Zezwolenia udzielonego zgodnie z ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych:
• okres ważności udzielonych zezwoleń,
• treść zezwolenia i jej wpływ na wielkość zwolnienia,
• konsekwencje naruszenia warunków zezwolenia,
• okres ponoszenia nakładów inwestycyjnych a termin zakończenia inwestycji oraz minimalne i maksymalne wielkości wydatków inwestycyjnych zapisane w Zezwoleniu.
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy – obliczenie wielkości przysługującej pomocy publicznej:
• lokalizacja inwestycji – mapa pomocy regionalnej,
• wielkość przedsiębiorcy,
• koszty kwalifikowane, będące podstawą wyliczenia limitu przysługującej pomocy publicznej,
• koszty kwalifikowane z tytułu zatrudnienia nowych pracowników,
• koszty kwalifikowane inwesycyjne.
Obowiązki związane z prowadzeniem działalności na terenie SSE – działalność strefowa zwolniona spod opodatkowania, działalność strefowa opodatkowana, działalność pozastrefowa:
• obowiązek wyodrębnienia działalności zwolnionej spod opodatkowania i działalności opodatkowanej,
• wydzielenie organizacyjne, a obowiązek stosowania przepisów o cenach transferowych.
Ustalenie momentu rozpoczęcia korzystania ze zwolnień podatkowych.
Obliczenie wysokości zwolnienia z opodatkowania z tytułu działalności w SSE – problemy praktyczne.
Kwalifikacja poszczególnych rodzajów przychodów jako podlegających zwolnieniu lub opodatkowaniu.
Kwalifikacja i podział kosztów uzyskania przychodów do działalności zwolnionej lub opodatkowanej.
Określenie dochodu z działalności zwolnionej:

• zakres działalności generującej dochód zwolniony,
• kooperacja z zewnętrznym podwykonawcą.
Ustalenie podstawy opodatkowania (dochód/strata).
• Ustalenie dochodu/straty na działalności strefowej oraz dochodu albo straty na działalności opodatkowanej – konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu/straty na obu rodzajach działalności (art. 7 ust. 3 i 4 ustawy PDOP) oraz stosowanie przepisów o cenach transferowych dla ustalenia dochodu zwolnionego i opodatkowanego w przypadku równoczesnego prowadzenia działalności poza terenem SSE (odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących podmiotów powiązanych)
• Zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą/dochodem uzyskanym na działalności opodatkowanej; brak możliwości odliczenia straty na działalności zwolnionej w kolejnych latach • Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym poprzez wyłączenie z tej podstawy przychodów i kosztów działalności zwolnionej z opodatkowania (strefowej)
• Zaliczki na podatek dochodowy
Dyskontowanie:
• znaczenie dyskontowania,
• moment poniesienia wydatku ,otrzymania pomocy, uzyskania zezwolenia,
• dyskontowanie pomocy publicznej oraz wydatków inwestycyjnych- na czym polega,
• ustalenie limitu przysługującej pomocy,
• dyskontowanie wydatku i pomocy publicznej – przykład liczbowy.
Zwolnienie w podatku dochodowym jako pomoc publiczna uzyskana z tytułu prowadzenia działalności strefowej
• moment uzyskania pomocy publicznej (dzień uzyskania pomocy publicznej) oraz nominalna wielkość pomocy publicznej,
• porównanie zwolnienia podatkowego z dostępną pulą pomocy publicznej,
• maksymalna dopuszczalna wielkość pomocy publicznej – instrumenty maksymalizacji wielkości przysługującej pomocy publicznej,
• łączenie pomocy publicznej – dotacje na zakup środka trwałego, zwolnienie z podatku od nieruchomości, dofinansowanie dla tworzonych nowych miejsc pracy.
Rozliczenie dochodu (lub straty) na działalności zwolnionej (strefowej) w deklaracji podatkowej CIT-8 i CIT – 8/O. Formularz CIT-8S oraz formularz dla podatników PIT- PIT/SE.
Sesja pytań i odpowiedzi.Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt uczestnictwa:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 09-05-2024)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 09-05-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.30 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem biuro@afir.co