Działalność w SSE- aspekty podatkowe, dyskontowanie, Polski Ład.

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych oraz wybranymi zmianami, w tym zakresie, które wprowadził Polski Ład.
W trakcie warsztatów uczestnicy, posiadający Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych poznają praktyczne prawno-podatkowe aspekty prowadzenia działalności na terenach sse.
Zajęcia mają umożliwić poznanie zasad dotyczących rozliczeń podatkowych na terenach sse, w tym samodzielnego rozwiązywania problemów jakie pojawiają się w życiu przedsiębiorców strefowych, a także zasady efektywnego wykorzystywania ulg, monitorowania wykorzystania pomocy publicznej w SSE oraz kumulacji pomocy publicznej otrzymywanej z różnych źródeł na tą samą inwestycję.
Uczestnicy poznają sposób kwalifikacji przychodów i kosztów do działalności zwolnionej z opodatkowania oraz opodatkowanej i sposobu ustalania wyniku podatkowego – dochodu (straty) na działalności podlegającej opodatkowaniu oraz działalności zwolnionej z opodatkowania. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość poznania zasad dyskontowania, a także będą mieli możliwość zapoznania się z nowym formularzem CIT-8S i prezentacji danych na nowym formularzu.
W tracie zajęć omówioną zostaną także zmiany wprowadzane przez przepisy Polskiego Ładu zarówno do przepisów odnoszących się do działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie Zezwoleń jak i Decyzji o wsparciu.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do pracowników zajmujących się podatkami w przedsiębiorstwach, które posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych.

Prowadząca:
Sylwia Rusinek - prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doradca podatkowy. Zawodowo od 2002 r. specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Od 2010 r. w ramach prowadzonej indywidualne Kancelarii zajmuje się m. in. obsługą prawno - podatkową firm, przekształceniami przedsiębiorstw, sporządzaniem dokumentacji cen transferowych oraz doradztwem na rzecz podmiotów prowadzących działalność na terenach specjalnych stref ekonomicznych, w szczególności dotyczących korzystania z pomocy publicznej oraz przysługujących zwolnień w podatku dochodowym, sporządzaniem ofert mających na celu uzyskanie zezwoleń na terenie strefy, reprezentowaniem klientów w sporach sądowo - administracyjnych oraz szkoleniami otwartymi i zamkniętymi.
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie Zezwolenia udzielonego zgodnie z ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych:
• okres ważności udzielonych zezwoleń,
• treść zezwolenia i jej wpływ na wielkość zwolnienia,
• konsekwencje naruszenia warunków zezwolenia,
• okres ponoszenia nakładów inwestycyjnych a termin zakończenia inwestycji oraz minimalne i maksymalne wielkości wydatków inwestycyjnych zapisane w Zezwoleniu.
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy – obliczenie wielkości przysługującej pomocy publicznej:
• lokalizacja inwestycji – mapa pomocy regionalnej,
• wielkość przedsiębiorcy,
• pomoc publiczna z tytułu kosztów nowej inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy.
Obowiązki związane z prowadzeniem działalności na terenie SSE – działalność strefowa zwolniona spod opodatkowania, działalność strefowa opodatkowana, działalność poza strefowa:
• obowiązek wyodrębnienia działalności zwolnionej spod opodatkowania i działalności opodatkowanej,
• działalność gospodarcza prowadzona poza terenem strefy a obowiązek stosowania przepisów o cenach transferowych.
Ustalenie momentu rozpoczęcia korzystania ze zwolnień podatkowych.
Obliczenie wysokości zwolnienia z opodatkowania z tytułu działalności w SSE – problemy praktyczne:

• zasady obliczania wysokości zwolnienia,
• co jest kosztem kwalifikowanym,
• nakłady inwestycyjne jako wydatki kwalifikowane uprawniające do korzystania ze zwolnienia podatkowego.
Kwalifikacja poszczególnych rodzajów przychodów jako podlegających zwolnieniu lub opodatkowaniu:
• przychody ze sprzedaży – wyroby gotowe, odpady, towary handlowe, materiały i surowce, usługi obce (refaktury), najmy, dzierżawy,
• przychody finansowe,
• przychody operacyjne -sprzedaż środka trwałego, odszkodowania i kary umowne, różnice inwentaryzacyjne.
Kwalifikacja i podział kosztów uzyskania przychodów do działalności zwolnionej lub opodatkowanej. Określenie dochodu z działalności zwolnionej:
• zakres działalności generującej dochód zwolniony,
• kooperacja z zewnętrznym podwykonawcą,
• dwa lub więcej zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie strefy a zwolnienie z podatku dochodowego.
Ustalenie podstawy opodatkowania (dochód/strata):
• ustalenie dochodu/straty na działalności strefowej oraz dochodu albo straty na działalności opodatkowanej – konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu/straty na obu rodzajach działalności (art. 7 ust. 3 i 4 ustawy PDOP) oraz stosowanie przepisów o cenach transferowych dla ustalenia dochodu zwolnionego i opodatkowanego w przypadku równoczesnego prowadzenia działalności poza terenem SSE (odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących podmiotów powiązanych),
• zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą/dochodem uzyskanym na działalności opodatkowanej; brak możliwości odliczenia straty na działalności zwolnionej w kolejnych latach,
• ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym poprzez wyłączenie z tej podstawy przychodów i kosztów działalności zwolnionej z opodatkowania (strefowej),
• zaliczki na podatek dochodowy.
Dyskontowanie:
• znaczenie dyskontowania,
• moment poniesienia wydatku ,otrzymania pomocy, uzyskania zezwolenia,
• dyskontowanie pomocy publicznej oraz wydatków inwestycyjnych- na czym polega,
• ustalenie limitu przysługującej pomocy,
• dyskontowanie wydatku i pomocy publicznej – przykład liczbowy.
Zwolnienie w podatku dochodowym jako pomoc publiczna uzyskana z tytułu prowadzenia działalności strefowej:
• moment uzyskania pomocy publicznej (dzień uzyskania pomocy publicznej) oraz nominalna wielkość pomocy publicznej,
• porównanie zwolnienia podatkowego z dostępną pulą pomocy publicznej,
• maksymalna dopuszczalna wielkość pomocy publicznej – instrumenty maksymalizacji wielkości przysługującej pomocy publicznej,
• łączenie pomocy publicznej – dotacje na zakup środka trwałego, zwolnienie z podatku od nieruchomości, dofinansowanie dla tworzonych nowych miejsc pracy.
Rozliczenie dochodu (lub straty) na działalności zwolnionej (strefowej) w deklaracji podatkowej CIT-8 i CIT – 8/O. Formularz CIT-8S oraz formularz dla podatników PIT- PIT/SE.
Wybrane zmiany dla przedsiębiorców strefowych oraz prowadzących działalność gospodarczą na podstawie decyzji o wsparciu wprowadzane przepisami Polskiego Ładu:

• doprecyzowanie zakresu zwolnienia podatkowego,
• zaostrzenie definicji kosztów kwalifikowanych inwestycji – ograniczenia w zakresie kwalifikowania wydatków inwestycyjnych,
• limit pomocy publicznej a inwestycje, które nie zostały rozpoczęte lub inwestycje zaniechane,
• zmiany dotyczące warunku zatrudnieniowego w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji oraz zmiany dotyczące zmian decyzji o wsparciu – ujednolicenie zasad dotyczących zmian decyzji o wsparciu analogiczne jak w przypadku przepisów o SSE,
• wprowadzenie ustawowej definicji rozpoczęcia inwestycji,
• dochody z praw własności intelektualnej w SSE i PSI,
• ograniczenie zakresu przedmiotowego Decyzji o wsparciu – wskazanie w Decyzji wyłącznie tych kodów PKWiU, które odpowiadają działalności gospodarczej, która będzie prowadzona w związku z realizacją nowej inwestycji,
• mała klauzula GARR.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt uczestnictwa:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 29-02-2024)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 29-02-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.30 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co