Doręczenia elektroniczne po zmianach obowiązujących w 2024 r.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniem doręczenia elektronicznego, procedurą uzyskania adresu do doręczeń, obsługą skrzynki do doręczeń, zasadami przyjmowania i wysyłki korespondencji w trybie doręczenia elektronicznego.

Metodyka
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do pracowników podmiotów publicznych i niepublicznych odpowiedzialnych za rejestrację, obieg, sporządzanie i wysyłkę dokumentów, a także do przedsiębiorców i osób wykonujących zawody zaufania publicznego oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROWADZĄCY:
Roman Stempel
- dyplomowany archiwista z ponad 17-letnią praktyką w zawodzie, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, czy Zarządem Mienia Skarbu Państwa. Przez kilka lat kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.
Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie usług archiwistycznych i szkoleniowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w jednostkach administracji publicznej na szczeblu państwowym i samorządowym. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji różnorodnych dokumentów, m. in. dokumentacji osobowej, technicznej, medycznej, dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.
Podstawowe przepisy prawne dotyczące doręczeń elektronicznych:
• ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych,
• przepisy wykonawcze do ustawy,
• Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Zakres regulacji i wdrażanie e-doręczeń:
• definicje ustawowe,
• publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
• kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
• operator wyznaczony,
• publiczna usługa hybrydowa (zastosowanie, wyłączenia).
Adres do doręczeń elektronicznych i baza adresów – zasady tworzenia i wpisu adresu do doręczeń elektronicznych i skrzynki doręczeń do bazy:
• Ile adresów do doręczeń można mieć?
• Jakie są metody wpisu do bazy adresów elektronicznych?
• Na jaki okres następuje wpis do bazy?
• Jakie skutki prawne wywołuje wpis do bazy?
• zarządzanie skrzynką doręczeń,
• obowiązki operatora wyznaczonego,
• wyjątki od doręczenia elektronicznego.
Praktyczna obsługa systemu:
• uzyskanie adresu do e-doręczeń i aktywacja skrzynki,
• obsługa skrzynki do e-doręczeń z poziomu serwisu internetowego,
• obsługa skrzynki do e-doręczeń z poziomu systemu EZD,
• dowód wysłania i dowód odbioru.
Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publiczna usługa hybrydowa – procedura doręczenia:
• doręczenie korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
• przekształcanie dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową – przesłanki, wady i zalety,
• Jakie są opłaty za przekazywanie korespondencji?
• odpowiedzialność operatora wyznaczonego,
• wyszukiwanie w bazie adresów elektronicznych,
• doręczenia elektroniczne a system wykonywania czynności kancelaryjnych (EZD i tradycyjny).
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 15-05-2024)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 15-05-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 (w tym przerwy)

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem biuro@afir.co