Ewidencja dochodów budżetowych oraz sprawozdawczość w świetle zmienionych przepisów prawnych.

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień problemowych z obszaru ewidencji dochodów budżetowych oraz sprawozdawczości w zakresie dochodów budżetowych.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych i księgowych jednostek budżetowych i samorządowych, osób odpowiedzialnych za sporządzanie sprawozdań budżetowych.
Ewidencja dochodów budżetowych:
• czym są dochody budżetowe – ogólne zasady w oparciu o podstawy prawne,
• ujęcie syntetyczne dochodów – opis funkcjonowania kont,
• znaczenie właściwie rozbudowanej analityki – przykłady,
• należności sporne, nadpłaty, przedawnienia:
• definicje,
• ewidencja.
• udzielanie ulg w spłacie należności budżetowych:
• odroczenie terminu płatności,
• rozłożenie zaległości na raty,
• umorzenie należności.
• odsetki od należności – terminy i sposób naliczania,
• ewidencja należności krótko- i długoterminowych. Zastosowanie kont 221, 226 i 840,
• ewidencja wpływów do wyjaśnienia,
• należności uboczne:
• rekompensata za koszty odzyskiwania należności (“40 euro”),
naliczanie i rozliczanie odsetek: podatkowych, od zaległości i od zaległości w transakcjach handlowych.
• odpisy aktualizujące należności,
• inwentaryzacja należności na przełomie roku.
Sprawozdawczość w zakresie dochodów budżetowych:
• omówienie zmian w sprawozdawczości budżetowej:
• odpowiedzialność kierownika jednostki za sprawozdawczość,
• korekty sprawozdań.
• sprawozdania w zakresie dochodów sporządzane przez JST.
• Rb-27 S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego:
• Rb-28 S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego:
• Rb-27 ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
• jednostkom samorządu terytorialnego ustawami:
• Rb-50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
• jednostkom samorządu terytorialnego ustawami:
• Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
• Rb-30S – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,
• Rb-34S – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
• Rb-ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego: prezentacja danych w tym sprawozdaniu,
• Rb-PDP – sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu,
• polityka rachunkowości w zakresie sprawozdawczości i ujęcia należności,
• przykłady nieprawidłowości stwierdzanych w poszczególnych sprawozdaniach,
• odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych za sprawozdania.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 06-03-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 06-03-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 09.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co