Fundusze Europejskie 2021-2027 – od pomysłu do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestniczek i uczestników do realizacji zadań związanych z nowym okresem programowania na lata 2021-2027.
Szkolenie pozwoli na nabycie wiedzy z zakresu możliwości i zasad aplikowania o środki unijne na potrzeby rozwojowe, realizacji i rozliczania nowych projektów finansowanych ze środków unijnych. Wskaże jak przygotować się już dziś do efektywnego i bezpiecznego pozyskiwania i wydatkowania środków. Uczestniczki i uczestnicy z Instytucji Zarządzających i Pośredniczących nabędą wiedzę, pozwalającą przygotować się do procesu naboru, oceny, rozliczania i kontroli środków unijnych.

Metodyka
• case studies
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do podmiotów (urzędy publiczne szczebla rządowego i samorządowego, WUP, PUP, uczelnie, instytucje badawcze, instytucje kultury, szpitale, fundacje, stowarzyszenia, firmy) zamierzających korzystać z Funduszy Europejskich 2021-2027 (EFS+, EFRR i FS) oraz pracowników instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie Nowej Perspektywy 2021-2027 (Ministerstwa, Urzędy Marszałkowskie, Agencje, Centra Obsługi Przedsiębiorców, Fundacje i Stowarzyszenia pełniące rolę Instytucji Zarządzającej, Pośredniczącej lub Wdrażającej w FE 2021-2027).
Dzień 1 - 28.06.2023 (Środa)
Przyjazd, zakwaterowanie uczestników w hotelu oraz kolacja.
Dzień 2 - 29.06.2023 (Czwartek)
Nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027:
• nowy podział środków europejskich,
• nowe cele polityki – różnice wobec perspektywy 2014-2020.
Przegląd programów krajowych i regionalnych w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027 – czyli na co są nowe środki unijne:
• Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki,
• Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy,
• Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko,
• Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej,
• Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego,
• Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
• Fundusze Europejskie dla Regionów.
Nowe zasady finansowania projektów i przedsięwzięć:
• sposoby finansowania projektów – dotacje a instrumenty finansowe,
• montaż finansowy – poziom dofinansowania i wkład własny,
• studium przypadku.
Zasady wyboru projektów i przedsięwzięć do dofinansowania w Funduszach Europejskich 2021-2027.
Rodzaje elektronicznych Wniosków o dofinansowanie (WOD2021, SOWAEFS i lokalne systemy informatyczne).


Dzień 3 - 30.06.2023 (Piątek)
Najważniejsze zagadnienia merytoryczne we Wniosku o dofinansowanie dla FE 2021-2027:
• uzasadnienie projektu (analiza problemów, celów),
• wskaźniki projektu,
• zadania,
• analiza ryzyka,
• dodatkowe informacje, oświadczenia i załączniki.
Zasady budowy budżetu projektu – analiza przypadku.
Nowe zasady kwalifikowalności wydatków w Funduszach Europejskich 2021-2027:

• ogólne warunki kwalifikowalności wydatków w latach 2021-2027,
• matryca kwalifikowalności,
• zakup nieruchomości,
• wkład niepieniężny,
• VAT – nadchodzi rewolucja?
• cross-financing w EFRR/FS a EFS,
• zakupy środków trwałych i amortyzacja,
• trwałość projektów i przedsięwzięć,
• wynagrodzenia personelu,
• uproszczone formy rozliczania wydatków – nowe zasady, nowe możliwości.
Sesja pytań i odpowiedzi.
Koszt udziału:

Pakiet 1:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (2 x śniadania, 2 x obiady, 2 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 1-osobowym (2 noce, 28-30.06.2023 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 2349 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 31-05-2023)
• 2549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 31-05-2023)

Pakiet 2:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (2 x śniadania, 2 x obiady, 2 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 2-osobowym (2 noce, 28-30.06.2023 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 2099 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 31-05-2023)
• 2299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 31-05-2023)

Pakiet 3:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (1 x śniadanie, 2 x obiady, 1 x kolacja, serwis kawowy podczas szkolenia), parking, nocleg w pok. 1-osobowym (1 noc 29-30.06.2023 r.) materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 2099 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 31-05-2023)
• 2299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 31-05-2023)

Pakiet 4:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (1 x śniadanie, 2 x obiady, 1 x kolacja, serwis kawowy podczas szkolenia), parking, nocleg w pok. 2-osobowym (1 noc 29-30.06.2023 r.) materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 1949 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 31-05-2023)
• 2149 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 31-05-2023)

Pakiet 5:
udział w szkoleniu, wyżywienie (2 x obiad, serwis kawowy podczas szkolenia), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 1649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 31-05-2023)
• 1849 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 31-05-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone w Hotelu Dwa Księżyce***; ul. Sadowa 15; 24-120 Kazimierz Dolny

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzaniu udziału, które jest wysyłane na 3 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Czas trwania:
I dzień: zakwaterowanie od 15:00
II dzień: od 9:00 do 16:00 (w tym przerwy)
III dzień: od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. +48 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co