Fundusze Europejskie 2021-2027 – od pomysłu przez realizację do rozliczenia projektu.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestniczek i uczestników do realizacji zadań związanych z nowym okresem programowania na lata 2021-2027.
Szkolenie pozwoli na nabycie wiedzy z zakresu możliwości i zasad aplikowania o środki unijne na potrzeby rozwojowe, realizacji i rozliczania nowych projektów finansowanych ze środków unijnych. Wskaże jak przygotować się już dziś do efektywnego i bezpiecznego pozyskiwania i wydatkowania środków.
Uczestniczki i uczestnicy z Instytucji Zarządzających i Pośredniczących nabędą wiedzę, pozwalającą przygotować się do procesu naboru, oceny, rozliczania i kontroli środków unijnych.

Typ szkolenia
Wyjazdowe

Metodyka
• case studies
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do podmiotów (urzędy publiczne szczebla rządowego i samorządowego, WUP, PUP, uczelnie, instytucje badawcze, instytucje kultury, szpitale, fundacje, stowarzyszenia, firmy) zamierzających korzystać z Funduszy Europejskich 2021-2027 (EFS+, EFRR i FS) oraz pracowników instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie Nowej Perspektywy 2021-2027 (Ministerstwa, Urzędy Marszałkowskie, Agencje, Centra Obsługi Przedsiębiorców, Fundacje i Stowarzyszenia pełniące rolę Instytucji Zarządzającej, Pośredniczącej lub Wdrażającej w FE 2021-2027)
Dzień 1 - 14.03.2023 (Wtorek)
Przyjazd, zakwaterowanie uczestników w hotelu oraz kolacja.

Dzień 2 - 15.03.2023 (Środa)
Nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027:
• Nowy podział środków europejskich
• Nowe cele polityki – czyli na co są nowe środki unijne
Realizacja potrzeb rozwojowych poprzez Fundusze Europejskie 2021-2027 w ramach programów krajowych i regionalnych (zakres potrzeb rozwojowych każdorazowo dobierany będzie z poniższego katalogu do potrzeb zgłaszanych przez uczestniczki i uczestników na początku szkolenia):
• Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
• Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
• Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko
• Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej
• Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
• Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
• Fundusze Europejskie dla Regionów
Nowe zasady finansowania projektów i przedsięwzięć:
• Sposoby finansowania projektów – dotacje a instrumenty finansowe
• Montaż finansowy – poziom dofinansowania i wkład własny
• Studium przypadku

Dzień 3 - 16.03.2023 (Czwartek)
Budowanie partnerstwa w celu zwiększania potencjału do realizacji projektów i realizacja projektu w partnerstwie – zmiany wprowadzone przez Ustawę wdrożeniową na lata 2021-2027 System instytucjonalny w Funduszach Europejskich 2021-2027
Zasady wybory projektów i przedsięwzięć do dofinansowania w Funduszach Europejskich 2021-2027
Przygotowanie części merytorycznej Wniosku o dofinansowanie dla FE 2021-2027:

• Rodzaje elektronicznych Wniosków o dofinansowanie (WOD2021, SOWAEFS i lokalne systemy informatyczne)
• Uzasadnienie projektu (analiza problemów, celów, wymagań interesariuszy)
• Wskaźniki projektu
• Zadania
• Analiza ryzyka
• Dodatkowe informacje, oświadczenia i załączniki

Dzień 4 - 17.03.2023 (Piątek)
Nowe zasady kwalifikowalności wydatków w Funduszach Europejskich 2021-2027:
• Ogólne warunki kwalifikowalności wydatków w latach 2021-2027
• Matryca kwalifikowalności
• Zakup nieruchomości
• Wkład niepieniężny • VAT – nadchodzi rewolucja?
• Cross-financing w EFRR/FS a EFS
• Zakupy środków trwałych i amortyzacja
• Trwałość projektów i przedsięwzięć
• Wynagrodzenia personelu
• Uproszczone formy rozliczania wydatków – nowe zasady, nowe możliwości
Przygotowanie części finansowej Wniosku o dofinansowanie – case study:
• Budżet projektu – projekty tradycyjne i rozliczane metodami ryczałtowymi
• Źródła finansowania
• Harmonogram
Realizacja i rozliczanie projektów w ramach FE 2021-2027:
• Wybór wykonawców w projektach w ramach FE 2021-2027
• System SL2021 – główne narzędzie do raportowania i komunikowania się z Instytucją od podpisania umowy o dofinansowanie
• Wniosek o płatność w systemie SL2021
• Opis dokumentu finansowego
• Procedura weryfikacji i zatwierdzenia wniosku przez Opiekuna projektu
• Zmiany w projektach – możliwości i zasady
Dyskusja i konsultacje z trenerką

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu
Koszt udziału:
Pakiet 1:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (3 x śniadania, 3 x obiady, 3 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 2-osobowym (3 noce, 14-17.03.2023 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 2499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 28-02-2023)
• 2699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 28-02-2023)
Pakiet 2:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (3 x śniadania, 3 x obiady, 3 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 1-osobowym (3 noce, 14-17.03.2023 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 2899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 28-02-2023)
• 3099 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 28-02-2023)
Pakiet 3:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (3 x śniadania, 3 x obiady, 2 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia), parking, nocleg w pok. 2-osobowym (2 noce 15-17.03.2023 r.) materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 2299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 28-02-2023)
• 2499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 28-02-2023)
Pakiet 4:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (3 x śniadania, 3 x obiady, 2 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) , parking, nocleg w pok. 1-osobowym (2 noce 15-17.03.2023 r.) materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 2499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 28-02-2023)
• 2699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 28-02-2023)
Pakiet 5:
udział w szkoleniu, wyżywienie (3 x obiad, serwis kawowy podczas szkolenia), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 1799 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 28-02-2023)
• 1999 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 28-02-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone w Hotelu Artus ***, ul. Wilcza 9, 58-540 Karpacz.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzaniu udziału, które jest wysyłane na 3 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Czas trwania:
I dzień: zakwaterowanie od 15:00
II dzień: od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
III dzień: od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
IV dzień: od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. +48 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co