Gospodarka finansowa i majątkowa Instytucji Kultury.

Celem szkolenia jest praktyczne przybliżenie obowiązujące uregulowań prawnych po zmianach przepisów. Tematyka ewidencji i właściwe ujęcie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie zawsze budziły wiele wątpliwości w pracy osób odpowiedzialnych za majątek jednostki. Bardzo ważnym zagadnieniem, z którym na co dzień borykają się pracownicy zarówno działów księgowości jak i pracownicy, którym powierzono gospodarowanie mieniem, jest prowadzenie właściwych ewidencji, właściwa klasyfikacja majątku w zależności od źródeł ich finansowania, ulepszenia i remonty środków trwałych czy wycofanie ich z ewidencji oraz ich likwidacja. Błędy, które wynikają z niewłaściwego przyporządkowania oraz uchybienia w zakresie rachunkowości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dość często wynikają z niedostosowania przepisów wewnętrznych do obowiązujących regulacji ustawowych.

Metodyka
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie jest przeznaczone dla Głównych Księgowych, pracowników pionów finansowo-księgowych oraz pracowników merytorycznych Instytucji Kultury, odpowiedzialnych za prawidłowe przyporządkowanie bądź nadzór nad wydatkami i gospodarowaniem mieniem Instytucji Kultury oraz wszystkich osób zainteresowanych aktualizacją wiedzy w obszarze przedmiotu szkolenia.

PROWADZĄCA:
Teresa Krawczyk

wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor kilkunastu pozycji książkowych oraz kilkudziesięciu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości. Szkoli zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, jak i pracowników RIO, NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych.
Plan finansowy instytucji kultury:
• bieżący i majątkowy.
Fundusz Instytucji Kultury i Fundusz Rezerwowy.
Przekazanie majątku dla Instytucji Kultury:

• błędy w przekazywaniu majątku.
Warunki uznania składnika majątku za środek trwały:
• specyfikacja warunków, których spełnienie pozwala uznać składnik majątku za środek trwały.
Klasyfikacja i ewidencja Środków Trwałych. Rozporządzenie z 2016 r. i KSR nr 11 „Środki trwałe”, Ustawa o rachunkowości:
• obiekty pojedyncze,
• obiekty zbiorcze.
Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja z uwzględnieniem ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:
• środki trwałe ich przyporządkowanie do 10 tys. zł. i powyżej 10 tys. zł w tym umorzenie i amortyzacja,
• wartości niematerialne i prawne system OEM, BOX,
• środki trwałe w budowie (Inwestycje) wg. nabycia i kosztów wytworzenia.
Ewidencja księgowa materiałów, towarów, wydawnictw (konto 014, konto 016) – oraz ich odpisy aktualizacyjne.
Nakłady ponoszone w okresie użytkowania środka trwałego. Kryteria klasyfikacji nakładów dotyczące ulepszenia lub bieżącego użytkowania środka trwałego:

• ulepszenia środków trwałych i ich rodzaje,
• nakłady na bieżącą eksploatację remont, konserwacja, części.
Zasady i metody amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Likwidacja środków trwałych.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 13-11-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 13-11-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co