Instrukcja kancelaryjna – obieg i archiwizacja dokumentów.

Cel szkolenia: Nabycie, zaktualizowanie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania dokumentacją, oraz jej obiegiem na terenie jednostki oraz wiedzy niezbędnej do zgodnej z obowiązującymi przepisami organizacji pracy w kancelarii i archiwum jednostki organizacyjnej.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie i utrzymanie instrukcji kancelaryjnej obiegu dokumentów i ich archiwizację. Osoby zajmujące się archiwizacją w jednostkach oraz prowadzące archiwum w urzędach i innych instytucjach, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia. Pracownicy działów administracyjnych, HR, sekretariatów.

PROWADZĄCY:
Roman Stempel

Dyplomowany archiwista z ponad 17-letnią praktyką w zawodzie, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej.
W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, czy Zarządem Mienia Skarbu Państwa. Przez kilka lat kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.
Przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie:
1) Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
2) Przepisy wykonawcze do Ustawy.
3) Wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
4) Normatywy kancelaryjno-archiwalne Aktotwórcy.
Dokumentacja i jej rodzaje:
1) Definicja dokumentu.
2) Podstawowe obowiązki aktotwórców.
3) Rodzaje dokumentacji.
Obieg dokumentacji w podmiocie:
1) Pojęcie dokumentacji i jej rodzaje.
2) System kancelaryjny i system wykonywania czynności kancelaryjnych.
3) Punkt kancelaryjny, rejestracja przesyłek i ich rodzaje.
4) Skład informatycznych nośników danych i skład chronologiczny.
5) Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt – budowa i stosowanie.
6) Dokumentacja tworząca i nie tworząca spraw.
7) Rejestracja i znakowanie spraw – spis spraw, budowa znaku sprawy.
8) Teczka rzeczowa i jej rodzaje.
9) Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentów.
10) Rola i zadania archiwisty w procesie obiegu dokumentów.
Archiwizacja dokumentów:
1) Przechowywanie dokumentacji spraw zakończonych w komórkach organizacyjnych.
2) Przekazywanie dokumentacji spraw zakończonych do archiwum zakładowego:
a) uporządkowanie wewnętrzne dokumentacji
b) opisanie jednostek archiwalnych
c) sporządzenie ewidencji przekazywanej dokumentacji
3) Archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych).
4) Standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych.
5) Sukcesja archiwalna i archiwizacja dokumentacji odziedziczonej.
Funkcjonowanie archiwum zakładowego/składnicy akt:
1) Organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego.
2) Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji.
3) Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie.
4) Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym.
5) Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania.
6) Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
7) Sprawozdawczość archiwum zakładowego.
Postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji/likwidacji podmiotu lub jego komórek organizacyjnych.
Dyskusja.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-11-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-11-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe ( wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Czas trwania – 9.00-14.00 ( w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co