Jak prawidłowo planować zamówienia, szacować ich wartość oraz sporządzać sprawozdanie z udzielonych zamówień.

Celem szkolenia jest omówienie i wyjaśnienie praktycznych problemów związanych z planowaniem i szacowaniem wartości zamówień oraz sporządzeniem sprawozdań z zamówień publicznych. Szkolenie służy m. in. odpowiedzi na pytania jak sporządzać prawidłowo plan postępowań? kiedy aktualizować plan? jak agregować czy segregować prawidłowo zamówienia? jak szacowań zamówienia nieprzewidywane? jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie z zamówień publicznych?

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do pracowników komórek ds. zamówień publicznych i komórek merytorycznych (planujących), kierowników zamawiających, głównych księgowych, kontrolerów i osób nadzorujących zamówienia publiczne oraz wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.

PROWADZĄCY:
dr Ewaryst Kowalczyk
- doktor nauk prawnych, absolwent studiów magisterskich i doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert z zakresu finansów publicznych w instytucjach publicznych.
Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego, trener biznesu. Doradca zamawiających i wykonawców z zakresu Prawa zamówień publicznych, konsultant instytucji i beneficjentów środków UE. Jest autorem opinii prawnych, a także publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim.
Jak prawidłowo planować zamówienia publiczne?
• plan postępowań o udzielenie zamówień na rok,
• orientacyjna wartość zamówienia,
• plan postępowań o udzielenie zamówień na rok a plan finansowy,
• aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień,
• zmiany w planie finansowym a zmiany w planie postępowań o udzielenie zamówień,
• zamówienia planowane a zamówienia nieplanowane,
• planowanie postępowań w ramach projektów UE,
• planowanie a zasada konkurencyjności,
• planowanie postępowań dotyczących zamówień niepodlegających Pzp.
Jak prawidłowo szacować wartość zamówień?
• ustalanie wartości zamówień powtarzających się,
• ustalanie wartości zamówień wieloletnich,
• ustalanie wartości zamówień udzielanych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym UE,
• ustalanie wartości zamówień udzielanych w częściach,
• wartość zamówień dodatkowych i uzupełniających.
Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie z udzielonych zamówień za 2023 r.?
• kto ma obowiązek sporządzenia sprawozdań?
• sprawozdawczość w zamówieniach publicznych podlegających PZP,
• sprawozdawczość w zamówieniach publicznych niepodlegających PZP,
• zamówienia o wartości mniejszej od 130 000 zł w sprawozdawczości,
• ustalenie terminu udzielenia zamówienia,
• ustalenie wartości zamówienia na potrzeby sprawozdawczości,
• umowy wieloletnie w sprawozdawczości,
• zamówienia z wolnej ręki w sprawozdawczości,
• zmiana umowy o zamówienie, a sprawozdawczość,
• umowy zawierane przez więcej niż jednego zamawiającego.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 22-03-2024)
• 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 22-03-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co