Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych po zmianach przepisów z 11 lipca 2023 r. w praktyce i założenia do nowej klasyfikacji budżetowej.

Szkolenie ma na celu przedstawienie istotnych elementów z zakresu klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych związanych z praktycznym stosowaniem aktualnych przepisów oraz interpretacji. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby odpowiedzialne za sporządzanie planów i klasyfikację wydatków publicznych znały najnowsze zmiany i interpretacje, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni.
Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych i księgowych jednostek budżetowych i samorządowych, osób merytorycznie odpowiedzialnych za klasyfikację dochodów i wydatków oraz do osób uczestniczących w planowaniu wydatków w układzie paragrafów.

PROWADZĄCY:
Jarosław Jurga

Ekonomista, certyfikowany księgowy, certyfikowany trener biznesu, posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.
Ukończył studia podyplomowe z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej.
Zakres klasyfikacji środków publicznych
• co podlega klasyfikacji budżetowej,
• praktyczne stosowanie klasyfikacji budżetowej,
• planowanie z wykorzystaniem klasyfikacji,
• dekretacja dowodu księgowego,
• zasady doboru podziałki dla działów, rozdziałów,
• klasyfikacja paragrafów dochodów,
• klasyfikacja paragrafów wydatków.
Zmiany w klasyfikacji budżetowej wprowadzone nowelą z 11 lipca 2023 r., obowiązujące od 01.01.2023 r. i zmiany, które mają zastosowanie w 2024 r.:
• nowe rozdziały: „Planowane wpływy z podatku od towarów i usług. „Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”, „Planowane wpływy od osób prawnych”, „Planowane wpływy z podatku akcyzowego”, „Planowane wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin”,
• „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład”,
• termin dostosowania uchwał przez JST na 2023 r.,
• zmiany w załącznikach 2, 3, 4 do rozporządzenia, m. in.:
• § 266 „Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań na podstawie odrębnych przepisów”
• § 295 „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności”
• § 204 „Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych”
• inne zmiany polegające na dostosowaniu opisów i treści paragrafów do obowiązujących przepisów prawa.
Zagadnienia problemowe:
• praktyczne zasady doboru podziałki klasyfikacji dochodów i wydatków,
• klasyfikacja zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
• klasyfikacja wydatków pierwszego wyposażenia co należy traktować jako pierwsze wyposażenie?
• kiedy należy stosować § 605 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” a kiedy 606 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”
• klasyfikacja refundacji wydatków,
• powiązanie wydatków na kontach księgowych z paragrafami klasyfikacji budżetowej:
• konta 013 i 011 a wydatki bieżące i majątkowe,
• powiązania kont 405 i 409 z wydatkami na szkolenia i delegacje,
• ewidencja oprogramowania na kontach 013 i 011,
• kto w jednostce powinien dokonywać klasyfikacji budżetowej,
• odpowiedzialność za w zakresie klasyfikacji budżetowej.
Klasyfikacja dochodów – przykłady m. in.:
• klasyfikacja dochodów z tytułu sprzedaży złomu,
• klasyfikacja odszkodowania,
• klasyfikacja wadium,
• klasyfikacja dochodów sądowych,
• klasyfikacja opłat pobieranych przez jednostki budżetowe.
Klasyfikacja wydatków – przykłady m.in.:
• klasyfikacja wydatków na szkolenia podróże służbowe pracowników,
• wydatek na wykonanie zlecenia to wydatek związany z usługą czy umową cywilnoprawną np. malowanie ścian,
• klasyfikacja umów ubezpieczenia,
• klasyfikacja nakładów na środki trwałe, pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne,
• montaż instalacji przeciwpożarowej czy to usługa remont czy inwestycja?
• klasyfikacja zakupu i wymiany drzwi o wartości poniżej 10.000 zł
• klasyfikacja wydatków na utrzymanie strony internetowej
• odbudowa drogi o wartości 150.000 zł jaki paragraf klasyfikacji?
• klasyfikacja wydatków pierwszego wyposażenia nowej sali sportowej, zakup piłek do gry, materacy, mioteł i drobnego wyposażenia.
• klasyfikacja wydatków na pierwsze wyposażenie remontowanego pomieszczenia. Montaż klimatyzacji, ogrodzenia wraz z wymianą bram, remont piwnicy z montażem regałów na książki
• klasyfikacja rozszerzenia gwarancji,
• zakup butli z wodą jaki paragraf klasyfikacji budżetowej. Czy to jest żywność czy zakup materiałów i wyposażenia?
• zakup art. spożywczych na potrzeby promocji jaki paragraf klasyfikacji budżetowej?
• klasyfikacja zakupu produktów do przygotowania obiadu?
• klasyfikacja zakupu paczek „artykuły drogeryjne i chemiczne” zakup czy pomoc społeczna?
• klasyfikacja prania odzieży własnej osób zatrudnionych do wykonywania prac społecznych?
• klasyfikacja zakupu paczek „żywność” czy to zakup żywności czy pomoc społeczna?
• klasyfikacja badań lekarskich osób kierowanych do prac społecznych. Usługa czy badania lekarskie?
• w jakim paragrafie należy ująć uzupełnienie butli gazem propan-butan – § 4210 czy § 4260?
• klasyfikacja opłat abonamentu RTV,
• klasyfikacja ekwiwalentu za urlop odprawę pośmiertną zaległego wynagrodzenia po śmierci pracownika.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 22-09-2023, 12-10-2023, 08-12-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 22-09-2023,12-10-2023,08-12-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co