Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych w praktyce oraz w świetle planowanych zmian z dnia 24.05.2024 r.

Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych elementów z zakresu klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych związanych z praktycznym stosowaniem aktualnych przepisów, interpretacji oraz planowanych zmian zgodnie z projektem z dnia 24.05.2024 r.
Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby odpowiedzialne za sporządzanie planów i klasyfikację wydatków publicznych znały najnowsze zmiany i interpretacje, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni.
Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych i księgowych jednostek budżetowych i samorządowych, osób merytorycznie odpowiedzialnych za klasyfikację dochodów i wydatków oraz do osób uczestniczących w planowaniu wydatków w układzie paragrafów.
PROWADZĄCY:
Jarosław Jurga

Ekonomista, certyfikowany księgowy, certyfikowany trener biznesu, posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.
Ukończył studia podyplomowe z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej.
Zakres klasyfikacji środków publicznych:
co podlega klasyfikacji budżetowej,
praktyczne stosowanie klasyfikacji budżetowej,
planowanie z wykorzystaniem klasyfikacji,
dekretacja dowodu księgowego,
zasady doboru podziałki dla działów, rozdziałów,
klasyfikacja paragrafów dochodów,
klasyfikacja paragrafów wydatków.
Zmiany w klasyfikacji budżetowej wprowadzone nowelą z 11 lipca 2023 r., obowiązujące od 01.01.2023 r. i zmiany, które mają zastosowanie w 2024 r.:
nowe rozdziały: „Planowane wpływy z podatku od towarów i usług. „Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”, „Planowane wpływy od osób prawnych”, „Planowane wpływy z podatku akcyzowego”, „Planowane wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin”,
„Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład”,
termin dostosowania uchwał przez JST na 2023 r.,
zmiany w załącznikach 2, 3, 4 do rozporządzenia, m. in.:
§ 266 „Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań na podstawie odrębnych przepisów”
§ 295 „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności”
§ 204 „Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych”
inne zmiany polegające na dostosowaniu opisów i treści paragrafów do obowiązujących przepisów prawa.
Zagadnienia problemowe:
praktyczne zasady doboru podziałki klasyfikacji dochodów i wydatków,
klasyfikacja zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
klasyfikacja wydatków pierwszego wyposażenia co należy traktować jako pierwsze wyposażenie?
kiedy należy stosować § 605 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” a kiedy 606 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”
klasyfikacja refundacji wydatków,
powiązanie wydatków na kontach księgowych z paragrafami klasyfikacji budżetowej:
konta 013 i 011 a wydatki bieżące i majątkowe,
powiązania kont 405 i 409 z wydatkami na szkolenia i delegacje,
ewidencja oprogramowania na kontach 013 i 011,
kto w jednostce powinien dokonywać klasyfikacji budżetowej,
odpowiedzialność za w zakresie klasyfikacji budżetowej.
Klasyfikacja dochodów – przykłady m. in.:
klasyfikacja dochodów z tytułu sprzedaży złomu,
klasyfikacja odszkodowania,
klasyfikacja wadium,
klasyfikacja dochodów sądowych,
klasyfikacja opłat pobieranych przez jednostki budżetowe.
Klasyfikacja wydatków – przykłady m.in.:
klasyfikacja wydatków na szkolenia podróże służbowe pracowników,
wydatek na wykonanie zlecenia to wydatek związany z usługą czy umową cywilnoprawną np. malowanie ścian, klasyfikacja umów ubezpieczenia,
klasyfikacja nakładów na środki trwałe, pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne,
montaż instalacji przeciwpożarowej czy to usługa remont czy inwestycja?
klasyfikacja zakupu i wymiany drzwi o wartości poniżej 10.000 zł
klasyfikacja wydatków na utrzymanie strony internetowej
odbudowa drogi o wartości 150.000 zł jaki paragraf klasyfikacji?
klasyfikacja wydatków pierwszego wyposażenia nowej sali sportowej, zakup piłek do gry, materacy, mioteł i drobnego wyposażenia.
klasyfikacja wydatków na pierwsze wyposażenie remontowanego pomieszczenia. Montaż klimatyzacji, ogrodzenia wraz z wymianą bram, remont piwnicy z montażem regałów na książki
klasyfikacja rozszerzenia gwarancji,
zakup butli z wodą jaki paragraf klasyfikacji budżetowej. Czy to jest żywność czy zakup materiałów i wyposażenia?
zakup art. spożywczych na potrzeby promocji jaki paragraf klasyfikacji budżetowej?
klasyfikacja zakupu produktów do przygotowania obiadu?
klasyfikacja zakupu paczek „artykuły drogeryjne i chemiczne” zakup czy pomoc społeczna?
klasyfikacja prania odzieży własnej osób zatrudnionych do wykonywania prac społecznych?
klasyfikacja zakupu paczek „żywność” czy to zakup żywności czy pomoc społeczna?
klasyfikacja badań lekarskich osób kierowanych do prac społecznych. Usługa czy badania lekarskie?
w jakim paragrafie należy ująć uzupełnienie butli gazem propan-butan – § 4210 czy § 4260?
klasyfikacja opłat abonamentu RTV,
klasyfikacja ekwiwalentu za urlop odprawę pośmiertną zaległego wynagrodzenia po śmierci pracownika.
Planowane zmiany w klasyfikacji budżetowej z dnia 24.05.2024 r.:
zmiana objaśnień dla rozdziału „75867 Krajowy Plan Odbudowy”
dodanie nowych rozdziałów w dziale „801 – Oświata i wychowanie”
zmiana nazwy rozdziału „85205”
dodanie rozdziału „85518 Świadczenie wspierające” w dziale „855 – Rodzina”
zmiana objaśnień dla czwartej cyfry „7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich”
modyfikacja grupy wydatków dla „Dotacje i subwencje”, „Świadczenia na rzecz osób fizycznych” oraz „Wydatki majątkowe”
dodanie nowych paragrafów, m.in.:
„215 Środki przekazane do funduszu prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego”
„312 Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów”
„673-676 Dotacje na zadania inwestycyjne ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład”
dodanie paragrafu „954 Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych”.
jaki czas mają jednostki samorządu terytorialnego mają na dostosowanie uchwał budżetowych do nowych przepisów?
jaki jest czas na zmianę w nazewnictwie rozdziałów do planowania budżetu państwa na rok 2025?
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Termin szkolenia 06.06.2024 r.

Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 03-06-2024)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 03-06-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres biuro@afir.co