Kluczowe problemy w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w instytucjach kultury.

Celem szkolenia jest przekazanie kluczowych zmian w Prawie zamówień publicznym, które weszły w życie w styczniu 2021 r. na poziomie rozszerzonym.
Uczestnik szkolenia otrzyma dużą dawkę wiedzy merytorycznej popartej licznymi przykładami, gdyż jedynie taki sposób przekazania wiedzy gwarantuje zrozumienie zmian.

Metodyka
• case studies
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do osób, które mają już doświadczenie w zakresie zamówień publicznych. Na szkolenie zapraszamy osoby odpowiedzialne za kontrolę wydatkowania środków, kierowników administracyjnych, dyrektorów, działy księgowe, pracowników merytorycznych prowadzących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w instytucjach kultury.
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ):
• zasady wypełnianie przez wykonawców,
• weryfikacja przez zamawiającego.
Dokumenty jakich może żądać zamawiający od wykonawców (analiza rozporządzenia w sprawie dokumentów).
Badanie i ocena ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnianie treści oferty.
Zasady badania rażąco niskiej ceny.
Przesłanki odrzucenia oferty i wykluczenia wykonawców z postępowania.
Formy ubiegania się o zamówienie publiczne – weryfikacja przez Zamawiających:

• konsorcjum,
• podwykonawstwo,
• poleganie na potencjale podmiotów trzecich – zmiany podmiotu,
• dokumentowanie wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.
Elektronizacja zamówień publicznych:
• JEDZ w formie elektronicznej,
• postać elektroniczna a forma elektroniczna,
• cyfrowe odwzorowanie dokumentów,
• komunikacja zamawiającego z wykonawcami,
• mini-portal do udzielania zamówień publicznych powyżej progów unijnych,
• e-faktury w zamówieniach publicznych,
• e-zamówienia – kluczowe funkcjonalności.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 07-12-2022)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 07-12-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Czas trwania: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49, 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co