Kompendium wiedzy z zakresu rozliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem aktualnych zmian.

Szkolenie omawia krok po kroku podstawowe zasady naliczania i wypłacania wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych, uwzględniając wszystkie ich elementy. Obejmuje zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umów oraz wyczerpująco zasady ich opodatkowania. Wszystkie treści przywołują podstawy prawne ich stosowania.
Szkolenie uwzględnia zmiany przepisów Polskiego Ładu i opodatkowania wynagrodzeń, które weszły w życie 1 lipca 2022 r.

Metodyka:
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące się polityką kadrową, pracowników działów kadr, płac a także pracowników księgowości.
Rodzaje umów o pracę:
• umowa na okres próbny,
• umowa na czas określony,
• umowa na czas nieokreślony,
• rozwiązanie i wypowiedzenie umowy o pracę.
Elementy umowy o pracę.
Termin nawiązania stosunku pracy.
Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu.
Zasady ustalania wymiaru czasu pracy.
Wynagrodzenie ze stosunku pracy – systemy i formy płac:
• pojęcie wynagrodzenia za pracę,
• wynagrodzenie zasadnicze,
• premia i nagroda pieniężna,
• dodatki stawkowe i inne dodatki,
• minimalne wynagrodzenie,
• terminy wypłacania wynagrodzenia,
• forma wypłaty,
• niezbywalność prawa do wynagrodzenia.
Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy płac:
• wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca,
• wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
• ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
• wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy,
• wynagrodzenie za godziny nadliczbowe,
• wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
• dodatek wyrównawczy,
• wyrównanie do wysokości minimalnego wynagrodzenia,
• wynagrodzenie w okresie niewykonywania pracy i inne.
Rozliczenia publicznoprawne:
• ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych:
• obowiązki płatnika – zaliczka na podatek dochodowy,
• skala podatku dochodowego od osób fizycznych,
• zasady stosowania stawek podatkowych 17% i 32%,
• kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek – ulga podatkowa,
• ulga podatkowa dla klasy średniej,
• zasady pobierania zaliczek – oświadczenia i wnioski pracownika,
• Polski Ład – nowy mechanizm poboru zaliczek na podatek dochodowy,
• zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów,
• ustalanie podstawy opodatkowania i zaliczki na podatek dochodowy,
• mikrorachunek podatkowy;
• zasady obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:
• zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym,
• rodzaje ubezpieczeń i wysokość składek na ubezpieczenia społeczne,
• ustalanie podstawy wymiaru składek,
• ustalanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
• dokonywanie opłat składek (terminy, numer rachunku składkowego).
Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Fundusz Solidarnościowy).
Fundusz Emerytur Pomostowych.
Pracownicze Plany Kapitałowe:
• wysokość składki,
• wpływ na podatek dochodowy,
• ujęcie w deklaracji ZUS.
Potrącenia z wynagrodzeń:
• potrącenia dokonywane bez zgody pracownika,
• maksymalne kwoty potrąceń,
• kwoty wolne od potrąceń,
• kolejność dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę,
• zasady dokonywania dobrowolnych potrąceń z wynagrodzeń,
• kwoty wolne od potrąceń w czasie epidemii,
• kwota wolna od potrąceń – niepełny wymiar czasu pracy,
• potrącenia z umów zlecenia,
• potrącenia ze świadczeń.
Rozliczenia wynagrodzeń emerytów i osób do ukończenia 26 r.ż. – w tym studentów.
Technika naliczania wynagrodzenia krok po kroku.
Sporządzanie deklaracji ZUS:
• płatnik składek i ubezpieczony,
• rodzaje składanych deklaracji: zgłoszeniowe płatnika i ubezpieczonego oraz rozliczeniowe,
• nowe wzory deklaracji i raportów ZUS DRA i ZUS RCA od 01.01.2022 r.
Umowy cywilnoprawne: umowa zlecenia i umowa o dzieło.
Rozliczanie umów zlecenia i umów o dzieło:
• zasady ustalania wysokości przysługującego wynagrodzenia:
• minimalna stawka godzinowa,
• ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
• zaliczka na podatek dochodowy,
• ustalanie kosztów uzyskania przychodu,
• ustalanie wysokości składki na PPK;
• rozliczanie umowy zawartej na okres dłuższy jak 1 miesiąc:
• wypłata wynagrodzenia,
• termin rozliczenia podatku dochodowego i rozliczenia z ZUS;
• rozliczanie umów ryczałtowych: koszty uzyskania przychodu, rozliczenie roczne.
Zasady podlegania ubezpieczeniom społeczny osób świadczących usługi na podstawie umów zlecenia:
• umowa zlecenia jako jedyny tytuł do ubezpieczenia;
• zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych – umowa zlecenia i inne tytuły:
• kilka umów zleceń,
• zlecenie z własnym pracownikiem lub na rzecz własnego pracodawcy,
• umowa zlecenia z innym podmiotem niż własny pracodawca i niewykonywana na jego rzecz,
• zlecenie z osobą prowadzącą działalność gospodarczą,
• zlecenie z emerytem/ rencistą,
• umowa zlecenia z uczniem lub studentem do 26 roku życia,
• zlecenie z własnym pracownikiem w trakcie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego,
• zlecenie z pracownikami własnymi lub obcymi korzystającymi z urlopu wychowawczego.
Ubezpieczenie zdrowotne osób, które wykonują umowy cywilnoprawne.
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym osób świadczących usługi na podstawie umowy o dzieło:
• dzieło z własnym pracownikiem,
• dzieło z pozostałymi osobami.
Sesja pytań i odpowiedzi.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 25-08-2022)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 25-08-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co