Kontrola projektów UE w perspektywach 2014-2020 oraz 2021-2027.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu przygotowania do kontroli oraz jej prowadzenia.

Metodyka
• prezentacja
• wykład
• wymiana doświadczeń

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie i rozliczanie projektów UE, księgowanie wydatków projektowych oraz pracownikom IP/IZ rozliczających i kontrolujących projekty.
Omówienie zakresu tematycznego szkolenia;
Zmiany wprowadzone w wytycznych w zakresie kontroli na perspektywę 2014-2020;
Zawieszenia zapisów wytycznych na okres pandemii;
Rodzaje kontroli projektów, w tym:

• weryfikacja WNP,
• kontrola na miejscu realizacji i wizyta monitoringowa,
• kontrole doraźne.
Podmioty uprawnione do kontroli projektów realizowanych w RPO/PO na lata 2014-2020.
Omówienie uprawnień podmiotów kontrolujących.
Kontrola dokumentów finansowych, w tym:

• dowodów księgowych
• polityki rachunkowości
wyodrębnionej ewidencji księgowej wraz z zestawianiem obrotów i sald projektu z uwzględnieniem zasad ich przygotowania (m.in. zasad dokumentowania
• kosztów kwalifikowanych projektu, rozliczania kosztów osobowych, w tym personelu i rzeczowych)
Weryfikacja zasadności rozliczanych wydatków oraz badanie efektywności kosztowej.
Omówienie kontroli dokumentów potwierdzających zgodność działań projektowych z politykami wspólnotowymi z uwzględnieniem zasad ich przygotowania (m.in. ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy; umowy o pracę).
Omówienie kontroli dokumentów potwierdzające zgodność zrealizowanych działań z Ustawą Prawo zamówień publicznych lub zasadą konkurencyjności.
Omówienie kontroli dokumentów potwierdzających osiągnięcie założonych wskaźników produktów/rezultatów.
Kontrola projektów rozliczanych metodami uproszczonymi:

• stawki ryczałtowe,
• kwoty ryczałtowe,
• stawki jednostkowe.
Różnice między perspektywami w zakresie kontroli projektów UE.
Kontrole na zamknięcie projektu i w okresie trwałości.
Najczęściej występujące nieprawidłowości w dokumentacji projektowej.
Skutki i konsekwencje nieprawidłowości dokumentacyjnej w projekcie.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 14-02-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 14-02-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co