Kontrola wydatków w jednostkach sektora finansów publicznych – skuteczny audyt i nadzór właścicielski.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązkiem raportowania umów, ustalaniem katalogu umów podlegającego raportowaniu i wyłączeń, z zasadami publikacji zawieranych umów, oraz pojęciem i przykładami korupcji.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Osoby odpowiedzialne za audyt, kontrolę, skuteczny nadzór właścicielski, skarbnicy gmin, dyrektorzy finansowi, kierownicy jednostek sektora finansów publicznych oraz wszyscy zainteresowani obszarem szkolenia.

Wykładowczyni:
Radca prawny Agnieszka Lisak
- Problematyką antykorupcji zajmuje się od wielu lat, prowadząc z niej szkolenia, a także pisząc artykuły. Jest autorką prawie 60 artykułów zamieszczanych w takich pismach jak: Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Justitia, Radca Prawny, Rejent. Ma w swoim dorobku także publikacje dotyczące korupcji i jej wykrywania:
"Zwalczanie korupcji" (Przetargi Publiczne 05.2017 r.),"Anatomia korupcji" (Rzeczpospolita 12.12.2017 r.),
"Kiedy nadzór właścicielski jest efektywny" (Rzeczpospolita 04.04.2013 r.),
"Czy ISO 37001 pomoże w zwalczaniu nadużyć w spółkach (Controlling i Rachunkowość Zarządca 03.2017 r.).
Jest także ekspertem w zakresie antykorupcyjnego ISO 37001.
Podmioty dotychczas szkolone: Enion S.A., KGHM Polska Miedź S.A., BOT Elektrownia Bełchatów S.A., Enea S.A., PGNIG S.A., Volkswagen Poznań sp. z o.o., PSE Operator S.A., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., PKO Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A., Deutsche Bank S.A., Grupa Ożarów S.A., Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o., Kia Motors Polska sp. z o.o., Auchan Polska, Telekomunikacja Polska S.A. General Motors Manufacturing Poland sp. z o.o., Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych.
Zagadnienia ogólne:
• postaci niegospodarności (niegospodarność świadoma i nieświadoma),
• najczęstsze formy wyprowadzania pieniędzy z podmiotu (umowy consultingu, opinie, analizy, ekspertyzy…),
• kiedy umowy dotyczące marketingu wyczerpują znamiona niegospodarności,
• uzasadnione i nieuzasadnione tworzenie podmiotów (w tym przekształcenia, łączenia i podziały spółek),
• problem łamania i obchodzenia procedur wynikających z Ustawy prawo zamówień publicznych,
• obowiązek tworzenia procedur zakupowych dla zamówień poniżej 130.000 zł,
• niepotrzebne zawyżanie oczekiwań wobec kontrahentów na etapie organizacji przetargów, czyli dlaczego przetargi nie dochodzą do skutku?
• tworzenie umów rażąco niekorzystnych dla swoich sprzedawców/dostawców/podwykonawców. Jak wpływa w/w praktyka na wysokość ceny?
• niepotrzebne tworzenie podmiotów (np. spółek) do realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej.
Rejestr umów jako narzędzie kontroli wydatków:
• kategorie umów, jakie powinny być objęte rejestrem,
• termin raportowania,
• prawidłowe określenie przedmiotu umowy,
• kwota, od której powinien być wprowadzony obowiązek raportowania,
• podział na rejestry wewnętrzne i te publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej,
• obowiązek regularnej kontroli rejestrów, zasadności i celowości wydatków oraz zupełności rejestru. Jak to robić?
• określenie w procedurze osób zobowiązanych do prowadzenia rejestrów oraz określenie zakresu ich odpowiedzialności.
Problematyka działalności rad nadzorczych i efektywnego nadzoru właścicielskiego w spółkach tworzonych przez jednostki sektora finansów publicznych:
• cele i obowiązki rady nadzorczej,
• czy czytanie sprawozdania finansowego pozwala na wykrycie wszystkich nadużyć w podmiocie kontrolowanym?
• jakie nadużycia pozwala wykryć badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta (firmę audytorką)?
• co powinno być przedmiotem zainteresowania ze strony rad nadzorczych – kierunki kontroli,
• co powinny zawierać prawidłowe procedury kontrolne układane dla rad nadzorczych?
• czy samo istnienie rady nadzorczej w spółce kapitałowej wyczerpuje wymóg prawidłowego nadzoru?
Tworzenie procedur kontrolnych w jednostce sektora finansów publicznych:
• co dobrze napisane procedury powinny zawierać?
• błędy przy napisaniu procedur kontrolnych,
• co to są procedury do zmiany procedur,
• problem pełnomocnika ds. procedur,
• czy audyt procedur jest potrzebny?
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt uczestnictwa:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-11-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-11-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Czas trwania: od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co