Kontrola zarządcza – organizacja, ocena systemu, cele, mierniki i ryzyko.

Celem szkolenia jest pogłębienie znajomości ogólnych zasad i struktury systemu kontroli zarządczej w tym zarządzania ryzykiem, omówienie obowiązków w tym zakresie wynikających z ustawy o finansach publicznych, przedstawienie różnych możliwości tworzenia procedur kontroli zarządczej z uwzględnieniem różnych rodzajów i wielkości jednostek, przedstawienie warunków skuteczności kontroli zarządczej oraz analiza rozwiązań stosowanych w jednostkach o różnej specyfice.

Uwaga! szkolenie dwudniowe z opcją udziału w pierwszym lub drugim dniu!

Metodyka
• dyskusja
• praca na przykładach/ćwiczeniach w grupach
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie jest skierowane do pracowników jednostek sektora finansów publicznych m. in. dyrektorów, kierowników, kierowników komórek organizacyjnych, koordynatorów kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, audytorów, kontrolerów.
Dzień 1 – 17 maja 2023r.

Kontrola zarządcza – organizacja i ocena systemu:
• struktura kontroli zarządczej w administracji publicznej – obowiązki i odpowiedzialność,
• I i II poziom kontroli zarządczej w administracji rządowej i jednostkach samorządu terytorialnego,
• co możemy a co musimy wdrożyć? – obowiązkowy zakres kontroli zarządczej w różnych typach jednostek,
• jakie procedury kontroli zarządczej powinniśmy przyjąć? Co powinny zawierać?
• od czego zależy skuteczność kontroli zarządczej? – standardy kontroli zarządczej określone przez Ministra Finansów,
• jak RIO i NIK kontrolują obowiązki w zakresie kontroli zarządczej?
• kontrola zarządcza a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
• samoocena kontroli zarządczej – czy jest obowiązkowa? Jak przeprowadzić samoocenę z korzyścią dla jednostki?
• oświadczenie o stanie kontroli zarządczej,
• sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 2 – 18 maja 2023r.
Kontrola zarządcza – cele, mierniki, ryzyko:
• określanie celów i ich monitorowanie – podstawa skutecznego systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem,
• cele strategiczne i operacyjne,
• jak dobrze określić cele? (warsztaty)
• jak dobrze określić mierniki realizacji celów? Co mierzyć? (warsztaty)
• do czego ma prowadzić system zarządzania ryzykiem? Jak go sensownie zorganizować
• w jaki sposób identyfikować ryzyko – różne metody identyfikacji ryzyka,
• identyfikacja przyczyn ryzyka i potencjalnych konsekwencji w przypadku jego wystąpienia,
• mechanizmy kontrolne ograniczające ryzyko,
• szacowanie ryzyka – szacowanie prawdopodobieństwa i skutku ryzyka,
• określanie optymalnej reakcji na ryzyko: tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie,
• dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem w postaci rejestru ryzyka (warsztaty),
• monitorowanie ryzyk – kluczowe wskaźniki ryzyka,
• zarządzanie ryzykiem w złożonej strukturze organizacyjnej (urząd i jednostki podległe),
• warunki skutecznego wdrożenia zarządzania ryzykiem (dyskusja),
• sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• Całe szkolenie: 1099 zł, I dzień szkolenia: 599 zł, II dzień szkolenia: zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 15-05-2023)
• Całe szkolenie: 1199 zł, I dzień szkolenia: 699 zł, II dzień szkolenia: zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 15-05-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Czas trwania:
dzień I od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
dzień II od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co