Kontrola zarządcza – pełnomocnictwa i upoważnienia.

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom istoty upoważnień i pełnomocnictw jako istotnego elementu systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz dogłębne zaprezentowanie kwestii podstaw prawnych do udzielania upoważnień i pełnomocnictw związanych z realizacją standardu A. 4. Standarów kontroli zarządczej.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do zapewnienia prawidłowo funkcjonującej kontroli zarządczej w swojej jednostce, w szczególności w zakresie podstaw prawnych do udzielania upoważnień i pełnomocnictw, zasad udzielania upoważnień i pełnomocnictw, ewidencjonowania upoważnień i pełnomocnictw, konsekwencji prawnych przekroczenia udzielonych pełnomocnictw i upoważnień.

Metodyka
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, czyli szkolenie jest adresowane m.in. do kierowników jednostek sektora finansów publicznych, zastępców kierowników, osób wspomagających kierownika jednostki w wypełnianiu obowiązków kontroli zarządczej, pracowników odpowiedzialnych merytorycznie, głównych księgowych, osób korzystających z pełnomocnictw i upoważnień, innych osób zainteresowanych tematem szkolenia.
Rodzaje pełnomocnictw oraz ich podział ze względu na charakter czynności:
• pełnomocnictwo ogólne,
• pełnomocnictwo rodzajowe,
• pełnomocnictwo szczególne,
• pełnomocnictwo procesowe,
• prokura,
• substytucja.
Pełnomocnictwo ogólne dla kierownika jednostki organizacyjnej.
Pełnomocnictwa rodzajowe:

• do dokonywania czynności w ramach projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
• dla lidera w projekcie,
• do dokonywania czynności w myśl art. 49 kodeksu cywilnego,
• do dysponowania nieruchomościami dla celów budowlanych,
• do zawierania porozumień z zakresu pieczy zastępczej,
• w zakresie zamówień publicznych,
• do udzielania ulg w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych,
• do zaciągania zobowiązań.
Rodzaje upoważnień.
Upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.
Upoważnienia dotacyjne.
Upoważnienia dotyczące ochrony danych osobowych.
Upoważnienia związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji.
Upoważnienia w zakresie finansów publicznych.
Upoważnienia organu wykonawczego do dokonywania zmian w budżecie.
Upoważnienia do rozliczania podatku VAT.
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych.
Upoważnienia w zakresie kontroli finansowej.
Upoważnienia do wykonywania kontroli podatkowej.
Tryb postepowania w zakresie czynności dokonanych bez umocowania.
Odpowiedzialność za przekroczenie udzielonych pełnomocnictw i upoważnień.
Pełnomocnictwa i upoważnienia w orzecznictwie sądów administracyjnych.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21-06-2023)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21-06-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Czas trwania: od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 42 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co