Koszty, zwroty, refundacje wydatków, należności długoterminowe, wydatki niewygasające oraz prawne zaangażowanie wydatków – specyficzne operacje na przełomie lat budżetowych.

Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych elementów z zakresu najbardziej problemowych obszarów w ewidencji operacji i sprawozdawczości JSFP oraz praktycznym stosowaniem aktualnych przepisów i interpretacji. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby odpowiedzialne za ujmowanie zdarzeń i operacji gospodarczych w ewidencji księgowej znały najnowsze zmiany rozporządzeń, za których realizacje są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójna całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Do udziału zapraszamy głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych w JSFP oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

PROWADZĄCY:
Jarosław Jurga

Ekonomista, certyfikowany księgowy, certyfikowany trener biznesu, posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.
Ukończył studia podyplomowe z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej.
Refundacja wydatków w JST i PJB:
• refundacja w roku realizacji wydatku, a refundacja w roku następnym,
• ewidencja refundacji w różnych okresach sprawozdawczych,
• refundacja stanowiąca dochody budżetowe,
• schematy księgowe,
• powiazania ze sprawozdaniami księgowymi.
Ewidencja wydatków niewygasających w 2023 г.:
• ewidencja ujęcia w planie wydatków niewygasających,
• ewidencja wydatków budżetowych ze środków niewygasających w roku realizacji,
• ewidencja pozabilansowa wydatków niewygasających.
Ewidencja prawnego zaangażowania wydatków w jednostkach budżetowych:
• cel ewidencjonowania wydatków w układzie zadaniowym,
• ewidencja zaangażowania jako element kontroli wstępnej planu finansowego,
• umowy wieloletnie w ewidencji zaangażowania wydatków,
• umowy bezterminowe w ewidencji zaangażowania wydatków,
• przykład zaangażowania środków w ramach przyznanego plan finansowego,
• konta pozabilansowe wykorzystywane do ewidencji zaangażowania,
• przykłady dokumentów, na podstawie których możliwe jest zaangażowanie wydatków.
Ewidencja nadpłaty składek ZUS:
• schematy księgowe,
• powiązania ze sprawozdaniami budżetowymi.
Ewidencja należności długoterminowych:
• schematy księgowe,
• powiazania ze sprawozdaniami budżetowymi.
Ewidencja kosztów postępowania egzekucyjnego:
• schematy księgowe,
• powiazania ze sprawozdaniami budżetowymi.
Pozabilansowa ewidencja środków trwałych:
• gospodarowanie pozostałymi środkami trwałymi,
• gospodarowanie obcymi środkami trwałymi,
• likwidacja zbędnych środków trwałych w ewidencji księgowej,
• schematy księgowe.
Karty płatnicze w jednostce sektora finansów publicznych:
• zastosowanie kart płatniczych i zasady ich funkcjonowania,
• regulacje wewnętrzne w zakresie kart płatniczych,
• płatności kartami płatniczymi za zakupy i w podróży służbowej,
• ewidencja księgowa.
Środki pieniężne w drodze:
• obrót kasowy w jednostce sektora finansów publicznych,
• obciążenie rachunku bankowego a data księgowania,
• środki pieniężne w drodze w sprawozdaniu RB-27S.
Wartości niematerialne i prawne:
• charakterystyka WNiP,
• umowy a WNiP,
• wycena WNiP,
• ewidencja WNiP,
• powiązanie z klasyfikacją budżetową.
Ewidencja księgowa rozrachunków z pracownikami w zakresie podróży służbowych:
• ewidencja wypłaconej zaliczki,
• ewidencja zaliczki wypłaconej w walucie obcej,
• rozliczenie różnic kursowych.
Zagadnienia problemowe:
• ewidencja materiałów w isfp,
• czy można zaksięgować fakturę zaliczkową za energię cieplną w miesiącu grudniu w jednostce budżetowej?
• czy można przekazać w formie darowizny zbędne składniki majątku w postaci krzeseł do OSP?
• czy jednostka budżetowa może dokonywać na podstawie faktur VAT płatności za szkolenia/usługi, których termin przypadka w późniejszym terminie (np. miesiąc później), również na przełomie lat,
• czy jednostka budżetowa może dokonywać płatności na podstawie dokumentu pro-forma?
• czy wykazanie w poz. N3.2 i kolumnie 10 sprawozdania Rb-N kaucji zabezpieczającej najem mieszkania służbowego przez jednostkę jest prawidłowe?
• inne.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24-01-2024)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24-01-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co