Księgowe zamknięcie roku 2023 r. Zasady obowiązujące przy wycenie i prezentacji danych księgowych – obowiązujące terminy.

Szkolenie ma na celu przybliżenie aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2023 rok oraz zasad rachunkowości obowiązujących przy otwarciu ksiąg rachunkowych w roku 2024 w jednostkach sektora finansów publicznych.
Szkolenie ma na celu przedstawienie istotnych problemów z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w aspekcie praktycznego stosowania aktualnych przepisów podczas zamykania ksiąg rachunkowych. Tematyka szkolenia została dobrana tak, aby osoby prowadzące księgi rachunkowe znały aktualne zasady zamykania ksiąg rachunkowych i potrafiły sporządzić na ich podstawie wymagane sprawozdania. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa, wydane interpretacje z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, w których najczęściej występują problemy wynikające z praktycznego stosowania przepisów związanych ze sporządzeniem sprawozdań finansowych.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych i księgowych jednostek budżetowych i samorządowych, osób odpowiedzialnych za ewidencję bilansową, osób uczestniczących w sporządzaniu sprawozdań finansowych.

PROWADZĄCY:
Jarosław Jurga

Ekonomista, certyfikowany księgowy, certyfikowany trener biznesu, posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.
Ukończył studia podyplomowe z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej.
Nadrzędne zasady rachunkowości i szczególne zasady rachunkowości w JSFP.
Czynności poprzedzające zamknięcie ksiąg rachunkowych

• czynności inwentaryzacyjne,
• odpis aktualizujący należności,
• środki zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych PJB i SJB różnice,
• naliczenie odsetek od należności i zobowiązań,
• wycena rozrachunków wyrażonych w walutach obcych.
Powiązanie sald kont księgowych z pozycjami bilansu i wycena i prezentacja

• wartości niematerialne i prawne,
• rzeczowe aktywa trwałe,
• rapasy (rzeczowe aktywa obrotowe),
• należności długo- i krótkoterminowe,
• długoterminowe i krótkoterminowe aktywa finansowe,
• różnice inwentaryzacyjne,
• rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów,
• fundusz,
• zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.
Wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
• terminy zamykania ksiąg rachunkowych,
• zapisy po zamknięciu wstępnym w księgach rachunkowych,
• ujmowanie zdarzeń po dniu bilansowym,
• ujmowanie błędów z przerzednieć lat w księgach rachunkowych,
• dokumentacja związana z zamknięciem ksiąg rachunkowych (wydruki).
Etapy zamykania ksiąg rachunkowych
• prace przygotowawcze,
• sporządzenie sprawozdania finansowego,
• prace kończące rok obrotowy.
Przeksięgowania roczne w jednostkach stosujących konta zespołu
• rozliczenie wyniku finansowego,
• księgowania w roku następnym.
Uzgodnienia ksiąg rachunkowych
Koszty i przychody na przełomie roku obrotowego

• rozliczenia międzyokresowe przychodów,
• rozliczenia międzyokresowe kosztów.
Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego
• ujmowanie niewygasających wydatków na kontach,
• prezentacja w sprawozdawczości niewygasających wydatków.
Zagadnienia problemowe
• termin sporządzania zestawienia obrotów i sald kont
• termin ostatecznego rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
• potwierdzenia sald możliwe rozwiązania
• inwentaryzacja drogą weryfikacji, które składniki aktywów
• korekty w zapisach księgowych po sporządzeniu sprawozdania finansowego
• korygowanie sprawozdań finansowych
• jak wykazywać w bilansie i sprawozdaniach budżetowych rozrachunki z jednym kontrahentem? Czy tylko per saldo po stronie zobowiązań czy, czy nadpłatę po stronie należności(aktywa) a fakturę po stronie zobowiązań(pasywa)?
• jak prawidłowo powinna zostać wykazana nadpłata czynszu w księgach rachunkowych oraz w bilansie? Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01-12-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01-12-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co