Kurs dla kierowników i koordynatorów projektów unijnych w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestniczek i uczestników do realizacji zadań koordynatora/koordynatorki projektów unijnych w ramach FE 2021-2027. Szkolenie pozwoli na nabycie wiedzy z zakresu możliwości i zasad aplikowania o środki unijne, zarządzania i koordynacji projektem, rozliczania nowych projektów finansowanych ze środków unijnych. Udział w szkoleniu pozwoli wyposażyć się w skuteczne narzędzia zarządzania projektami. Pozwoli też poznać w przyjaznej atmosferze szkolenia wyjazdowego inne osoby, które będą pełnić podobne funkcje, co pozwoli nawiązać wartościowe kontakty.

Metodyka
• case studies
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie kierowanej jest do pracowników podmiotów korzystających z Funduszy Europejskich 2021-2027 m. in.: urzędy publiczne szczebla rządowego i samorządowego, WUP, PUP, uczelnie, instytucje badawcze, instytucje kultury, szpitale, fundacje, stowarzyszenia, firmy, osoby prywatne chcące zdobyć dobry i poszukiwany zawód.

PROWADZĄCA:
Ingrid Szrajer

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji.
Jest ekspertką zewnętrzną oceniającą wnioski o dofinansowanie w ramach POWER 2014-2020 w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz w ramach RPO 2014-2020. Jest praktykiem, prowadząc szkolenia wykorzystuje swoją wiedzę oraz doświadczenie z realizacji projektów, a także audytów i kontroli projektów. Jest zwolenniczką uczenia się na błędach innych oraz korzystania z dobrych praktyk oraz sprawdzonych rozwiązań w zarządzaniu projektami unijnymi.
Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów, realizacji zasad horyzontalnych i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów.
Dzień 1 – 24.06.2024 r. (poniedziałek)
Przyjazd, zakwaterowanie uczestników w hotelu oraz kolacja.

Dzień 2 – 25.06.2024 r. (wtorek)
Nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027:

• gdzie szukać informacji i jakie dokumenty trzeba znać?
• nowe cele polityki – czyli na co są nowe środki unijne w programach FEnIKS, FERC, FENG, FERS i Funduszach Europejskich dla Regionów.
Zasady gry w projektach unijnych – czyli jak się zabrać za realizację projektu:
• przygotowanie projektu – od pomysłu do wniosku o dofinansowanie,
• gra w punkty – czyli jakie wymogi musi spełnić wniosek, aby mieć szanse na dofinansowanie,
• sami czy w partnerstwie – za i przeciw,
• systemy informatyczne do składania wniosków o dofinansowanie – przykład projektu w aplikacjach SOWA2021 i WOD 2021.
Wybór projektu i podpisanie umowy o dofinansowanie.
Najczęstsze błędy we wnioskach o dofinansowanie i ich skutki.


Dzień 3 – 26.06.2024 r. (środa)
Zarządzanie projektem unijnym – niezbędnik Koordynatora/Koordynatorki projektu, czyli o czym powinni wiedzieć przystępując do realizacji projektu:

• rola Koordynatorki/Koordynatora projektu,
• dokumenty niezbędne do zarządzania projektem – czyli z czym trzeba się zapoznać, aby nie popełnić kosztownego błędu,
• wewnętrzne instrukcje i procedury do aktualizacji lub opracowania w związku z realizacją projektu unijnego,
• zasady prowadzenia dokumentacji projektowej,
• planowanie finansowe w projekcie i płynność finansowa projektu,
• realizacja wskaźników produktu i rezultatu:
• dokumentowanie i raportowanie wskaźników,
• reguła proporcjonalności – oszacowanie ryzyka związanego z niepełnym zrealizowaniem założonych wskaźników.
• wybór wykonawców (Prawo zamówień publicznych, Zasada konkurencyjności, wewnętrzne procedury),
• obowiązki informacyjno-promocyjne,
• obowiązki dot. przestrzegania zasad równościowych.
Najczęściej popełniane błędy przez Koordynatorów i Koordynatorki projektów podczas realizacji projektu i ich konsekwencje.

Dzień 4 – 27.06.2024 r. (czwartek)
Nowe zasady finansowania projektów i przedsięwzięć:

• sposoby finansowania projektów – dotacje a instrumenty finansowe,
• montaż finansowy – poziom dofinansowania i wkład własny,
• studium przypadku.
Najważniejsze zasady kwalifikowalności wydatków w FE 2021-2027:
• ogólne warunki kwalifikowalności wydatków w latach 2021-2027,
• matryca kwalifikowalności,
• zakup nieruchomości,
• wkład niepieniężny,
• VAT – nadchodzi rewolucja?
• cross-financing w EFRR/FS a EFS,
• zakupy środków trwałych i amortyzacja,
• trwałość projektów i przedsięwzięć,
• wynagrodzenia personelu,
• koszty pośrednie – czyli jak rozliczać personel zarządzający,
• inne uproszczone formy rozliczania wydatków.
Zmiany w projektach – możliwości i zasady.

Dzień 5 – 28.06.2024 r. (piątek)
Rozliczanie projektów w ramach FE 2021-2027 w systemie CST, w aplikacji SL2021:

• system CST a aplikacja SL2021 – uprawnienia, harmonogram płatności, korespondencja, zamówienia, załączniki,
• wniosek o płatność w aplikacji SL2021 – praca „na żywo” w systemie,
• procedura weryfikacji i zatwierdzenia wniosku przez Opiekuna projektu.
Kontrola projektu:
• kto ma prawo nas kontrolować?
• rodzaje kontroli,
• obowiązek poddania się kontroli,
• jak przygotować się do kontroli?
Sesja pytań i odpowiedzi.
Koszt uczestnictwa:

Pakiet 1:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (4 x śniadania, 4 x obiady, 4 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 1-osobowym (4 noce, 24-28.06.2024 r.), materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 4299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-05-2024)
• 4499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-05-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Pakiet 2:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (4 x śniadania, 4 x obiady, 4 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 2-osobowym (4 noce, 24-28.06.2024 r.), materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 3899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-05-2024)
• 4099 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-05-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Pakiet 3:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (3 x śniadania, 4 x obiady, 3 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 1-osobowym (3 noce, 25-28.06.2024 r.), materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 3899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-05-2024)
• 4099 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-05-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Pakiet 4:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (3 x śniadania, 4 x obiady, 3 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 2-osobowym (3 noce, 25-28.06.2024 r.), materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 3599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-05-2024)
• 3799 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-05-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Pakiet 5:
udział w szkoleniu, wyżywienie (4 x obiad, serwis kawowy podczas szkolenia), materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 2699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-05-2024)
• 2899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-05-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Uwagi:
Istnieje możliwość dokwaterowania osoby towarzyszącej i/lub wydłużenie pobytu. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z organizatorem.

Szkolenie będzie przeprowadzone w Hotelu Dwa Księżyce***; ul. Sadowa 15; 24-120 Kazimierz Dolny

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzeniu udziału, które jest wysyłane na 5 dni roboczych przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.
1. Organizator – Akademia Finansów i Rachunkowości Halina Piwowarczyk zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych m.in.: choroby trenera, zbyt małej liczby uczestników, żałoby narodowej oraz innych okoliczności, na które organizator nie ma wpływu.
2. Do dnia 20.05.2024 r. włącznie można dokonać bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu bez podawania przyczyny. Wymagana jest pisemna forma rezygnacji przesłana na adres e-mail: biuro@afir.co. Po tym czasie, pomimo rezygnacji ze szkolenia, zostanie wystawiona faktura za szkolenie.
3. Do czasu rozpoczęcia szkolenia można dokonać bezkosztowej zmiany uczestnika szkolenia. Zmiany tej należy dokonać drogą e-mail na adres: biuro@afir.co, podając w wiadomości imię i nazwisko osoby rezygnującej z udziału oraz nowej osoby uczestniczącej (imię, nazwisko, numer tel. i adres e-mail).

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Czas trwania
I dzień: zakwaterowanie od 16:00
II dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
III dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
IV dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
V dzień: od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. +48 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem biuro@afir.co