Kwalifikowalność podatku VAT w nowym okresie programowania 2021-2027.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat kwalifikowania podatku VAT w projektach UE w nowej perspektywie 2021-2027 niezbędnej do prawidłowego odliczania podatku oraz zwrotu podatku przy ewentualnych korektach rozliczeń.
Nowa perspektywa przyniesie bardzo istotne zmiany, które powinny znaczne ułatwić zasady kwalifikowania podatku VAT, ale jednocześnie mogą wzbudzać wśród beneficjentów niepokój i niepewność.
W trakcie szkolenia zostaną przedstawione nowe zasady, wskazane zostanie ryzyko z tym związane oraz jak beneficjent może zabezpieczyć się przed ewentualnym zagrożeniem.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do beneficjentów Funduszy Europejskich, osób odpowiedzialnych za prawidłową realizację i rozliczanie projektów, osób nadzorujących, osób z działów finansowo-księgowych oraz innych zainteresowanych wyżej wskazanym tematem.
Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za prawidłowe kwalifikowanie i rozliczanie podatku VAT w projektach UE w nowej perspektywie 2021-2027. Na szkolenie mile widziane grupy, zespoły pracujące przy pozyskiwaniu i rozliczaniu środków z UE.

Prowadząca:
Ewa Gogolińska
– praktyk, ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych, wykładowca na szkoleniach służby cywilnej. Absolwentka kierunków Zarządzanie, Finanse, Rachunkowość. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania podatku VAT w projektach UE, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej, podatku VAT.
Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.
Cz. I Podstawy prawne dotyczące kwalifikowalności VAT w projektach UE na lata 2021-2027.
Cz. II Podatek VAT „naliczony” na podstawie ustawy o VAT – zasady i terminy ustalania i rozliczania z US lub kwalifikowania podatku VAT w Projektach UE.
Status podatnika VAT – podatnik VAT czynny, podatnik zwolniony podmiotowo lub/oraz przedmiotowo, reżim publiczno-prawny.
Ustawowe wyłączenia z prawa do odliczenia podatku VAT.
Rezygnacja przez Beneficjenta z prawa do odliczenia podatku VAT.
Faktury rzetelne, nierzetelne, wadliwe – a prawo do obniżki VAT.
Zakupy towarów i usług przyporządkowanych do czynności:

• opodatkowanych,
• zwolnionych z VAT,
• niepodlegających opodatkowaniu,
• „mieszanych”.
Korekty odliczenia podatku VAT z faktur korygujących in plus lub in minus.
Korekty odliczenia podatku VAT przy zmianie przeznaczenia zakupionych towarów.
Obniżka VAT od wydatków inwestycyjnych a korekty 5-cio lub 10-cio letnie (art. 90c i art. 91).
Cz. III Ogólne zasady kwalifikowalności podatku VAT określone w unijnych i krajowych aktach prawnych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24.06.2021 r.
Ustawa z dnia 28.04.2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.
Cz. VI Kwalifikowalność podatku VAT – podział wartościowy.
Projekty unijne o wartości brutto ( z VAT) do kwoty 5.000.000 euro oraz projekty unijne o wartości brutto ( z VAT) powyżej 5.000.000 euro.
Wytyczne z 18.11.2022 r. dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.
Wytyczne ze stycznia 2023 r. – Zasady finansowania Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.
Ryzyko Beneficjenta w przypadku uzyskania podwójnej korzyści w zakresie podatku VAT w tym:

• niejasne przepisy,
• zmiany w sytuacji prawnopodatkowej beneficjenta w trakcie trwania i po zakończeniu projektu,
• niejednolite interpretacje podatkowe i orzecznictwa sądowe jako wpływ na rozliczanie podatku VAT w projektach UE na podstawie najnowszych wyroków NSA, TSUE min. dotacje OZE, cyberbezpieczeństwo gminy z uwzględnieniem stanowiska MF.
Cz. V Ocena i kontrola kwalifikowalności podatku VAT na różnych etapach.
Wytyczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 26.10.2022 r. dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021–2027, w tym:

• weryfikacja wniosków o dofinansowanie,
• weryfikacja wniosków o płatność,
• kontrola na zakończenie realizacji Projektu,
• kontrola trwałości projektu.
Cz. VI Zwrot przez Beneficjenta dotacji wraz z odsetkami za zwłokę.
Audyty KAS w zakresie rozliczania kosztów kwalifikowanych VAT.
Decyzje Instytucji Zarządzającej o zwrocie środków przeznaczonych na realizację programów, projektów lub zadań oraz decyzji o zapłacie odsetek.
Odzyskiwanie przez Beneficjenta podatku VAT z urzędu skarbowego.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24-02-2024; 26-03-2024)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24-02-2024; 26-03-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co