Warsztaty z rachunkowości budżetowej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Celem szkolenia jest poznanie zasad rachunkowości budżetowej i praktyczne przygotowanie do wykonywania zadań w zakresie rachunkowości budżetowej, tj. tworzenia wewnętrznych procedur, poprawnej klasyfikacji i ewidencji zdarzeń gospodarczych, omówienia znaczenia kontroli oraz kto odpowiada za poszczególne jej etapy.

Metodyka
• case studies
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROWADZĄCA:
Ewa Kozakiewicz
– praktyk, czynny zawodowo, doświadczony szkoleniowiec specjalizujący się w rachunkowości budżetowej. Pracę w finansach rozpoczęła ponad 20 lat temu. Brała udział w realizacji projektów unijnych. Doradca w zakresie finansów publicznych. Koordynatorka wdrożenia budżetu zadaniowego w straży pożarnej. Ukończyła liczne kursy i szkolenia doskonalące m. in. w zakresie rachunkowości środków unijnych, budżetu zadaniowego i rachunkowości budżetowej.

Dzień 1 – 21.08.2024 r. (środa)
Przyjazd, zakwaterowanie uczestników w hotelu.

Dzień 2 – 22.08.2024 r. (czwartek)

Polityka rachunkowości jako organizacja rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych.
Dowody księgowe:

• rodzaje dowodów księgowych,
• opis merytoryczny do faktury,
• elementy opisu merytorycznego do faktury,
• elementy kontroli: kontrola formalno-rachunkowa, kontrola merytoryczna.
Zaciąganie zobowiązań a plan finansowy.
Ustawa prawo zamówień publicznych w świetle finansów publicznych od strony finansowo-księgowej, za co odpowiada główny księgowy, podpisanie umowy i zaciągnięcie zobowiązania a plan finansowy.
Prawidłowe zapisy w programie finansowo-księgowym w zakresie:

• grupowania dokumentów,
• terminu płatności, tak aby nie doprowadzić do powstania zobowiązań wymagalnych,
• numerowania dokumentów.
Ewidencja zaangażowania jako system raportowania o wydatkowaniu środków publicznych:
• zapewnienia prawidłowości ewidencjonowania zaangażowania,
• istotnych różnic między zobowiązaniem a zaangażowaniem.
Klasyfikacja wydatków:
• zmiany w klasyfikacji budżetowej mające zastosowanie w 2024 roku,
• zagadnienia problemowe, tj. faktury wielopozycyjne (zakup usług remontowych i materiałów),
• klasyfikacja wydatków na szkolenia oraz inne podróże służbowe.

Dzień 3 -23.08.2024 r. (piątek)

Wybrane elementy w zakresie podróży służbowych:
• klasyfikacja budżetowa: kiedy § 4410, § 4550, § 4700,
• obligatoryjny obowiązek pracodawcy do wezwanie pracownika do rozliczenia delegacji:
• „Zerowe” delegacje a ich ewidencja.
Środki trwałe – wybrane elementy:
• komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25.05.2017 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”.
Obowiązek sporządzania zestawień obrotów i sald.
Sesja pytań i odpowiedzi.
Koszt udziału:

Pakiet 1:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (2 x śniadania, 2 x obiady, 2 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia), nocleg w pok. 1-osobowym (2 noce, 21-23.08.2024 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 2899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 06-08-2024)
• 3099 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 06-08-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Pakiet 2:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (2 x śniadania, 2 x obiady, 2 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia), nocleg w pok. 2-osobowym (2 noce, 21-23.08.2024 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 2699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 06-08-2024)
• 2899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 06-08-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Pakiet 3:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (2 x śniadania, 2 x obiady, 2 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia), nocleg w pok. 3-osobowym (2 noce, 21-23.08.2024 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 2699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 06-08-2024)
• 2899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 06-08-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Pakiet 4:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (1 x śniadanie, 2 x obiady, 1 x kolacja, serwis kawowy podczas szkolenia), nocleg w pok. 1-osobowym (1 nocleg, 22-23.08.2024 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 2699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 06-08-2024)
• 2899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 06-08-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Pakiet 5:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (1 x śniadanie, 2 x obiady, 1 x kolacja, serwis kawowy podczas szkolenia), nocleg w pok. 2-osobowym (1 nocleg, 22-23.08.2024 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 2499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 06-08-2024)
• 2699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 06-08-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Pakiet 6:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (1 x śniadanie, 2 x obiady, 1 x kolacja, serwis kawowy podczas szkolenia), nocleg w pok. 3-osobowym (1 nocleg, 22-23.08.2024 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 2499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 06-08-2024)
• 2699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 06-08-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Pakiet 7:
udział w szkoleniu, wyżywienie (2 x obiad, serwis kawowy podczas szkolenia), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 2099 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 06-08-2024)
• 2299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 06-08-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Uwagi: Istnieje możliwość dokwaterowania osoby towarzyszącej. W przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu z organizatorem.

1. Szkolenie odbędzie się w Hotelu Dwa Księżyce***, ul. Sadowa 15, 24-120 Kazimierz Dolny. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzeniu udziału, które jest wysyłane na 7 dni roboczych przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.
2. Organizator – Akademia Finansów i Rachunkowości Halina Piwowarczyk zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych m.in.: choroby trenera, zbyt małej liczby uczestników, żałoby narodowej oraz innych okoliczności, na które organizator nie ma wpływu.
3. Do dnia 06.08.2024 r. włącznie można dokonać bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu bez podawania przyczyny. Wymagana jest pisemna forma rezygnacji przesłana na adres e-mail: biuro@afir.co. Po tym czasie, pomimo rezygnacji ze szkolenia, zostanie wystawiona faktura za szkolenie.
4. Do czasu rozpoczęcia szkolenia można dokonać bezkosztowej zmiany uczestnika szkolenia. Zmiany tej należy dokonać drogą e-mail na adres: biuro@afir.co, podając w wiadomości imię i nazwisko osoby rezygnującej z udziału oraz nowej osoby uczestniczącej (imię, nazwisko, numer tel. i adres e-mail).

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Czas trwania
I dzień: zakwaterowanie od 15:00
II dzień: od 9:00 do 16:00 (w tym przerwy)
III dzień: od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres biuro@afir.co