Likwidacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w jednostkach budżetowych – warsztaty praktyczne.

Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych elementów z zakresu gospodarki majątkowej w obszarze środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a w szczególności mienia Skarbu Państwa. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną uniwersalne zasady gospodarki majątkiem obowiązujące w jsfp oraz zasady dotyczące likwidacji mienia Skarbu Państwa. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby gospodarujące majątkiem publicznym znały najnowsze zmiany rozporządzeń, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych i księgowych jednostek budżetowych i samorządowych, osób odpowiedzialnych za sprzedaż i likwidację środków trwałych, osób uczestniczących w zakupach środków trwałych i pracach inwetaryzacyjnych.

PROWADZĄCY:
Jarosław Jurga

Ekonomista, certyfikowany księgowy, certyfikowany trener biznesu, posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.
Ukończył studia podyplomowe z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej.
Przedmiot gospodarowania – podstawy klasyfikacji aktywów jednostki do kategorii:
• majątku trwałego,
• pozostałych środków trwałych, • wartości niematerialnych i prawnych. Gospodarowanie składnikami mienia ruchomego i WNiP w jednostce:
• zmiana miejsca użytkowania,
• odłączenie części zestawu np. monitora,
• przełączenie części między składnikami mienia ruchomego,
• zmiany sposobu wyceny składników podczas nieodpłatnego przekazania,
• zaprzestanie użytkowania WNiP z licencją terminową lub wieczystą.
Jednostki obowiązane stosować przepisy w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.
Ustalanie wartości początkowej mienia ruchomego:

• wycena pojedynczych składników mienia ruchomego,
• wycena mienia ruchomego stanowiącego zespół.
Obiekt inwentarzowy środka trwałego i zakres środka trwałego:
• pojedynczy obiekt inwentarzowy,
• zbiorczy obiekt inwentarzowy,
• sieciowy obiekt inwentarzowy,
• wbudowany w inny środek trwały.
Powoływanie komisji do:
• oceny składników mienia ruchomego i WNiP,
• przeprowadzenia przetargu,
• zniszczenia mienia.
Zaprzestanie ujmowania w księgach rachunkowych mienia ruchomego.
Ustalanie wartości zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego składników mienia ruchomego zagospodarowanych przez:

• sprzedaż,
• nieodpłatne przekazanie, darowiznę,
• nieodpłatne przekazanie na rzecz nieposiadającej osobowości prawnej pjb,
• likwidację.
Zasady ustalania wartości rynkowej.
Nowe zasady zgłaszania chęci zbycia zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego Prezesowi Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Stosowanie wartości progowych (2.000 zł, 100.000 zł, 200.000 zł).
Sposoby zbycia mienia ruchomego i WNiP wymagające zamieszczenia informacji w BIP.
Zasady obowiązujące przy zbywaniu składników mienia ruchomego w trybie konkurencyjnym – procedura:

• sprzedaż (przetarg, aukcja negocjacje),
• dzierżawa,
• najem,
• nieodpłatne przekazanie,
• darowizna,
• sprzedaż mienia pracownikowi.
Likwidacja składników mienia ruchomego.
Likwidacja wartości niematerialnych i prawnych.
Nakłady na składniki mienia ruchomego i WNiP.
Zagadnienia problemowe związane ze środkami trwałymi, m.in.:

• Czy każdy pracownik może kupić laptop?
• Czy konieczna jest procedura sprzedaży w przypadku starych mebli?
• Czy informacja o zużytej odzieży roboczej powinna być zamieszczona w BIP?
• Czy każdy pracownik może być w komisji likwidacyjnej?
Odpowiedzialność w zakresie gospodarki majątkowej w jsfp.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Termin szkolenia 03 wrzesień 2024 r.

Koszt udziału:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 29-08-2024)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 29-08-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres biuro@afir.co