Mienie ruchome w jednostkach sektora finansów publicznych – likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie.

Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych elementów z zakresu gospodarki majątkowej w obszarze środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a w szczególności mienia Skarbu Państwa. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną uniwersalne zasady gospodarki majątkiem obowiązujące w jsfp oraz zasady dotyczące likwidacji mienia Skarbu Państwa. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby gospodarujące majątkiem publicznym znały najnowsze zmiany rozporządzeń, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, księgowych, osób odpowiedzialnych za gospodarowanie środkami trwałymi, osób uczestniczących w zakupach środków trwałych i pracach inwetaryzacyjnych w JSFP.

Prowadzący:
Jarosław Jurga

Ekonomista, certyfikowany księgowy, certyfikowany trener biznesu, posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.
Ukończył studia podyplomowe z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej.
Podstawy klasyfikacji aktywów jednostki do kategorii:
• Majątku trwałego;
• Pozostałych środków trwałych;
• Wartości niematerialnych i prawnych.
Gospodarowanie składnikami mienia ruchomego w jednostce:
• Zmiana miejsca użytkowania;
• Odłączenie części zestawu np. monitora;
• Przełączenie części między składnikami mienia ruchomego.
Jednostki obowiązane stosować przepisy w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.
Ustalanie wartości początkowej mienia ruchomego:

• Wycena pojedynczych składników mienia ruchomego;
• Wycena mienia ruchomego stanowiącego zespół.
Obiekt inwentarzowy środka trwałego i zakres środka trwałego:
• Pojedynczy obiekt inwentarzowy;
• Zbiorczy obiekt inwentarzowy;
• Sieciowy obiekt inwentarzowy;
• Wbudowany w inny środek trwały.
Powoływanie komisji do:
• Oceny składników mienia ruchomego;
• Przeprowadzenia przetargu.
Zaprzestanie ujmowania w księgach rachunkowych mienia ruchomego.
Ustalanie wartości zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego składników mienia ruchomego:

• Sprzedaż;
• Nieodpłatne przekazanie, darowizna.
Zasady ustalania wartości rynkowej.
Nowe zasady zgłaszania chęci zbycia zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego Prezesowi Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Stosowanie wartości progowych (2.000 zł, 100.000 zł, 200.000 zł).
Sposoby zbycia mienia ruchomego wymagające zamieszczenia informacji w BIP.
Zasady obowiązujące przy zbywaniu składników mienia ruchomego w trybie konkurencyjnym – procedura:

• Sprzedaż (przetarg, aukcja negocjacje);
• Dzierżawa;
• Najem;
• Nieodpłatne przekazanie;
• Darowizna;
• Sprzedaż mienia pracownikowi.
Likwidacja składników mienia ruchomego.
Likwidacja wartości niematerialnych i prawnych.
Nakłady na składniki mienia ruchomego.
Zagadnienia problemowe związane ze środkami trwałymi, m.in.:

• Czy jednostka może sprzedać rower osobie prywatnej?
• Czy każdy pracownik może kupić laptop?
• Czy informacja o zużytej odzieży roboczej powinna być zamieszczona w BIP?
• Czy każdy pracownik może być w komisji likwidacyjnej?
Odpowiedzialność w zakresie gospodarki majątkowej w jsfp.
Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-11-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-11-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co