Mienie ruchome w księgach rachunkowych. Wycena, ewidencja, nieodpłatne przekazanie, likwidacja – nowe regulacje w 2024 r.

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień problemowych w obszarze związanym z gospodarowaniem mieniem ruchomym przez pracowników działów księgowych. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby odpowiedzialne za wycenę, ewidencjonowanie i wyłączanie z ewidencji środków trwałych, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni znały najnowsze przepisy w tym zakresie. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, księgowych, osób odpowiedzialnych z działów finansowo księgowych osób uczestniczących w zakupach środków trwałych i pracach inwetaryzacyjnych w JSFP oraz wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.

PROWADZĄCY:
Jarosław Jurga
- Ekonomista, certyfikowany księgowy, certyfikowany trener biznesu, posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych. Ukończył studia podyplomowe z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej.
Pojęcie aktywów, środków trwałych oraz WNIP.
Nakłady finansowe na mienie ruchome w jednostkach budżetowych:

• środki na wydatki bieżące,
• środki na wydatki majątkowe,
• rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa – pierwsze wyposażenie obiektów budowlanych,
• wydatki inwestycyjne finansowane ze środków budżetu państwa,
• zakup gotowych i kompletnych środków trwałych,
• zakup usług w celu wytworzenia składników mienia ruchomego,
• rodzaje ulepszeń w środach trwałych,
• ulepszenie w obcym środku trwałym.
Nakłady na WNiP:
• zakup wartości niematerialnych i prawnych,
• wytworzenie we własnym zakresie wartości niematerialnych i prawnych,
• zmiany i aktualizacja wartości niematerialnych i prawnych.
Podstawowe środki trwałe:
• okres budowy środka trwałego,
• rozliczenie kosztów pośrednich budowy,
• obiekty pomocnicze i wspólne środka trwałego,
• ujęcie w ewidencji obiektów pomocniczych (kamery monitoringu, przyczepy samochodowe itp.),
• nasadzenia i nakłady bez efektu inwestycyjnego.
Pozostałe środki trwałe:
• ewidencja zakupu pozostałych środków trwałych,
• ulepszenie pozostałych środków trwałych,
• rozliczanie kosztów bezpośrednio i pośrednio związanych z nabyciem środka trwałego (dostawa, montaż, wniesienie, uruchomienie).
Wyposażenie w polityce rachunkowości – możliwe uproszczenia:
• ewidencja ilościowa i ilościowo-wartościowa,
• zmiana progów wartości wyposażenia wyłączonego z ewidencji.
Remont środka trwałego:
• konserwacja a remont,
• remonty bieżące (serwis nowo zakupionego samochodu),
• remonty nadzwyczajne (usuwanie skutków zdarzeń losowych),
• wartość remontów (zużyte materiały).
Środki trwałe stanowiące pierwsze wyposażenie obiektów budowlanych:
• specyfika środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie,
• klasyfikacja nakładów na pierwsze wyposażenie.
Inwentaryzacja środków trwałych i WNiP:
• zlokalizowanych na terenie strzeżonym,
• wydanych pracownikom do użytku poza jednostką,
• drogą weryfikacji,
• zadania działu księgowego podczas inwentaryzacji.
Likwidacja środków trwałych i WNiP i ewidencja w przypadku:
• sprzedaży (przetarg, aukcja negocjacje),
• dzierżawy,
• najmu,
• nieodpłatne przekazania,
• darowizny,
• ewidencja pozabilansowa środków trwałych w likwidacji.
Wyłączenie z ewidencji środka trwałego – obowiązujące zasady.
Zagadnienia problemowe:

• co może być podstawą wyksięgowania WNiP z wieczystą licencją?
• z jaką datą wyksięgować WNiP z ewidencji bilansowej jednostki?
• w jakiej wartości przyjąć środek trwały przy nabyciu, gdy dostajemy akt notarialny oraz dokument PT w przypadku, gdy na obu dokumentach widnieją inne wartości środków trwałych?
• czy można zmieniać KŚT w trakcie jego użytkowania w zależności od przeznaczenia? – pierwotnie budynek miał KŚT 1 10 107 – budynek szkoły, a potem został wykorzystany na budynek mieszkalny KŚT 1 11 110 (wiązałoby się to ze zmianą stawki amortyzacyjnej?
• czy należy podwyższać wartość środka trwałego jeśli modernizacja/ulepszenie jest mniejsze niż 10.000 zł w danym roku?
• czy podwyższenie wartości pozostałego środka trwałego do kwoty większej niż 10.000 zł powoduje konieczność przeniesienia go z konta „013” na konto?
• jak zaklasyfikować wydatek budżetowy, gdy faktura opiewa na np. 50.000 zł ale pojedynczy środek trwały kosztował 3.000 zł?
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 15-04-2024)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 15-04-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem biuro@afir.co