Najczęściej występujące nieprawidłowości w jsfp w zasadach i ewidencji księgowej skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Ewidencjonowanie operacji gospodarczych i finansowych to część działalności jednostek sektora finansów publicznych, w której powstaje najwięcej wątpliwości dotyczących zasad prawidłowego jej prowadzenia. Spowodowane jest to między innymi tym, że część z reguł obowiązujących wynika z praktyki rachunkowości, a nie z uregulowań prawnych, jak również tym, że wiele problemów budzi w jednostkach prawidłowe stosowanie szczególnych zasad rachunkowości obowiązujących w sektorze publicznym. Celem szkolenia jest więc szczególne zwrócenie uwagi na te nieprawidłowości, które najczęściej są kwestionowane przez służby kontrolne i te które skutkują naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Metodyka
• dyskusja
• omówienie studium przypadków
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych.
1. Podstawowa dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych niezbędna do ustalenia prawidłowych zasad regulujących gospodarkę finansową (co powinna zawierać polityka rachunkowości, przykłady najczęstszych błędów).
2. Zadania i zakres obowiązków dotyczących prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej, powierzanych głównym księgowym /skarbnikom oraz pozostałym pracownikom w ramach systemu kontroli finansowej w tym m. in.:

a) mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych które minimalizują prawdopodobieństwo wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości w ewidencji księgowej jsfp,
b) obowiązkowe elementy dokumentu potwierdzającego przekazanie obowiązków głównemu księgowemu/skarbnikowi i pozostałym pracownikom z zakresu gospodarki finansowej i/lub rachunkowości,
c) powierzenie obowiązków jako warunek odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(wzór: „Niezbędne składniki dokumentu stwierdzającego powierzenie pracownikom obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i / lub rachunkowości).
3. Analiza wraz z przykładami wybranymi z najczęściej występujących nieprawidłowości skutkującymi naruszeniem dyscypliny finansów publicznych m.in. w zakresie:
a) dokonywania wydatków,
b) zaciągania zobowiązań,
c) nieterminowych zapłat,
d) rozliczania dotacji,
e) kontroli zarządczej,
f) Inwentaryzacji i sprawozdawczości budżetowej itp.
4. Zaangażowanie wydatków – zwrócenie uwagi na nieprawidłowości w zakresie ich ewidencji w zakresie :
a) zapewnienia prawidłowości ewidencjonowania zaangażowania,
b) istotnych różnic między zobowiązaniem a zaangażowaniem,
c) zasad ujmowania zaangażowania w sprawozdaniach budżetowych Rb-28 (państwowe) i Rb-28S (samorządowe),
d) rodzajów dokumentów, które powinny stanowić podstawę zapisu zaangażowania wydatków w księgach rachunkowych itp.
5. Konsekwencje niedochodzenia należności w sektorze publicznym.
6. Znaczenie regionalnych komisji orzekających i ich działalność jako organu właściwego w sprawach oceny naruszeń dyscypliny finansów publicznych – wybrane zagadnienia.
7. Zakres stosowania ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na podstawie przykładów i orzeczeń GKO.
8 .Przykłady czynów zabronionych, do których można stosować instytucję wyłączenia dochodzenia odpowiedzialności.
9. Panel dyskusyjny.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-10-2022)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-10-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT
Koszt udziału w szkoleniu na sali:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-10-2022)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-10-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe ( wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
• certyfikat (wer. papierowa)
• materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
• długopis
• serwis kawowy
• obiad

Szkolenie na sali odbędzie się:
Hotel Focus***, ul. Łąkowa 23/25, 90 -554 Łódź
Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzeniu udziału, które jest wysyłane na 2 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co