Najczęstsze nieprawidłowości w JSFP w zasadach i ewidencji księgowej stwierdzane przez Służby Kontrolne.

Szkolenie ma na celu w sposób praktyczny zwrócić uwagę uczestnikom na prawidłowe ewidencjonowanie operacji gospodarczych i finansowych szczególnie na tą część działalności jednostek sektora finansów publicznych, w których powstaje najwięcej wątpliwości dotyczących zasad prawidłowego jej prowadzenia.

Metodyka
• dyskusja
• omówienie studium przypadków
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek, skarbników, głównych księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych oraz wszystkich innych zainteresowanych tematem szkolenia.
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych niezbędna do ustalenia prawidłowych zasad regulujących gospodarkę finansową:
• co powinna zawierać polityka rachunkowości, przykłady najczęstszych błędów itp.
Mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych które minimalizują prawdopodobieństwo wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości w ewidencji księgowej.
RIO o błędach w dowodach księgowych, kasowych i magazynowych.
Powierzenie obowiązków jako warunek odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:

• wzór „Niezbędne składniki dokumentu stwierdzającego powierzenie pracownikom obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i/lub rachunkowości”.
Analiza wraz z przykładami wybranymi z najczęściej występujących nieprawidłowości skutkującymi naruszeniem dyscypliny finansów publicznych m.in. w zakresie:
• wydatków budżetowych to miedzy innymi,
• podstawowe informacje, ewidencja i klasyfikacja,
• wydatek budżetowy a koszt – zwrot wydatków czy dochód ?
• zasada kasowa i zasada memoriałowa,
• koszty i zobowiązania na przełomie roku budżetowego ( sposób i zasady ich prawidłowej ewidencji),
• jak prawidłowo należy postępować z przeterminowanymi fakturami?
• nielegalne wykorzystywane środki ZFŚS itp.
Zaangażowanie wydatków – zwrócenie uwagi na nieprawidłowości ich ewidencji w zakresie :
• zapewnienia prawidłowości ewidencjonowania zaangażowania,
• istotnych różnic między zobowiązaniem a zaangażowaniem,
• zasad ujmowania zaangażowania w sprawozdaniach budżetowych Rb-28 (państwowe) i Rb-28S (samorządowe), – rodzajów dokumentów, które powinny stanowić,
• podstawę zapisu zaangażowania,
• wydatków w księgach rachunkowych, itp.,
Dochody budżetowe, (przychody a dochody) – pojęcie – przypisane i nieprzypisane, podział wg rodzaju i zasady ich ewidencji na kontach.
Konsekwencje niedochodzenia należności i odsetek za zwłokę w sektorze publicznym.
Przeanalizowanie uwag na różnice miedzy remontem a ulepszeniem majątku trwałego itp. na podstawie przykładów.
Inwentaryzacja – błędy przebiegu spisu i dokumentacji (liczne przykłady nieprawidłowości kwestionowane przez służby kontrolne) – odpowiedzialność poszczególnych osób.
Rola i odpowiedzialność za inwentaryzację kierownika jednostki, głównego księgowego/skarbnika oraz pozostałych pracowników.
Znaczenie regionalnych komisji orzekających i ich działalność jako organu właściwego w sprawach oceny naruszeń dyscypliny finansów publicznych – wybrane zagadnienia.
Interpretacje i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów i innych służb kontrolnych do różnych zapytań.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18-05-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18-05-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT
Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
• certyfikat (wer. elektroniczna)
• materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Koszt udziału w szkoleniu na sali:
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18-05-2023)
• 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18-05-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT
Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
• certyfikat (wer. papierowa)
• długopis
• materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
• serwis kawowy
• obiad

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
Szkolenie na Sali odbędzie się: Hotel Focus***, ul. Łąkowa 23/25, 90 -554 Łódź

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co