Należności w jednostkach budżetowych – praktyczne aspekty realizacji, ewidencji i windykacji.

Szkolenie ma na celu uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze należności w jednostkach budżetowych, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych.
Korzyści:

• uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę w zakresie różnych, często trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych spotykanych przy naliczaniu oraz dochodzeniu należności w jednostkach budżetowych,
• poznasz istotę oraz praktyczne aspekty efektywnego opracowania przepisów wewnętrznych dla uporządkowania funkcjonowania należności w jednostce,
• dowiesz się, czy prawidłowo ujmujesz należności w sprawozdaniach budżetowych i finansowych.

Metodyka
• dyskusja
• omówienie studium przypadków
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa: pracownicy działów księgowości w jednostkach budżetowych.

Wykładowca:
Agnieszka Drożdżal
- wieloletni Skarbnik Gminy, doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej oraz gospodarowania mieniem dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju. Współpracownik miesięczników „Finanse publiczne”, „Poradnik rachunkowości budżetowej”.
1. Ewidencja należności i dochodów budżetowych – zasady i terminy, w tym m.in.:
a. należności krótkoterminowe i długoterminowe,
b. przypisy, odpisy, dochody nieprzypisane,
c. nadpłaty,
d. zaległości,
e. przedawnienia,
f. należności sporne i wątpliwe,
2. Naliczanie, ewidencja i dochodzenie odsetek od należności – terminy, zasady; odsetki a kary.
3. Odpisy aktualizujące należności – ustalanie prawdopodobieństwa otrzymania należności wątpliwej - zasady, ewidencja.
4. Udzielenie ulg w spłacie należności budżetowych – zasady i ewidencja:

a. umorzenie należności,
b. odroczenie terminu płatności,
c. rozłożenie zaległości na raty.
5. Windykacja należności – krok po kroku - ewidencja:
a. upomnienie, tytuł wykonawczy – należności publicznoprawne,
b. koszty upomnienia – zasady, zmiana wysokości,
c. wezwanie do zapłaty, sądowy nakaz zapłaty, wniosek egzekucyjny – należności cywilnoprawne,
d. rekompensata za koszty odzyskiwania należności cywilnoprawnych – istota, zasady naliczania,
e. kontrahent w likwidacji, upadłości,
f. postanowienia komornicze,
g. zakończenie postępowania egzekucyjnego,
h. koszty egzekucji.
6. Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej dochodów.
7. Należności i dochody budżetowe – problemy sprawozdawczości budżetowej i z zakresu operacji finansowych.
8. Inwentaryzacja należności – terminy, zasady:

a. potwierdzanie sald,
b. weryfikacja.
9. Należności i dochody w sprawozdaniach finansowych.
10. Pytania.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 02-11-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 02-11-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem
biuro@afir.co