Nowa perspektywa finansowa 2021 – 2027 – jak się przygotować do nowych wyzwań.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestniczek i uczestników do realizacji zadań związanych z nowym okresem programowania na lata 2021-2027.
Szkolenie wskaże przyszłym Beneficjentom możliwości i zasady sięgania po środki unijne na potrzeby rozwojowe oraz wprowadzi w zasady aplikowania o środki unijne i ich rozliczania z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych.
Uczestniczki i uczestnicy z Instytucji Zarządzających i Pośredniczących nabędą wiedzę, pozwalającą przygotować się do procesu dystrybucji i kontroli środków unijnych.

Metodyka
• case studies
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie Nowej Perspektywy 2021-2027 (Ministerstwa, Urzędy Marszałkowskie, Agencje, Centra Obsługi Przedsiębiorców, Fundacje i Stowarzyszenia pełniące rolę Instytucji Zarządzającej, Pośredniczącej lub Wdrażającej w FE 2021-2027, Instytucje odpowiedzialne za realizację inwestycji lub reformy oraz jednostki wspierające w KPO). Do udziału zapraszamy m. in.: urzędy publiczne szczebla rządowego i samorządowego, WUP, PUP, uczelnie, instytucje badawcze, instytucje kultury, szpitale, fundacje, stowarzyszenia, firmy zamierzające korzystać z Funduszy Europejskich 2021-2027 (EFS+, EFRR i FS) i/lub Krajowego Planu Odbudowy.
Nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027:
• nowy podział środków europejskich,
• nowe cele polityki – czyli na co są nowe środki unijne,
• nowe mechanizmy finansowania projektów i przedsięwzięć – istotne różnice pomiędzy Funduszami Europejskimi 2021-2027 a Krajowym Planem Odbudowy,
• szanse i ryzyka nowego okresu programowania.
Zasady wybory projektów i przedsięwzięć do dofinansowania w Funduszach Europejskich 2021-2027 a Krajowym Planie Odbudowy.
Pozyskiwanie i rozliczanie środków unijnych z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi:
• elektroniczne wnioski o dofinansowanie WOD2021, SOWA2021 i lokalne systemy informatyczne,
• SL2021 – nowe narzędzie rozliczania projektów,
• baza konkurencyjności i nowości w zamówieniach zgodnych z zasadą konkurencyjności.
Nowe zasady finansowania projektów:
• sposoby finansowania projektów – dotacje a instrumenty finansowe,
• montaż finansowy – poziom dofinansowania i wkład własny,
• studium przypadku.
Najważniejsze zmiany w zasadach kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027:
• matryca kwalifikowalności,
• VAT – nadchodzi rewolucja?
• zakupy środków trwałych w EFS,
• trwałość projektów i przedsięwzięć,
• wynagrodzenia personelu,
• uproszczone formy rozliczania wydatków – nowe zasady, nowe możliwości.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24-05-2023)
• 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24-05-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 8.30 – 15.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co