Obieg i archiwizacja dokumentów, archiwum zakładowe.

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności praktycznych oraz aktualizacja wiedzy w zakresie właściwego postępowania z dokumentami, organizowania lub nadzorowania właściwego ich obiegu i archiwizowania, a także prowadzenia archiwum zakładowego/składnicy akt.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie archiwum zakładowego/składnicy akt, pracowników komórek organizacyjnych prowadzących i zdających dokumentację oraz wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.

PROWADZĄCY:
Roman Stempel
- dyplomowany archiwista z ponad 17-letnią praktyką w zawodzie, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, czy Zarządem Mienia Skarbu Państwa. Przez kilka lat kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.
Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie usług archiwistycznych i szkoleniowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w jednostkach administracji publicznej na szczeblu państwowym i samorządowym. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji różnorodnych dokumentów, m. in. dokumentacji osobowej, technicznej, medycznej, dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.
Przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie:
• ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
• przepisy wykonawcze do Ustawy,
• wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych,
• normatywy kancelaryjno-archiwalne Aktotwórcy.
Dokumentacja i jej rodzaje:
• definicja dokumentu,
• podstawowe obowiązki aktotwórców,
• rodzaje dokumentacji.
Obieg dokumentacji w podmiocie:
• system kancelaryjny i system wykonywania czynności kancelaryjnych,
• rejestracja przesyłek i ich rodzaje,
• jednolity Rzeczowy Wykaz Akt – budowa i stosowanie,
• rejestracja spraw – znak sprawy, teczka rzeczowa, dokumentacja tworzaca i nie tworząca spraw,
• spis spraw – kiedy i dla jakiej dokumentacji się go prowadzi,
• klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentów.
Archiwizacja dokumentów:
• przechowywanie dokumentacji spraw zakończonych w komórkach organizacyjnych,
• przekazywanie dokumentacji spraw zakończonych do archiwum zakładowego:
• uporządkowanie wewnętrzne dokumentacji,
• opisanie jednostek archiwalnych,
• sporządzenie ewidencji przekazywanej dokumentacji,
• archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych).
Funkcjonowanie archiwum zakładowego:
• organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego,
• przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji,
• udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym,
• wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego,
• brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania,
• przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie,
• przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych,
• sprawozdawczość archiwum zakładowego.
Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji/likwidacji podmiotu lub jego komórek organizacyjnych.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-04-2024)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-04-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem biuro@afir.co