Obowiązek raportowania umów do Ministerstwa Finansów przez jednostki sektora finansów publicznych z uwzględnieniem planowanej nowelizacji.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązkiem raportowania umów, ustalaniem katalogu umów podlegającego raportowaniu i wyłączeń, z zasadami publikacji zawieranych umów, oraz pojęciem i przykładami korupcji.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do pracowników działów odpowiedzialnych za zawieranie umów, na których będzie ciążyć obowiązek raportowania, a także kierowników jednostek odpowiedzialnych za raportowanie. Szkolenie jest przydatne także dla osób odpowiedzialnych za audyt, gospodarność i kontrolę wydatków w podmiocie.
Ograniczenia w publikacji umów z uwagi na art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej:
• pojęcie prywatności osoby fizycznej,
• analiza orzecznictwa.
Czy obowiązkowi publikacji podlega umowa o pracę, umowa zlecenie z osobą fizyczną?
Pojęcie osoby pełniącej funkcje publiczne, co do której należy publikować umowy o pracę.
Tajemnica przedsiębiorcy a tajemnica przedsiębiorstwa:

• czym się od siebie różnią?
Czy tajemnica przedsiębiorcy może doprowadzić do odstąpienia od publikacji?
Ograniczenia w publikacji umów z uwagi na art. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Jakich umów dotyczy obowiązek publikacji?
Problematyka umów sprzedażowych. Czy zakład wodociągowy (będący samorządowym zakładem budżetowym) ma obowiązek publikacji każdej zawartej umowy o dostawę mediów?
Problematyka umów stanowiących przedmiot działalności podmiotu np. umowy zawierane przez NFZ.
Czy należy raportować umowy o dostawę mediów?
Czy należy raportować umowy ramowe?

• pojęcie umowy ramowej.
Zasady publikacji umów barterowych.
Czy umowy, które nie posiadają kwoty (np. umowa darowizny) podlegają publikacji?
Formy czynności prawnych:

• w tym problematyka formy dokumentowej i szczególnej, o których mowa w ustawie.
Umowa ustna a faktura:
• czy faktura realizuje znamiona formy dokumentowej?
Umowa ustna a obowiązek publikacji.
Problem ustalania wartości umów zawieranych na czas nieokreślony (tj. dotyczących świadczeń powtarzalnych) w kontekście kwoty 500 zł, od której powstaje obowiązek publikacji. Jak liczyć w/w kwotę?
Na kim ciąży obowiązek raportowania?
Kto ponosi odpowiedzialność karną w sytuacji, gdy kierownik nie jest w stanie sam dokonywać raportowania i powierza swoje obowiązki pracownikowi, pracownik czy kierownik?

• planowane zmiany przepisów w tym przedmiocie.
Wprowadzanie procedur wewnętrznych zapewniających sprawne raportowanie umów:
• co dobrze napisania procedura powinna zawierać, by mogła chronić kierownika jednostki od odpowiedzialności karnej.
Termin publikacji:
• od jakiego momentu należy liczyć termin w przypadku umów, które nie są podpisywane jednocześnie?
Jakie informacje dot. umów podlegają raportowaniu?
Na czym polega obowiązek podania wyłączenia spod zakresu publikacji? Czy wyłączenie takie może mieć charakter zbiorczy?
W jakim terminie należy dokonać obowiązku zaraportowania?
Czy za brak publikacji grożą sankcje?
Wady i zalety ustawy.
Problematyka umów marketingowych a korupcja.
Zagrożenia związane z zawieraniem umów dot. sponsoringu, consultingu, analiz, ekspertyz itp.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt uczestnictwa:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 23-08-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 23-08-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co