Odpowiedzialność dyrektora i głównego księgowego JSFP za dyscyplinę finansów publicznych i kontrolę zarządczą.

Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie na wybranych przykładach praktycznych problemów związanych regułami odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności kierownika oraz głównego księgowego JSFP.
Szkolenie służyć ma przygotowaniu uczestników do właściwego postępowania przy stwierdzaniu nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi oraz podczas przeprowadzania kontroli zarządczej.

Metodyka
• case studies
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie kierowane jest do kadry zarządzającej m.in dyrektorów, kierowników i głównych księgowych jednostek sektora finansów publicznych oraz wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.

PROWADZĄCY:
dr Ewaryst Kowalczyk

doktor nauk prawnych, absolwent studiów magisterskich i doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert z zakresu finansów publicznych w instytucjach publicznych. Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego, trener biznesu. Doradca zamawiających i wykonawców z zakresu Prawa zamówień publicznych, konsultant instytucji i beneficjentów środków UE. Jest autorem opinii prawnych, a także publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim.

Sławomir Kacprzak
ekspert w dziedzinie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem. Wieloletni Dyrektor Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów, odpowiedzialnego za koordynację kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych.
Doświadczony trener, który przeprowadził szkolenia wewnętrzne, m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek organizacyjnych, sektora służby cywilnej, wymiaru sprawiedliwości, a także urzędów administracji rządowej. Wykładał na studiach podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada międzynarodowe certyfikaty audytorskie: CGAP (Certified Government Auditing Professional), CIA (Certified Internal Auditor) oraz CRMA (Certification in Risk Management Assurance).
Dzień 1 – 14.11.2023 r.

Przyjazd, zakwaterowanie uczestników w hotelu oraz kolacja.

Dzień 2 – 15.11.2023 r. – trener Sławomir Kacprzak

Struktura kontroli zarządczej w administracji publicznej – obowiązki i odpowiedzialność.
I i II poziom kontroli zarządczej w administracji rządowej i jednostkach samorządu terytorialnego.
Co możemy a co musimy wdrożyć? – obowiązkowy zakres kontroli zarządczej w różnych typach jednostek.
Jakie procedury kontroli zarządczej powinniśmy przyjąć? Co powinny zawierać?
Jak RIO i NIK kontrolują obowiązki w zakresie kontroli zarządczej?
Kontrola zarządcza a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Od czego zależy skuteczność kontroli zarządczej? – standardy kontroli zarządczej określone przez Ministra Finansów.
Środowisko wewnętrzne – podstawa skutecznej kontroli zarządczej (warsztaty)
Komunikacja wewnętrzna – krwioobieg systemu kontroli zarządczej (warsztaty)
Samoocena kontroli zarządczej – czy jest obowiązkowa? Jak przeprowadzić samoocenę z korzyścią dla jednostki?

Dzień 3 – 16.11.2023 r. – trener Sławomir Kacprzak

Określanie celów i ich monitorowanie – podstawa skutecznego systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.
Jak prawidłowo określić cel? Jak wyznaczyć dobry miernik? (warsztaty)
Do czego ma prowadzić system zarządzania ryzykiem? Jak go sensownie zorganizować?
Identyfikacja ryzyka, jego przyczyn i potencjalnych konsekwencji.
Szacowanie prawdopodobieństwa i skutku ryzyka.
Określanie optymalnej reakcji na ryzyko: tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie.
Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem w postaci rejestru ryzyka (warsztaty).
Zarządzanie ryzykiem w złożonej strukturze organizacyjnej (urząd i jednostki podległe).
Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 4 – 17.11.2023 r. – trener dr Ewaryst Kowalczyk

Kogo dotyczy w praktyce odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych?
Odpowiedzialność kierownika a odpowiedzialność głównego księgowego JSFP

• kto obecnie ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
• na czym polega poprawne powierzenie obowiązków rodzących odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
Jakie nieprawidłowości związane z gromadzeniem środków pieniężnych mogą skutkować odpowiedzialnością za naruszenia dyscypliny finansów publicznych?
• nieprawidłowości przy ustalaniu należności,
• ustalanie odsetek od nieterminowych płatności,
• kary umowne a dyscyplina finansów publicznych wg. nowych przepisów,
• nowe zasady umarzania należności. Należności cywilnoprawne i publicznoprawne,
• nieprawidłowości przy dochodzeniu i pobieraniu należności,
• nowe czyny dotyczące naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie odraczania i rozkładania na raty należności.
Kiedy można naruszyć dyscyplinę finansów publicznych podczas zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków?
• zaciągnięcie zobowiązania z przekroczeniem zakresu upoważniania,
• dokonanie wydatku bez upoważnienia,
• niewykonanie zobowiązania.
Dyscyplina w zamówieniach publicznych:
opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję,
• ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości,
• opisanie sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, • określenie kryteriów oceny ofert,
• udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych,
• udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego: negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
• naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w inny sposób, jeżeli miało ono wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego.
Nieprawidłowości w zakresie wstępnej kontroli finansowej oraz kontroli zarządczej:
• odpowiedzialność za niewykonanie lub zaniedbanie wstępnej kontroli finansowej,
• odpowiedzialność za uszczuplenie wpływów,
• odpowiedzialność za nieprawidłowe zaciągnięcie zobowiązania,
• odpowiedzialność za nieprawidłowe dokonanie wydatków,
• odpowiedzialność za kontrolę zarządczą w zamówieniach publicznych,
• odpowiedzialność za kontrolę zarządczą w gospodarowania środkami unijnymi.
Praktyczne aspekty postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
• wyłączenia odpowiedzialności przewidziane w ustawie,
• kwota minimalna,
• kontratypy związane z COVID-19,
• znikomy stopień szkodliwości dla finansów publicznych,
• zasady i charakterystyka postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
• zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
• powody umorzenia postępowania,
• kary za naruszenie dyscypliny finansowej.
Sesja pytań i odpowiedzi.
Koszty udziału:
Pakiet 1:

udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (3 x śniadania, 3 x obiady, 3 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 1-osobowym (3 noce, 14-17.11.2023 r.), materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 3299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30-10-2023)
• 3499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30-10-2023)
Pakiet 2:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (3 x śniadania, 3 x obiady, 3 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 2-osobowym (3 noce, 14-17.11.2023 r.), materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 2999 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30-10-2023)
• 3099 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30-10-2023)
Pakiet 3:
udział w szkoleniu, wyżywienie (2 x śniadania, 3 x obiady, 2 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 1-osobowym (2 noce, 15-17.11.2023 r.), materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 2999 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30-10-2023)
• 3099 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30-10-2023)
Pakiet 4:
udział w szkoleniu, wyżywienie (2 x śniadania, 3 x obiady, 2 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 2-osobowym (2 noce, 15-17.11.2023 r.), materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 2799 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30-10-2023)
• 2999 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30-10-2023)
Pakiet 5:
udział w szkoleniu, wyżywienie (4 x obiad, serwis kawowy podczas szkolenia), materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 1999 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30-10-2023)
• 2199 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30-10-2023)
Uwagi:
Parking jest płatny 40 zł za dobę. Istnieje możliwość dokwaterowania osoby towarzyszącej i/lub wydłużenie pobytu. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z organizatorem.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone w Hotelu Aquarion****, ul. Jagiellońska 29, 34-500 Zakopane.
1. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzeniu udziału, które jest wysyłane na 5 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.
2. Organizator – Akademia Finansów i Rachunkowości Halina Piwowarczyk zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych m.in.: choroby trenera, zbyt małej liczby uczestników, żałoby narodowej oraz innych okoliczności, na które organizator nie ma wpływu.
3. Do dnia 30.10.2023 r. włącznie można dokonać bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu bez podawania przyczyny. Wymagana jest pisemna forma rezygnacji przesłana na adres e-mail: biuro@afir.co. Po tym czasie, pomimo rezygnacji ze szkolenia, zostanie wystawiona faktura za szkolenie.
4. Do czasu rozpoczęcia szkolenia można dokonać bezkosztowej zmiany uczestnika szkolenia. Zmiany tej należy dokonać drogą e-mail na adres: biuro@afir.co, podając w wiadomości imię i nazwisko osoby rezygnującej z udziału oraz nowej osoby uczestniczącej (imię, nazwisko, numer tel. i adres e-mail).

Czas trwania
I dzień: zakwaterowanie od 16:00
II dzień: od 9:00 do 16:00 (w tym przerwy)
II dzień: od 9:00 do 16:00 (w tym przerwy)
IV dzień: od 9:00 do 13:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co