Odpowiedzialność dyrektora i głównego księgowego JSFP za dyscyplinę finansów publicznych i kontrolę zarządczą.

Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie na wybranych przykładach praktycznych problemów związanych z regułami odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności kierownika oraz głównego księgowego JSFP. Szkolenie służyć ma przygotowaniu uczestników do właściwego postępowania przy stwierdzaniu nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi oraz podczas przeprowadzania kontroli zarządczej.

Ważne! Z uwagi na duże zainteresowanie szkoleniem i ograniczoną ilość miejsc w hotelu zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji miejsca pod numerem tel. 600 422 985.

Metodyka
• case studies
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie kierowane jest do kadry zarządzającej m.in dyrektorów, kierowników i głównych księgowych jednostek sektora finansów publicznych oraz wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.

PROWADZĄCY:
dr Ewaryst Kowalczyk

doktor nauk prawnych, absolwent studiów magisterskich i doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert z zakresu finansów publicznych w instytucjach publicznych. Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego, trener biznesu. Doradca zamawiających i wykonawców z zakresu Prawa zamówień publicznych, konsultant instytucji i beneficjentów środków UE. Jest autorem opinii prawnych, a także publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim.

Sławomir Kacprzak
ekspert w dziedzinie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem. Wieloletni Dyrektor Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów, odpowiedzialnego za koordynację kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych.
Doświadczony trener, który przeprowadził szkolenia wewnętrzne, m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek organizacyjnych, sektora służby cywilnej, wymiaru sprawiedliwości, a także urzędów administracji rządowej. Wykładał na studiach podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada międzynarodowe certyfikaty audytorskie: CGAP (Certified Government Auditing Professional), CIA (Certified Internal Auditor) oraz CRMA (Certification in Risk Management Assurance).
Dzień 1 (wtorek)– 04.06.2024 r.

Przyjazd, zakwaterowanie uczestników w hotelu oraz kolacja.

Dzień 2 (środa) – 05.06.2024 r. - wykładowca dr Ewaryst Kowalczyk.

Kogo dotyczy w praktyce odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych?

Odpowiedzialność kierownika a odpowiedzialność głównego księgowego JSFP

• kto obecnie ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
• na czym polega poprawne powierzenie obowiązków rodzących odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

Jakie nieprawidłowości związane z gromadzeniem środków pieniężnych mogą skutkować odpowiedzialnością za naruszenia dyscypliny finansów publicznych?
• nieprawidłowości przy ustalaniu należności,
• ustalanie odsetek od nieterminowych płatności,
• kary umowne a dyscyplina finansów publicznych wg. nowych przepisów,
• nowe zasady umarzania należności. Należności cywilnoprawne i publicznoprawne,
• nieprawidłowości przy dochodzeniu i pobieraniu należności,
• nowe czyny dotyczące naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie odraczania i rozkładania na raty należności.

Kiedy można naruszyć dyscyplinę finansów publicznych podczas zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków?
• zaciągnięcie zobowiązania z przekroczeniem zakresu upoważniania,
• dokonanie wydatku bez upoważnienia,
• niewykonanie zobowiązania.

Dyscyplina w zamówieniach publicznych:
• opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję,
• ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości,
• opisanie sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia,
• określenie kryteriów oceny ofert,
• udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych,
• udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego: negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
• naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w inny sposób, jeżeli miało ono wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego.

Nieprawidłowości w zakresie wstępnej kontroli finansowej oraz kontroli zarządczej:
• odpowiedzialność za niewykonanie lub zaniedbanie wstępnej kontroli finansowej,
• odpowiedzialność za uszczuplenie wpływów,
• odpowiedzialność za nieprawidłowe zaciągnięcie zobowiązania,
• odpowiedzialność za nieprawidłowe dokonanie wydatków,
• odpowiedzialność za kontrolę zarządczą w zamówieniach publicznych,
• odpowiedzialność za kontrolę zarządczą w gospodarowania środkami unijnymi.

Praktyczne aspekty postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
• wyłączenia odpowiedzialności przewidziane w ustawie,
• kwota minimalna,
• kontratypy związane z COVID-19,
• znikomy stopień szkodliwości dla finansów publicznych,
• zasady i charakterystyka postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
• zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
• powody umorzenia postępowania,
• kary za naruszenie dyscypliny finansowej.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 3 (czwartek) – 06.06.2024 r. – wykładowca Sławomir Kacprzak.


Struktura kontroli zarządczej w administracji publicznej:
• obowiązki i odpowiedzialność.

I i II poziom kontroli zarządczej w administracji rządowej i jednostkach samorządu terytorialnego.

Co możemy a co musimy wdrożyć?

• obowiązkowy zakres kontroli zarządczej w różnych typach jednostek.

Jakie procedury kontroli zarządczej powinniśmy przyjąć? Co powinny zawierać?

Jak RIO i NIK kontrolują obowiązki w zakresie kontroli zarządczej?

Kontrola zarządcza a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Od czego zależy skuteczność kontroli zarządczej?

• standardy kontroli zarządczej określone przez Ministra Finansów.

Środowisko wewnętrzne:
• podstawa skutecznej kontroli zarządczej (warsztaty)

Komunikacja wewnętrzna:
• krwioobieg systemu kontroli zarządczej (warsztaty)

Samoocena kontroli zarządczej:
• czy jest obowiązkowa? Jak przeprowadzić samoocenę z korzyścią dla jednostki?

Dzień 4 (piątek) – 07.06.2024 r. – wykładowca Sławomir Kacprzak.

Określanie celów i ich monitorowanie:

• podstawa skutecznego systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

Jak prawidłowo określić cel?
• jak wyznaczyć dobry miernik? (warsztaty)

Do czego ma prowadzić system zarządzania ryzykiem?
• jak go sensownie zorganizować?

Identyfikacja ryzyka, jego przyczyn i potencjalnych konsekwencji.

Szacowanie prawdopodobieństwa i skutku ryzyka.

Określanie optymalnej reakcji na ryzyko:
• tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie.

Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem w postaci rejestru ryzyka (warsztaty).

Zarządzanie ryzykiem w złożonej strukturze organizacyjnej (urząd i jednostki podległe).

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszty udziału:
Pakiet 1:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (3 x śniadania, 3 x obiady, 3 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 1-osobowym (3 noce, 04-07.06.2024 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 3699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21-05-2024)
• 3899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21-05-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Pakiet 2:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (3 x śniadania, 3 x obiady, 3 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 2-osobowym (3 noce, 04-07.06.2024 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 3299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21-05-2024)
• 3499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21-05-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Pakiet 3:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (2 x śniadania, 3 x obiady, 2 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 1-osobowym (2 noce, 05-07.06.2024 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 3299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21-05-2024)
• 3499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21-05-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Pakiet 4:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (2 x śniadania, 3 x obiady, 2 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 2-osobowym (2 noce, 05-07.06.2024 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 2999 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21-05-2024)
• 3199 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21-05-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Pakiet 5:
udział w szkoleniu, wyżywienie (3 x obiad, serwis kawowy podczas szkolenia), materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 2399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21-05-2024)
• 2599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21-05-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT
Udogodnienia w obiekcie:
• zwierzęta domowe są akceptowane obowiązuje dopłata

Uwagi:
Istnieje możliwość dokwaterowania osoby towarzyszącej i/lub wydłużenie pobytu. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z organizatorem.
Szkolenie będzie przeprowadzone w Hotelu Dwa Księżyce***, ul. Sadowa 15, 24-120 Kazimierz Dolny.

1. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzeniu udziału, które jest wysyłane na 7 dni roboczych przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.
2. Organizator – Akademia Finansów i Rachunkowości Halina Piwowarczyk zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych m.in.: choroby trenera, zbyt małej liczby uczestników, żałoby narodowej oraz innych okoliczności, na które organizator nie ma wpływu.
3. Do dnia 21.05.2024 r. włącznie można dokonać bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu bez podawania przyczyny. Wymagana jest pisemna forma rezygnacji przesłana na adres e-mail: biuro@afir.co. Po tym czasie, pomimo rezygnacji ze szkolenia, zostanie wystawiona faktura za szkolenie.
4. Do czasu rozpoczęcia szkolenia można dokonać bezkosztowej zmiany uczestnika szkolenia. Zmiany tej należy dokonać drogą e-mail na adres: biuro@afir.co, podając w wiadomości imię i nazwisko osoby rezygnującej z udziału oraz nowej osoby uczestniczącej (imię, nazwisko, numer tel. i adres e-mail).

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Czas trwania:
I dzień: zakwaterowanie od 15:00
II dzień: od 9:00 do 16:00 (w tym przerwy)
II dzień: od 9:00 do 16:00 (w tym przerwy)
IV dzień: od 9:00 do 13:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem biuro@afir.co