Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami i procedurami wskazanymi w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w korelacji z ustawą o finansach publicznych oraz ustawą Prawo zamówień publicznych.

Metodyka
• dyskusja
• omówienie studium przypadków
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej, głównych księgowych, kierowników działów merytorycznych i finansowo-księgowych, członków komisji przetargowych i pracowników uczestniczących w wydatkowaniu środków publicznych.
Podstawy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
• Co to jest dyscyplina finansów publicznych?
• kto i kiedy ponosi odpowiedzialność czyli podmiotowy zakres ustawy NDFP.
• Za co odpowiada kierownik jednostki?
• Za co odpowiada główny księgowy?
• Za co odpowiadają pozostali pracownicy?
• czas popełnienia czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych.
• najważniejsze zasady ponoszenia odpowiedzialności.
Zakres przedmiotowy ustawy NDFP czyli katalog czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych:
• omówienie na przykładach głównych obszarów naruszeń dyscypliny finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności w zakresie:
• należności i dochodów,
• planowania i realizacji wydatków,
• zaciągania zobowiązań,
• rozliczania środków unijnych,
• zamówień publicznych na każdym etapie postępowania,
• wstępnej kontroli finansowej,
• sprawozdawczości,
• inwentaryzacji,
• audytu wewnętrznego,
• kontroli zarządczej.
• od jakiej kwoty mamy do czynienia z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych?
Skutki naruszenia i karalność:
• Jakie są kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
• Stopnie szkodliwości dla finansów publicznych i ich powiązanie z karami.
• Zasady wyłączające i łagodzące odpowiedzialność?
• Przedawnienie oraz zatarcie ukarania.
Procedura w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
• zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych – kto i jak je składa,
• organy orzekając o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
• przebieg postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
• strony w postępowaniu czyli Obwiniony i Rzecznik Dyscypliny Finansów publicznych.
Zapobieganie naruszeniom dyscypliny finansów publicznych:

• kluczowa rola powierzenia obowiązków i udzielania upoważnień.
• rola kontroli zarządczej w zapobieganiu naruszeniom dyscypliny finansów publicznych.
• przykładowe check – listy dla kadry zarządzającej, minimalizujące ryzyko naruszeń.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30-05-2023)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30-05-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT
Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
• certyfikat (wer. elektroniczna)
• materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Koszt udziału w szkoleniu na sali:
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30-05-2023)
• 749 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30-05-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT
Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
• materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
• długopis
• certyfikat (wer. papierowa)
• obiad
• serwis kawowy
• parking

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
Szkolenie na Sali odbędzie się:
Hotel Focus***, ul. Łąkowa 23/25, 90 -554 Łódź

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzeniu udziału, które jest wysyłane na 2 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Godziny zajęć: 8.30 – 14.00 (w tym przerwy)
Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co