Podstawy rachunkowości budżetowej

Celem szkolenia jest zdobycie, usystematyzowanie i zaktualizowanie wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania, finansowania, rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych z uwzględnieniem szczególnych zasad rachunkowości obowiązujących jednostki budżetowe, zarówno państwowe jak też samorządowe.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• warsztat
• wykład
• wymiana doświadczeń

Grupa docelowa: Szkolenie adresowane jest do pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej, w szczególności w departamentach, wydziałach i referatach finansowo-księgowych, biurach jednostek budżetowych i innych jednostkach organizacyjnych sektora publicznego,którzy chcą usystematyzować i zaktualizować wiedzę, jak też wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem i poszerzeniem wiedzy w przedmiotowym zakresie.
Polityka rachunkowości w świetle ustawy o rachunkowości:
• określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
• metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
• sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej: zakładowego planu kont, wykazu ksiąg rachunkowych, opisu systemu przetwarzania danych,
• system służący ochronie danych i ich zbiorów,
• zasady klasyfikacji zdarzeń i ich porządek chronologiczny i systematyczny.
Remont a ulepszenie – wyjaśnienie różnic.
Umowa na roboty remontowe:

• omówienie podstawowych elementów,
• termin płatności,
• kary umowne,
• kompensata należności.
Opis faktur za roboty remontowe.
Elementy kontroli:

• wstępna kontrola dokumentów,
• kontrola formalno-rachunkowa,
• kontrola merytoryczna,
• dokładne omówienie znaczenia kontroli oraz kto odpowiada za poszczególne jej etapy.
Wzory pieczątek na dokumentach księgowych.
Prawidłowa ewidencja zdarzeń gospodarczych a program finansowo-księgowy:

• moment ujęcia w księgach rachunkowych,
• grupowanie dokumentów finansowych.
Ewidencja zapasów materiałów:
• data przyjęcia do magazynu – przychód materiałów,
• rozchód z magazynu materiałów.
Klasyfikacja budżetowa a interpretacje Ministerstwa Finansów – przykłady dla klasyfikacji budżetowej § 421, § 422, § 427, § 430:
• dekretowanie operacji księgowych,
• obowiązek zmiany w ZPK – odrębna ewidencja.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 25-05-2022)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 25-05-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 09.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co