Polityka rachunkowości – praktyczne warsztaty poparte wzorami instrukcji i dokumentów.

Celem szkolenia jest nabycie przez słuchaczy praktycznej wiedzy w zakresie tworzenia i aktualizacji zasad (polityki) rachunkowości.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie jest skierowane do kierowników jednostek, głównych księgowych, skarbników, pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę finansową w jednostkach sektora finansów publicznych.
Od czego zacząć opracowanie profesjonalnej polityki rachunkowości:
• w jaki celu sporządzamy politykę rachunkowości?
• jakie regulacje prawne pomogą Tobie w tworzeniu przejrzystej polityki rachunkowości?
• kto odpowiada za stworzenie i bieżącą aktualizację polityki rachunkowości?
• co stanowi stały, powtarzalny szkielet w tworzonej dokumentacji?
• jakie instrukcje ma zawierać moja polityka rachunkowości?
• co możesz wnieść od siebie przy opracowywaniu polityki rachunkowości?
• kiedy dokonujemy aktualizacji przyjętych zasad?
Elementy składowe wzorcowej polityki rachunkowości:
• określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych.
• metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.
• sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, do czego zaliczamy:
• zakładowy plan kont,
• wykaz ksiąg rachunkowych – przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera trzeba dodać także wykaz zbioru danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach, z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań i funkcji,
• opis systemu przetwarzania danych,
• informacje o systemie służącym ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz innych dokumentów stanowiących podstawę dokonywania w nich zapisu.
Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych – praktyczne rozwiązania:
• prawidłowa ewidencja zdarzeń gospodarczy, błędy w ewidencjonowaniu – przykłady.
• dodatkowo poruszymy najciekawsze tematy miesiąca!
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 15-06-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 15-06-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co