Polska Strefa Inwestycji – zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców posiadających decyzje o wsparciu. Zasady korzystania ze zwolnień, koszty kwalifikowane nowych inwestycji, ustalanie limitu pomocy publicznej oraz rozliczanie dochodów z działalności podlegającej zwolnieniu z opodatkowania.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej w Polskiej Strefie Inwestycji w oparciu o decyzje o wsparciu udzielane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zmiany, które obowiązują od 1 stycznia 2023 r., a następnie od 30 grudnia 2023 r.
Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z przywilejami wynikającymi z posiadanej decyzji, w tym zasad ustalania limitu przysługującej pomocy publicznej.
Przedstawione zostaną wątpliwości wynikające z ww. przepisów odnośnie prawa do zwolnień podatkowych, w tym stanowisko prezentowane przez Ministerstwo Finansów oraz sądy administracyjne. Omówione zostaną zasady ustalania wysokości kosztów kwalifikowanych do objęcia pomocą publiczną, ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania (w tym wątpliwości interpretacyjne na tle niniejszej ustawy), rozliczania otrzymanej pomocy publicznej (w formie zwolnień podatkowych), monitorowania wykorzystania pomocy publicznej oraz kumulacji pomocy publicznej otrzymywanej z różnych źródeł na tą samą inwestycję. Omówione zostaną zasady kwalifikacji przychodów i kosztów do działalności zwolnionej z opodatkowania oraz opodatkowanej i sposobu ustalania wyniku podatkowego – dochodu (straty) na działalności podlegającej opodatkowaniu oraz działalności zwolnionej z opodatkowania, a także prezentacji uzyskanego wyniku w deklaracji CIT-8 i CIT-8S. Podczas zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami dyskontowania wydatków kwalifikowanych oraz pomocy publicznej na przykładzie liczbowym.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do pracowników zajmujących się podatkami w przedsiębiorstwach, które posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych oraz wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.

Prowadząca: Sylwia Rusinek - prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doradca podatkowy. Zawodowo od 2002 r. specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Od 2010 r. w ramach prowadzonej indywidualne Kancelarii zajmuje się m. in. obsługą prawno - podatkową firm, przekształceniami przedsiębiorstw, sporządzaniem dokumentacji cen transferowych oraz doradztwem na rzecz podmiotów prowadzących działalność na terenach specjalnych stref ekonomicznych, w szczególności dotyczących korzystania z pomocy publicznej oraz przysługujących zwolnień w podatku dochodowym, sporządzaniem ofert mających na celu uzyskanie zezwoleń na terenie strefy, reprezentowaniem klientów w sporach sądowo - administracyjnych oraz szkoleniami otwartymi i zamkniętymi.
Pomoc publiczna udzielana na podstawie decyzji o wsparciu w ramach Polskej Strefy Inwestycji:
• podstawy prawne obowiązujące przedsiębiorców,
• zmiany, wprowadzone od 1 stycznia 2023 r., w szczególności dotyczące nowych warunków uzyskania i zasad wsparcia w PSI,
• zmiany, wprowadzone od 30 stycznia 2023 r.
Decyzje o wsparciu – uprawnienia wynikające z posiadanych decyzji, obowiązki i niebezpieczeństwa.
Zasady prowadzenia działalności na podstawie decyzji o wsparciu – jak obliczyć wielkość przysługującej pomocy publicznej.

• lokalizacja inwestycji – mapa pomocy regionalnej,
• wielkość przedsiębiorcy, a poziom intensywności pomocy publicznej,
• duże projekty inwestycyjne,
• pomoc publiczna z tytułu kosztów nowej inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy,
• ustalanie wielkości dopuszczalnej pomocy publicznej,
• decyzja o wsparciu jako nowa podstawa korzystania ze zwolnień w podatkach dochodowych PIT / CIT.
Wydatki kwalifikowane uprawniające do korzystania z pomocy publicznej, z uwzględnieniem zmian od 2023 r.:
• okres ponoszenia kosztów kwalifikowanych a termin zakończenia inwestycji oraz minimalne i maksymalne wielkości wydatków,
• obliczenie limitu przysługującej pomocy publicznej,
• moment poniesienia wydatków kwalifikowanych.
Ustalanie dochodu bądź straty z działalności zwolnionej:
• kwalifikacji przychodów ze sprzedaży wyrobów lub usług wytworzonych w oparciu o Decyzję o wsparciu – „ścisłe powiązania” – wątpliwości interpretacyjne na tle znowelizowanej ustawy CIT/PIT w kontekście wyjaśnień Ministerstwa Finansów,
• zasady kwalifikacji kosztów do danego źródła przychodów,
• przyporządkowanie kosztów pośrednich w sposób bezpośredni do danego rodzaju działalności,
• dopuszczalność stosowania tzw. kluczy bezpośredniego podziału kosztów (klucze alokacji) opartych na rzeczywistym zużyciu, rozdysponowaniu danego kosztu pomiędzy rodzaje prowadzonej działalności,
• podział kosztów wspólnych dla obu zakresów działalności proporcją przychodową określoną w art. 15 ust. 2 i 2a uPDOP.
Ustalanie dochodu bądź straty w rozliczeniu rocznym:
• konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu (bądź straty) zwolnionego oraz opodatkowanego (art. 7 ust. 3 i 4 uPDOP), • obowiązek wyodrębnienia organizacyjnego działalności zwolnionej,
• zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą/dochodem uzyskanym na działalności opodatkowanej; Brak możliwości odliczenia straty na działalności zwolnionej w kolejnych latach,
• prawidłowe wykazanie dochodu lub straty z działalności zwolnionej w deklaracji podatkowej CIT-8, CIT/8O, CIT-8S,
• definicja pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (obniżenia podstawy opodatkowania),
• problem rozliczania pomocy publicznej w przypadku posiadania dwóch lub więcej Decyzji o wsparciu.
Dyskontowanie wydatków kwalifikowanych i pomocy publicznej:
• moment uzyskania Decyzji o wsparciu,
• moment poniesienia wydatku,
• moment otrzymania pomocy,
• dyskontowanie pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych,
• omówienie zasad dyskontowania na przykładzie liczbowym.
Łączenie pomocy publicznej na nową inwestycję.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt uczestnictwa:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16-05-2024)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16-05-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.30 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem biuro@afir.co