Pomoc de minimis w projektach UE po zmianach od 1.01.2024 – szkolenie specjalistyczne.

Celem szkolenia jest nabycie lub wzbogacenie wiedzy z zakresu pomocy de minimis według nowych wymogów UE. Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki dotyczące udzielania pomocy de minimis według nowych przepisów UE.

Metodyka
• dyskusja
• omówienie studium przypadków
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się projektami unijnymi w JSFP, NGO i firmach/przedsiębiorstwach oraz wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.

Prowadząca:
Małgorzata Rulińska
– ekonomistka, trener z zakresu projektów od ponad 20 lat, ocenia projekty od kilkunastu lat, autorka i koordynatorka wielu projektów, w tym ponadnarodowych i innowacyjnych, ponad 25 lat praktyki w projektach, członek Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy w Strasburgu przez 5 lat, pracowała 8 lat w samorządach na stanowiskach kierowniczych, obecnie dyrektor firmy szkoleniowo-doradczej, działa w organizacjach pozarządowych, przeprowadziła ponad 500 szkoleń w całej Polsce z minionej perspektywy finansowej, a blisko 100 z nowej perspektywy, w tym z rozliczania, finansów i księgowości projektu, pomocy publicznej i pomocy de minimis, wyboru wykonawców, kwalifikowalności wydatków, rozliczania personelu, rozliczania projektów ryczałtowych i wiele innych, stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych.
Podstawy prawne udzielania pomocy de minimis w projektach UE i EOG oraz podstawowe pojęcia:
• kto nie może skorzystać z pomocy de minimis?
• dzień udzielenia pomocy i liczenie terminów,
• pojęcie przedsiębiorstwa i jego klasyfikacja według rozmiaru w perspektywie 2021-2027 oraz jej wpływ na pomoc de minimis,
• przedsiębiorstwa powiązane i partnerskie.
Krajowe przepisy proceduralne odnoszące się do pomocy de minimis.
Test pomocy publicznej:

• kto może skorzystać z pomocy de minimis?
• formy pomocy de minimis,
• przesłanki dopuszczalności zastosowania pomocy de minimis,
• pomoc pośrednia i bezpośrednia,
• wyłączenia i ograniczenia pomocy.
Zasady dopuszczalności i formy pomocy:
• podstawowe zasady udzielania pomocy,
• kumulacja i maksymalna intensywność pomocy publicznej i de minimis,
• pomoc de minimis w projektach pup,
• pomoc de minimis w pozostałych projektach EFS +,
• pomoc de minimis w projektach FST/EFRR/FS.
Pomoc publiczna a pomoc de minimis.
Praktyczne przełożenie wspólnotowych przepisów dotyczących udzielania pomocy de minimis na instrumenty wsparcia:

• wsparcie dotacyjne,
• wsparcie w ramach instrumentów finansowych,
• inne formy wsparcia (gwarancje, granty, projekty parasolowe, etc.),
• realizacja projektów infrastrukturalnych,
• wsparcie w przypadku projektów hybrydowych: Pomoc de minimis w kontekście wsparcia w ramach programów UE 2021-2027- przykłady z konkretnych typów projektów ( w zależności od zgłoszonych uczestników).
Zasady wyliczania pomocy na etapie wniosku o dofinansowanie.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 22-03-2024)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 22-03-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe ( wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co