Postępowanie egzekucyjne w administracji dla początkujących – realizacja zadań z punktu widzenia wierzyciela należności pieniężnych.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do prawidłowego stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Począwszy od dnia 1 lipca 2020 pojawiło się trzy duże nowelizacje ustawy, w tym od 30 lipca 2020 roku, od 21 lutego 2021 roku i od 25 marca 2024 roku. W międzyczasie były kilkanaście mniejszych, kosmetycznych zmian ustawy egzekucyjnej. Co najmniej dwukrotnej zmianie uległy przepisy dot. tytułów wykonawczych, obowiązków wierzyciela należności pieniężnych. Poza zmianami przepisów prawa egzekucyjnego pracownicy, którzy w imieniu wierzyciela wykonują zadania – także się zmieniają; są zastępowani nowym pokoleniem pracowników.
Tematyka szkolenia jest także determinowana ustaleniami Najwyższej Izby Kontroli zawartymi w Informacji o wynikach kontroli (z 2022 roku w zakresie egzekucji opłaty „śmieciowej), oraz Informacji z 2024 roku w zakresie egzekucji podatków i opłat lokalnych.

Metodyka
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników urzędów gmin, miast, biur związków międzygminnych, samorządowych jednostek organizacyjnych, a także pracowników działów wierzycielskich starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich. Na szkoleniu mile są widziani pracownicy administracji rządowej (np. urzędy wojewódzkie), straży i inspekcji (np. Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Farmaceutyczna, Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna), którym powierzono obowiązki w zakresie wykonywania zadań wierzyciela należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, wykonywania zadań w zakresie współpracy pomiędzy wierzycielem a administracyjnym organem egzekucyjnym oraz prowadzenia orzecznictwa administracyjnego związanego z administracyjnym postępowaniem w egzekucji.

Prowadzący:
Arkadiusz Jerzy Sputowski
- Freelancer, prawnik, licencjonowany audytor wewnętrzny, wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych.
Absolwent Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie w zakresie prawa, studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z zakresu skarbowości i podatków; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych z zakresu wiedzy o integracji europejskiej oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej.
Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Współpracownik kilku firm audytorskich na terenie Polski, audytor środków pochodzących z UE (wykonanych ponad 40 audytów projektów środków z UE); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego, autor ponad 100 artykułów / specjalistycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego i dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego, które ukazały się m. in.: w Rachunkowości Budżetowej, Gazecie Samorządu i Administracji, Vademecum Podatkowo – Księgowym, Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych, Finansach Publicznych), autor 20 poradników i książek z zakresu prawa podatkowego, audytu wewnętrznego oraz egzekucji administracyjnej; trener i wykładowca (m. in.: trener i wykładowca w szkoleniach generalnych i specjalistycznych dla służby cywilnej).
Autor książki pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych”, cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym oraz wydanej w listopadzie 2020 roku książki „Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach”.
Co w zakresie egzekucji samorządowej ustalił NIK w 2022 i 2023 roku.
Cel i istota postępowania egzekucyjnego w administracji.
Zasady ogólne, w tym:

• zasady z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
• zasady z Kodeksu postępowania administracyjnego.
Działania miękkie wierzyciela.
Terminy podejmowania działań przez wierzyciela.
Wszystko o upomnieniu, w tym:

• istota upomnienia,
• elementy upomnienia,
• doręczanie upomnień,
• wyjątki od obowiązku doręczenia upomnienia,
• koszty upomnienia,
• preferencje w spłacie kosztów upomnienia,
• przedawnienie kosztów upomnienia,
• konsekwencje pominięcia upomnienia.
Wszystko o tytule wykonawczym, w tym:
• istota tytułu wykonawczego;
• zawartość tytułu wykonawczego;
• pierwotny tytuł wykonawczy;
• ponowny tytuł wykonawczy;
• dalszy tytuł wykonawczy;
• kolejny tytuł wykonawczy;
• zmieniony tytuł wykonawczy;
• jednolity i zagraniczny tytuł wykonawczy.
Informacja dodatkowa do tytułu wykonawczego.
Postępowanie egzekucyjne w administracji, a egzekucja administracyjna.
Wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
Wszczęcie egzekucji administracyjnej.
Badanie dopuszczalności egzekucji.
Poszukiwanie majątku zobowiązanego, w tym:

• informacje od organów i podmiotów,
• wyjawienie majątku i źródeł dochodu w drodze administracyjnej,
• sądowe wyjawienie majątku.
Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym, w tym:
• zażalenie;
• zarzut;
• sprzeciw;
• skarga.
Przerwy w postępowaniu egzekucyjnym, w tym:
• zawieszenie postępowania egzekucyjnego,
• wstrzymanie czynności egzekucyjnych,
• umorzenie postępowania egzekucyjnego.
Ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej.
Koszty egzekucyjne, w tym:

• opłata manipulacyjna,
• opłata egzekucyjna,
• opłata za czynności egzekucyjne,
• wydatki egzekucyjne;
• preferencje w spłacie kosztów;
• przedawnienie kosztów egzekucyjnych.
Odpowiedzialność wierzyciela, w tym:
• odpowiedzialność porządkowa,
• odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-05-2024)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-05-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem biuro@afir.co