Postępowanie egzekucyjne w administracji po nowelizacji od 25.03.2024 r.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów znowelizowanych ustaw o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Podczas szkolenia zostanie przekazana uczestnikom najbardziej aktualna wiedza dotycząca egzekucji administracyjnej w oparciu o najnowsze przepisy, a to ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw – zmiany zaczną obowiązywać od 25 marca 2024 roku. Omówione zostaną szczegółowe zmiany w znowelizowanej ustawie istotne dla wierzyciela, w tym m.in. nowe czynności przedegzekucyjne, nowe obligatoryjne elementy upomnień. Zwrócona zostanie uwaga na stosowanie przepisów KPA do czynności przedegzekucyjnych wierzyciela.
Podczas szkolenia zostanie zwrócona uwaga na procedowane obecnie zmiany w ustawie egzekucyjnej.

Metodyka
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów gmin, miast, biur związków międzygminnych oraz jednostek organizacyjnych, a także pracowników działów wierzycielskich starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich oraz pracowników administracji rządowej, straży i inspekcji, którym powierzono obowiązki w zakresie wykonywania zadań wierzyciela należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, wykonywania zadań w zakresie współpracy pomiędzy wierzycielem a organem egzekucyjnym oraz prowadzenia orzecznictwa administracyjnego związanego z administracyjnym postępowaniem w egzekucji.

Prowadzący:
Arkadiusz Jerzy Sputowski
- Freelancer, prawnik, licencjonowany audytor wewnętrzny, wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych.
Absolwent Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie w zakresie prawa, studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z zakresu skarbowości i podatków; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych z zakresu wiedzy o integracji europejskiej oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej.
Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Współpracownik kilku firm audytorskich na terenie Polski, audytor środków pochodzących z UE (wykonanych ponad 40 audytów projektów środków z UE); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego, autor ponad 100 artykułów / specjalistycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego i dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego, które ukazały się m. in.: w Rachunkowości Budżetowej, Gazecie Samorządu i Administracji, Vademecum Podatkowo – Księgowym, Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych, Finansach Publicznych), autor 20 poradników i książek z zakresu prawa podatkowego, audytu wewnętrznego oraz egzekucji administracyjnej; trener i wykładowca (m. in.: trener i wykładowca w szkoleniach generalnych i specjalistycznych dla służby cywilnej).
Autor książki pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych”, cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym oraz wydanej w listopadzie 2020 roku książki „Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach”.
Zmiany w zakresie praw i obowiązków wierzyciela publicznoprawnego – czynności podejmowane przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego:
• stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego do czynności wierzyciela przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego – w związku z nowelizacja ustawy egzekucyjnej oraz planowanymi zmianami w KPA,
• nowe zasady obliczania kwoty bagatelnej dla wszczęcia postepowania egzekucyjnego,
• nowe elementy wezwania i oświadczenia zobowiązanego w postępowaniu o wyjawienie majątku i źródeł dochodu zobowiązanego,
• odpowiedzialność porządkowa zobowiązanego za odmowę złożenia oświadczenia,
• formy poszukiwania majątku i źródeł dochodu zobowiązanego i jego współmałżonka,
• upomnienia – koszty upomnienia – nowe zasady w zakresie przedawnienia kosztów upomnienia,
• przepisy przejściowe w zakresie stosowania „starych” i „nowych” zasad przedawnienia kosztów upomnienia.
Wszczęcie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego – zadania wykonywane przez wierzyciela po nowelizacji ustawy:
• nowe wzory tytułów wykonawczych – powrót do informacji uchylonych w 2020 roku,
• likwidacja klauzuli o skierowaniu tytułu do egzekucji,
• wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez wierzyciela nie będącego jednocześnie organem egzekucyjnym,
• wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez wierzyciela będącego jednocześnie organem egzekucyjnym,
• informacja dodatkowa do TW (eDI) – nowe, istotne dla egzekucji administracyjnej dane dotyczące:
• małżonka zobowiązanego,
• podmiotu niebędącego zobowiązanym, na który zostało przeniesione prawo własności obciążone zastawem skarbowym lub hipoteką,
• podmiotu niebędącego zobowiązanym, który uzyskał korzyść majątkową wskutek czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela.
• poszerzone zasady współpracy wierzyciela z organem egzekucyjnym – nowy zakres danych przekazywanych w trakcie postępowania egzekucyjnego – nowy większy zakres e-ZW,
• egzekucja z nieruchomości podmiotu, który uzyskał korzyść majątkową z pokrzywdzeniem wierzyciela,
• nowe, dodatkowe sposoby wszczęcia egzekucji administracyjnej przez administracyjny organ egzekucyjny.
Umorzenie postępowania egzekucyjnego – nowy katalog przesłanek.
Tytuły wykonawcze w postępowaniu egzekucyjnym:

• likwidacja klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji,
• likwidacja obowiązku wierzyciela o uzyskanie informacji o nadaniu klauzuli,
• nowe wzory pierwotnego i kolejnego TW,
• zmiana danych i informacji zawartych w TW,
• nowa ilość przesłanek do sporządzenia kolejnego tytułu wykonawczego,
• wyłączenie osób / podmiotów, którym nie doręcza się odpisu / wydruku TW,
• nowa / dodatkowa przesłanka do wystawienia zmienionego TW.
Nowelizacja w zakresie kosztów egzekucyjnych:
• zmiany w zakresie obliczania opłaty manipulacyjnej,
• przesłanki wyłączające naliczenie opłaty manipulacyjnej,
• nowe przesłanki do pobrania opłaty za czynności egzekucyjne.
Zbieg egzekucji.
• nowe zasady współpracy w związku ze zbiegiem egzekucji administracyjnej i sądowej.
Przepisy przejściowe w zakresie poszczególnych zmian – jak stosować przepisy w zakresie wszczętych i niezakończonych postępowań do dnia 24 marca 2024 roku.
Wpływ nowelizacji KPA wynikającej z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców w zakresie obowiązków i uprawnień wierzyciela publicznoprawnego:

• sposób doręczeń pism w sytuacji, gdy adres nie istnieje i nie można ustalić miejsca prowadzenia działalności,
• jak doręczać pisma, jeśli nie można ustalić adresu osoby fizycznej,
• nowa formuła wezwań administracyjnych,
• definicja trwałego nośnika informacji,
• zasady naliczania odsetek za zwłokę od zaległej administracyjnej kary pieniężnej.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-05-2024)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-05-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem biuro@afir.co